Pomoc

Grupy wsparcia

Po co się spotykać?

Dobrze wiemy, jak nieśmiałe i niepewne siebie potrafią być niektóre osoby. A najczęściej te, które próbują się ukryć, wtopić w tłum, nie zwracać uwagi... Osoby udające kogoś, kim nie są, próbujące dostosować się do oczekiwań innych... A jedyną drogą do szczęścia jest akceptacja samych siebie, życie w zgodzie ze sobą.

O wiele łatwiej zrozumieć siebie i żyć po swojemu, wtedy gdy otaczamy się ludźmi podobnymi do nas. To oni dają nam wsparcie i umacniają nas w niezależnych, czasem bardzo trudnych wyborach. Dlatego spotykajcie się ze sobą i z nami! 

Wsparcie w pandemii

 Ze względu na pandemię i bezpieczeństwo epidemiologiczne do odwołania wszystkie formy wsparcia oferowane przez Fundację Trans-Fuzja są udzielane online, dotyczy to zarówno spotkań grup wsparcia, jak i konsultacji psychologicznych. Jeśli potrzebujesz więcej informacji pisz pod adres: psycholog@transfuzja.org lub kontakt@transfuzja.org 

Grupy wsparcia w Krakowie

Spotkania Trans-Fuzji dla osób transpłciowych oraz dla osób transpłciowych i ich bliskich odbywają się w DOM EQ Krakowskim Centrum Równości, ul. Czyżówka 43, w drugie i czwarte środy miesiąca o godzinie 18:30.

W drugie środy miesiąca spotkania odbywa się tylko dla osób transpłciowych. W czwarte środy miesiąca spotkanie odbywa się dla osób transpłciowych i ich bliskich.

Spotkania prowadzą: Konrad Polański, Gabriela Nowak, Grzegorz Żak.

Grupy wsparcia w Warszawie

Grupa wsparcia dla osób transpłciowych, niebinarnych i nienormatywnych płciowo

UWAGA! W CZASIE PANDEMII WSZYSTKIE SPOTKANIA GRUPY WSPARCIA ODBYWAJĄ SIĘ ONLINE I SĄ NA ZAPISY: transfuzjaonline@transfuzja.org  Ze względu na duże zainteresowanie ilość miejsc jest ograniczona, zaś w trosce o komfort i poczucie bezpieczeństwa osób uczestniczących grupa jest częściowo zamknięta - zastrzegamy sobie prawo do dopytania o motywy dołączenia do grupy przed przyjęciem do niej. 

Spotkania dla bliskich

UWAGA! W CZASIE PANDEMII WSZYSTKIE SPOTKANIA GRUPY WSPARCIA DLA BLISKICH ODBYWAJĄ SIĘ ONLINE I SĄ NA ZAPISY: transfuzjaonline@transfuzja.org  Ze względu na duże zainteresowanie ilość miejsc jest ograniczona, zaś w trosce o komfort i poczucie bezpieczeństwa osób uczestniczących grupa jest częściowo zamknięta - zastrzegamy sobie prawo do dopytania o motywy dołączenia do grupy przed przyjęciem do niej

Na spotkanie zapraszamy rodziców, partnerki, partnerów, innych członków rodziny lub przyjaciół osób transpłciowych, które chciałyby wymienić się doświadczeniami, porozmawiać o trudnościach i radościach życia codziennego lub po prostu poszukać innych osób o podobnej historii, jak ich własna.

Grupy wsparcia w Katowicach

Spotkania odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia Tęczówka przy ul. Morcinka 3. Są prowadzone przez Stowarzyszenie Tęczówka we współpracy z Fundacją Trans-Fuzja. Spotkania grup prowadzi psycholog: Tomasz Jakubowski Kontakt: kontakt@teczowka.org.pl 

W czasie pandemii wszystkie spotkania grup odbywają się online

Grupy wsparcia w Opolu

Grupa Wsparcia prowadzona przez psychologów: Arkadiusza Parker i Zofię Kardasz z Fundacji PROMENADA www.fundacjapromenada.pl, tel. 533350951  

termin grup: 2 i 4 środa miesiąca godz. 17.00-18.30, ul. Jana Styki 12 Opole

 Grupa online "dla nowych"

Na tę grupę zapraszamy osoby transpłciowe, niebinarne,  nienormatywne płciowo i zastanawiające się nad swoją tożsamością płciową, które nigdy nie uczestniczyły w stacjonarnych spotkaniach grup wsparcia organizowanych przez Trans-Fuzję, a czują się osamotnione i chciałyby porozmawiać z innymi osobami o swoich doświadczeniach.

Aby wziąć udział w spotkaniu należy wysłać zgłoszenie pod adres: transfuzjaonline@transfuzja.org. W tytule maila napisz, jakiej grupy dotyczy zgłoszenie "grupa dla nowych, [data spotkania]". Bardzo nam ułatwi to skoordynowanie spotkań grup.

Ze względu na bezpieczeństwo i komfort grupy, w spotkaniu będą mogły wziąć udział wyłącznie osoby, które przy pierwszym zgłoszeniu odpowiedzą na dwa proste pytania zgłoszeniowe (nie dotyczą danych osobowych) oraz potwierdzą akceptację regulaminu grup online (regulamin oraz pytania przesyłamy po otrzymaniu zgłoszenia). Udział w kolejnych spotkaniach wymaga każdorazowego wysłania nowego maila zgłoszeniowego.

W spotkaniu grupy może wziąć udział maksymalnie 15 osób.

Chcemy, aby spotkania online były - podobnie jak to było do tej pory podczas spotkań stacjonarnych - dobrym miejscem do podzielenia się swoimi problemami, wzajemnego wspierania się i spędzania razem dobrego, wartościowego czasu w atmosferze akceptacji i życzliwości.

Konsultacje psychologiczne

Fundacja Trans-Fuzja prowadzi konsultacje psychologiczne dla osób trans oraz ich bliskich

Jeśli potrzebujesz porozmawiać o sprawach związanych z Twoją tożsamością płciową albo kwestiach relacji z bliską Ci osobą trans, możesz skorzystać z bezpłatnych konsultacji psychologicznych prowadzonych w siedzibie Fundacji Trans-Fuzja w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10 lokal 66 oraz w Krakowie. Zgłoszenia osób, które chcą skorzystać z pomocy psychologicznej, przyjmowane są pod adresem mailowym: psycholog@transfuzja.org. Każdej osobie umożliwiamy odbycie maksymalnie trzech bezpłatnych spotkań. Obowiązuje wcześniejsze umówienie się na konsultację i potwierdzenie obecności w dniu poprzedzającym spotkanie. Osoby, które umawiają się na konsultacje, proszone są o respektowanie czasu psychologów i pracowników fundacji i nierezygnowanie z przyjścia w ostatniej chwili. 

Nadal można skorzystać z internetowej pomocy psychologicznej dla osób z całej Polski. Można z niej skorzystać również pod adresem: psycholog@transfuzja.org

Z powodu pandemii w obecnej chwili wszystkie konsultacje odbywają się online. Więcej informacji na ten temat znajduje się w zakładce "regulamin konsultacji online"

Regulamin pomocy psychologicznej

Z powodu pandemii w obecnej chwili wszystkie konsultacje odbywają się online. Więcej informacji na ten temat znajduje się w zakładce "regulamin konsultacji online"


Konsultacje psychologiczne online

Na czas kwarantanny ruszamy z konsultacjami online. 

Dla osób z całej Polski i zagranicy

Zapraszamy do kontaktu pod adresem psycholog@transfuzja.org 

Jeśli chcesz się zapisać na taką konsultację zapoznaj się z regulaminem.

Regulamin konsultacji psychologicznych online

Pomoc prawna

Fundacja Trans-Fuzja uruchomiła pomoc prawną dla osób trans oraz członków ich rodzin i partnerów. Pomoc świadczona jest drogą internetową.

Pomoc prawna udzielana przez grupę prawników współpracujących z Fundacją Trans-Fuzja obejmuje udzielanie osobom trans informacji z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego dotyczących sądowej korekty płci i innych prawnych aspektów tranzycji (rozwody, kwestie rodzinne, majątkowe). Obejmuje także informacje dotyczące prawa karnego.

Aby uzyskać pomoc, należy napisać e-maila na adres prawnik@transfuzja.org  Pomoc odbywa się drogą internetową. 

Szczegółowe warunki korzystania z pomocy prawnej świadczonej przez Fundację Trans-Fuzja przedstawia poniższy regulamin.

Regulamin pomocy prawnej świadczonej przez Fundację Trans-Fuzja

1. Grupa prawna składa się z prawników udzielających konsultacji prawnych.

2. Konsultacje prawne skierowane są do osób objętych zakresem działalności fundacji Trans-Fuzja wymienionych w jej statucie i dotyczą kwestii bezpośrednio związanych z problemami natury prawnej wynikającymi z cech tych osób w szczególności transpłciowości i interpłciowości.

3. Konsultacja prawna polega na podaniu informacji prawnej na temat obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz orzecznictwa sądów polskich i Europejskiego Trybunału Praw Człowiek a w Strasburgu. Informacja nie dotyczy prawa i orzecznictwa państw obcych.

4. Konsultacja prawna nie stanowi pomocy prawnej w rozumieniu przepisów regulujących wykonywanie zawodów adwokata, radcy prawnego i innych zawodów prawniczych.

5. Informacja prawna udzielona w drodze konsultacji prawnej nie może służyć jako ekspertyza ani opinia prawna przed żadnym sądem, urzędem czy osobą prywatną. Ma ona charakter prywatny skierowany tylko do klienta i w przypadku, gdy reprezentuje on osobę trzecią – do tej osoby.

6. Konsultacja prawna może być udzielana anonimowo.

7. Konsultacja prawna nie obejmuje przygotowania pisemnych opinii oraz pism procesowych, co nie wyklucza możliwości skorzystania przez klienta ze wzorów pism procesowych przygotowanych w ramach innych działań grupy lub ogólnie dostępnych.

8. Konsultacja prawna nie obejmuje reprezentacji klienta przed żadnymi sądami i innymi organami, w tym organami administracji. W ramach konsultacji nie są podawane też żadne dane adwokatów i osób wykonujących inne zawody prawnicze, do których klient mógłby się zwrócić, co nie wyklucza podania danych innej organizacji pozarządowej lub instytucji publicznej, jeśli są one kompetentne dla rozwiązania problemu klienta.

9. Konsultacje prawne udzielane są na podstawie stanu faktycznego podanego przez klienta.

a) Osoba udzielająca informacji nie bierze odpowiedzialności za błędną informację prawną wynikającą z nieprawdziwych lub niepełnych danych przekazanych przez klienta.

b) Jeśli dla udzielenia informacji prawnej osoba jej udzielająca uzna za niezbędne uzyskanie dalszych danych od klienta albo odpisów odpowiednich dokumentów, brak odpowiedzi na zadane przez osobę udzielającą informacji pytania oraz nieprzesłanie skanów żądanych dokumentów stanowią podstawę odmowy udzielenia informacji.

10. Konsultacje prawne udzielane są drogą elektroniczną na bieżąco w kolejności zgłaszania się klientów.

a) Osoba udzielająca informacji nawiąże kontakt z klientem nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od wpłynięcia e-maila na adres podany na oficjalnej stronie fundacji.

b) Udzielenie informacji prawnej nastąpi nie później niż w terminie siedmiu dni od uzyskania wszystkich niezbędnych danych dotyczących stanu faktycznego stanowiącego podstawę udzielenia informacji prawnej.

c) Fundacja oraz osoba udzielająca informacji nie biorą odpowiedzialności za uchybienia terminom procesowym wynikające z:

I) zachowania terminów z pkt. a i b,

II) niedostarczenia albo nieterminowego dostarczenia żądanych danych lub odpisów,

III) niepodjęcia albo nieterminowego podjęciu działań przez klienta.

11. W wyjątkowych sytuacjach konsultacje prawne mogą być udzielane w drodze spotkań indywidualnych.

12. Osoba udzielająca informacji prawnych obowiązana jest zachować w tajemnicy wszystkie dane uzyskane od klienta, w tym jego dane osobowe, jednakże:

a) członkom grupy prawnej wolno przekazywać między sobą dane dotyczące danego klienta i jego stanu faktycznego,

b) członkom grupy prawnej wolno przekazać informacje dotyczące danego klienta i jego stanu faktycznego władzom Fundacji Trans-Fuzja.

c) członkowie grupy prawnej mogą konsultować stan faktyczny danego klienta z prawnikami spoza Fundacji pod warunkiem zachowania w tajemnicy danych osobowych klienta.

14. Dane dotyczące klienta i jego stanu faktycznego są przechowywane w archiwum poczty elektronicznej lub innym archiwum elektronicznym.

a) Nie są tworzone żadne bazy danych w znaczeniu ustawy o ochronie danych osobowych.

b) Zachowane informacje mogą być wykorzystywane przez członków grupy prawnej oraz Fundację Trans-Fuzja w celach naukowych, dydaktycznych lub publicystycznych pod warunkiem zachowania w tajemnicy danych osobowych klienta.

15. Fundacja Trans-fuzja nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań lub zaniechania klienta związane z uzyskaniem przez klienta konsultacji prawnej.  W szczególności klientowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia o uzyskanie konkretnej porady prawnej, o podjęcie jakichkolwiek działań lub zaniechanie jakichkolwiek działań przez Fundacje Trans-fuzja i osoby udzielające porad prawnych w imieniu Fundacji.  

16. Przesyłając e-mail na adres podany na oficjalnej stronie fundacji Trans-Fuzja celem uzyskania informacji prawnej klient wyraża zgodę na warunki zawarte w regulaminie.

Telefony zaufania

Inne formy wsparcia

Jeśli jesteś osobą potrzebującą wsparcia mieszkania interwencyjnego w Warszawie, możesz skorzystać z poniższych form kontaktu:

e-mail: fundacja@podrugie.pl 

Jeżeli potrzebujesz wsparcia Hostelu interwencyjnego dla osób LGBT+ w kryzysie bezdomności, możesz skorzystać z poniższych form kontaktu:

Telefon Zaufania Lambdy Warszawa: 22 628 52 22 (pon.-pt. 18:00-21:00)

e-mail: hostel@lambdawarszawa.org

Więcej informacji na temat hostelu znajdziesz na stronie http://lambdawarszawa.org/pomoc/?starttabid=1