Sprawozdania


Raporty z działalności

Sprawozdania merytoryczne i finansowe

Sprawozdania roczne z działalności Fundacji Trans-Fuzja są umieszczone na stronie Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Informujemy, że zgodnie z Ustawą o fundacjach oraz Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Fundacja Trans-Fuzja składa corocznie właściwemu ministrowi do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne ze swojej działalności.

Sprawozdania te są zatwierdzane przez Krajowy Rejestr Sądowy stosownymi wpisami.

Sprawozdania te podane są do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi przez zainteresowane podmioty.

Ze sprawozdaniami wszystkich organizacji pożytku publicznego można zapoznać się na stronie https://www.niw.gov.pl/opp/sprawozdania-opp/

2021 Sprawozdanie merytoryczne i finansowe zgodne z formatem NIW, raporty z działalności

Poniżej prezentujemy sprawozdanie finansowe i merytoryczne Fundacji Trans-Fuzja za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. zgodne z formatem Narodowego Instytutu Wolności.

Raport z działalności Fundacji

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans

Rachunek zysków i strat

Informacja dodatkowa

Sprawozdanie merytoryczne

Ze strony sprawozdaniaopp.niw.gov.pl

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans

Rachunek zysków i strat

Informacja dodatkowa

Sprawozdanie merytoryczne

2020 Sprawozdanie merytoryczne i finansowe zgodne z formatem NIW, raporty z działalności

Poniżej prezentujemy sprawozdanie finansowe i merytoryczne Fundacji Trans-Fuzja za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. zgodne z formatem Narodowego Instytutu Wolności.

Raport z działalności Fundacji

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans

Rachunek zysków i strat

Informacja dodatkowa

Sprawozdanie merytoryczne

Ze strony sprawozdaniaopp.niw.gov.pl

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans

Rachunek zysków i strat

Informacja dodatkowa

Sprawozdanie merytoryczne

2019 Sprawozdanie merytoryczne i finansowe zgodne z formatem NIW, raporty z działalności

Poniżej prezentujemy sprawozdanie finansowe i merytoryczne Fundacji Trans-Fuzja za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. zgodne z formatem Narodowego Instytutu Wolności.

Raport z działalności Fundacji

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans

Rachunek zysków i strat

Informacja dodatkowa

Sprawozdanie merytoryczne

Ze strony sprawozdaniaopp.niw.gov.pl

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans

Rachunek zysków i strat

Informacja dodatkowa

Sprawozdanie merytoryczne

2018 Sprawozdanie merytoryczne i finansowe zgodne z formatem NIW, raporty z działalności

Poniżej prezentujemy sprawozdanie finansowe i merytoryczne Fundacji Trans-Fuzja za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. zgodne z formatem Narodowego Instytutu Wolności.

Raport z działalności Fundacji

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans

Rachunek zysków i strat

Informacja dodatkowa

Sprawozdanie merytoryczne

Ze strony sprawozdaniaopp.niw.gov.pl

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans

Rachunek zysków i strat

Informacja dodatkowa

Sprawozdanie merytoryczne

2017 Sprawozdanie merytoryczne i finansowe zgodne z formatem NIW, raporty z działalności

Poniżej prezentujemy sprawozdanie finansowe i merytoryczne Fundacji Trans-Fuzja za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. zgodne z formatem Narodowego Instytutu Wolności.

Raport z działalności Fundacji

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans

Rachunek zysków i strat

Informacja dodatkowa

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie finansowe

Ze strony sprawozdaniaopp.niw.gov.pl

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans

Rachunek zysków i strat

Informacja dodatkowa

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie z działalności Fundacji Trans-Fuzja – Fundacja na rzecz osób transpłciowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

§ 2 pkt 1 – Dane rejestrowe:

Trans-Fuzja, Fundacja na rzecz Osób Transpłciowych

Fundacja ma status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) i rozpoczęła działalność uzyskując

wpis do KRS 8 lipca 2008 r.

KRS: 0000309669

REGON: 020790802

NIP: 8942951248

Siedziba biura fundacji: ul. Noakowskiego 10 lok. 66, 00-666 Warszawa.

Adres rejestrowy: ul. Noakowskiego 10 lok. 66, 00-666 Warszawa.

W 2017 r. zarząd działał w następującym składzie:

Andrzej Stefan Rodys – prezes zarządu,

Julia Kata – wiceprezes zarządu,

Piotr Hubert Pawlikowski – członek zarządu,

Mira Wanda Jakubowska – członek zarządu.

§ 2 pkt 2 Zasady, formy i zakres działalności statutowej Fundacji:

 • upublicznienie dyskusji na temat problemów osób transpłciowych, w tym transseksualnych, transwestytycznych, transgenderycznych, płciowo nienormatywnych, queer i interseksualnych, a także bi-, homo- i aseksualnych, oraz zwiększenie ich reprezentacji społecznej,

 • kształtowanie postaw tolerancji i przełamywanie uprzedzeń i stereotypów wobec osób transpłciowych, w tym transseksualnych, transwestytycznych, transgenderycznych, płciowo nienormatywnych, queer i interseksualnych, a także bi-, homo- i aseksualnych,

 • kształtowanie pozytywnej tożsamości osób transpłciowych, w tym transseksualnych, transwestytycznych, transgenderycznych, płciowo nienormatywnych, queer i interseksualnych, a także bi-, homo- i aseksualnych,

 • zniesienie w polskim systemie prawnym zapisów dyskryminujących ze względu na orientację seksualną, tożsamość płciową i ekspresję płciową, zgodnie z wymogami dostosowawczymi Unii Europejskiej i rekomendacjami Rady Europy, oraz wprowadzenie regulacji prawnych dotyczących sytuacji osób transpłciowych, w tym transseksualnych, transwestytycznych, transgenderycznych, osób płciowo nienormatywnych, queer i interseksualnych,

 • wprowadzenie do polskiego ustawodawstwa instytucji legalnego partnerstwa osób tej samej płci prawnej, niedyskryminującej osób transpłciowych, w tym transseksualnych, transwestytycznych, transgenderycznych, płciowo nienormatywnych, queer i interseksualnych,

 • przeciwdziałanie dyskryminacji osób transpłciowych, w tym transseksualnych, transwestytycznych, transgenderycznych, płciowo nienormatywnych, queer i interseksualnych, a także bi-, homo- i aseksualnych oraz przeciwdziałanie objawom trans-, homofobii w społeczeństwie, oraz innym uprzedzeniom, skierowanym przeciwko osobom płciowo nienormatywnym, queer i interseksualnym,

 • promowanie wiedzy na temat orientacji seksualnych, tożsamości i ekspresji płciowych, w tym działalność wydawnicza, informatyczna, działalność związana z kulturą, sportem i rekreacją, prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,

 • wypracowanie i wprowadzenie do obiegu publicznego dyskursu antytrans- i antyhomofobicznego, wrażliwego na procedury wykluczenia i stygmatyzacji, w tym wykluczenia i stygmatyzacji osób płciowo nienormatywnych, queer i interseksualnych,

 • działalność prozdrowotna, w tym propagowanie wiedzy o chorobach i problemach zdrowotnych dotykających osoby transpłciowe, w tym transseksualne, transwestytyczne, transgenderyczne, płciowo nienormatywne, queer i interseksualne, oraz profilaktyka uzależnień,

 • propagowanie wiedzy o prawnych i medycznych aspektach procesu korekty płci metrykalnej oraz fizycznej zarówno w Polsce, jak i na świecie, działanie na rzecz praw człowieka i propagowanie wiedzy na ich temat, szczególnie praw człowieka osób transpłciowych, w tym transseksualnych, transwestytycznych transgenderycznych, płciowo nienormatywnych, queer i interseksualnych,

 • promowanie wyrównywania szans, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, integracja społeczna, działania na rzecz kobiet i równości płciowej, działania na rzecz osób starszych oraz młodzieży, rozwój kształcenia zawodowego,

 • organizacja pomocy psychologicznej i społecznej dla osób zagrożonych dyskryminacją,

 • organizacja pomocy prawnej dla osób zagrożonych dyskryminacją oraz przemocą,

 • budowanie otwartego społeczeństwa obywatelskiego i wspieranie idei demokratycznych,

 • wypracowanie standardów opieki zdrowotnej nad osobami chcącymi poddać się procesowi korekty płci metrykalnej oraz fizycznej.

Fundacja realizowała cele statutowe w formie:

 • warsztatów dla aktywistów organizacji pozarządowych, policjantów, nauczycieli, studentów,

 • spotkań dyskusyjnych,

 • spotkań integracyjno-towarzyskich,

 • grup wsparcia dla osób transpłciowych,

 • druku i rozpowszechniania materiałów informacyjnych,

 • udziału w audycjach radiowych i telewizyjnych,

 • udziału w debatach i konferencjach naukowych,

 • prowadzenia strony internetowej (www.transfuzja.org),

 • organizacji pomocy psychologicznej, prawnej i wsparcia socjalnego dla osób transpłciowych zagrożonych dyskryminacją,

 • prowadzenia wraz z Lambdą Warszawa hostelu interwencyjnego dla osób LGBT,

 • udziału w pracach koalicji polskich organizacji LGBTQ występujących o zmiany w prawie karnym,

 • udziału w pracach koalicji polskich organizacji NGO na rzecz stworzenia ustawy dotyczącej równego traktowania,

 • udziału w pracach koalicji polskich organizacji LGBTQ na rzecz stworzenia ustawy o związkach partnerskich,

§ 2 pkt 3 – Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.

§ 2 pkt 4 – W 2017 r. zarząd fundacji podjął następujące uchwały:

 • o udzieleniu Julii Kacie pełnomocnictwa szczególnego

 • o posługiwaniu się imionami i nazwiskami preferowanymi osób transpłciowych w ramach wewnętrznej pracy organizacji,

 • o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego za 2016 r.,

 • o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r.,

 • o przeznaczeniu nadwyżki za 2016 r.

§ 2 pkt 5 – Fundacja uzyskała w 2017 r. następujące przychody:

 • z grantów 352 554,11 zł

 • z darowizn 11 804,86 zł

 • z 1 % przekazanego podatku 7 603,19 zł

 • pozostałe przychody 11 561,25 zł

Zarząd dysponuje również kapitałem założycielskim złożonym przez Fundatorów w wysokości 1000,00 zł.

§ 2 pkt 6 – Fundacja poniosła następujące koszty:

 • Koszty działalności statutowej nieodpłatnej 374 625,11 zł

 • Koszty operacji finansowej (różnice kursowe) 429,62 zł

 • Pozostałe koszty operacyjne 2 237,82 zł

§ 2 pkt 7b – W 2017 r. fundacja nie wypłacała wynagrodzeń tytułem umowy o pracę.

§ 2 pkt 7c – Członkom zarządu na podstawie umowy o pracę nie wypłacono wynagrodzenia.

§ 2 pkt 7d – W 2017 r. fundacja poniosła wydatki tytułem umów zleceń i umów o dzieło w

wysokości 230 885,63 zł brutto.

§ 2 pkt 7e – Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek.

§ 2 pkt 7f – Fundacja posiada konto w mBANKu. Na koniec 2017 r. kwota na rachunkach

bankowych wynosiła 222 602,22 zł.

§ 2 pkt 7g – Fundacja nie nabyła żadnych obligacji, udziałów i akcji spółek.

§ 2 pkt 7h – Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości.

§ 2 pkt 7i – Fundacja nie nabyła żadnych środków trwałych.

§ 2 pkt 7j – Na koniec 2017 r. aktywa fundacji wynosiły 236 729,60 zł.

§ 2 pkt 8 – Fundacja nie otrzymała zleceń od podmiotów państwowych i samorządowych.

§ 2 pkt 9 – Informację o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych CIT-8 i CIT-8/0 fundacja składała do III Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście, ul. Lindleya 14, 01- 844 Warszawa. Nie składano innych deklaracji podatkowych.

§ 3 – W okresie sprawozdawczym fundacja nie miała żadnej kontroli.

Szczegółowe działania fundacji podjęte w 2017 r. DZIAŁALNOŚĆ KRAJOWA

Wsparcie

W ramach swojej misji oraz postanowień statutu Fundacja Trans-Fuzja inicjuje i promuje działalność mającą na celu wsparcie osób trans- i interpłciowych, innych mieszczących się w kategorii nienormatywności płciowej ze względu na swoją tożsamość, ekspresję lub doświadczenie oraz członków ich rodzin i bliskich.

Niektóre z podejmowanych działań skierowane są do ścisłej grupy docelowej. Nie oznacza to jednak, że istnieją ograniczenia w dostępie do oferowanego przez fundację wsparcia. Jest ono dostępne dla każdego.

Grupy wsparcia

W 2017 r. Fundacja organizowała cykliczne spotkania grup w następujących miastach:

 • Warszawa – grupa wsparcia dla osób transpłciowych, grupa zaawansowana dla osób trans, grupa wsparcia dla bliskich osób trans (członków rodzin, współmałżonków, partnerów),

 • Kraków – grupa wsparcia dla osób trans oraz grupa wsparcia dla osób trans i ich bliskich,

 • Gdańsk – trójmiejska grupa wsparcia,

 • Lublin – lubelska grupa wsparcia (spotkania nieregularne),

 • Poznań – wielkopolska grupa wsparcia (we współpracy ze Stowarzyszeniem Grupa Stonewall, a następnie z Fundacją Akceptacja).

Ponadto fundacja współprowadziła ogólną grupę wsparcia w Katowicach (organizacją prowadzącą jest Stowarzyszenie Tęczówka), a także wspierała grupę wsparcia dla osób uzależnionych LGBT w Warszawie, udostępniając jej własny lokal na spotkania.

Dodatkowo Fundacja promowała grupę prowadzoną przez osoby prywatne we Wrocławiu.

Spotkania indywidualne

Kontynuowano także spotkania indywidualne dla osób niepewnych własnej tożsamości płciowej i chcących zasięgnąć informacji dotyczących tożsamości płciowej oraz perspektyw związanych z funkcjonowaniem w płci preferowanej i korektą płci, a także dla ich bliskich (członków rodzin, partnerów). Spotkania takie odbywają się na życzenie osób zainteresowanych i polegają na swobodnej rozmowie z doświadczoną osobą transpłciową. Na spotkania te trafiają także osoby transpłciowe będące już w procesie korekty płci potrzebujące wsparcia indywidualnego. Aktualnie fundacja oferuje możliwość odbycia takich spotkań tylko w Warszawie. W ciągu roku odbyły się cztery takie spotkania.

Inne formy spotkań

 • Wieczory Filmowe – o statusie filmowego klubu dyskusyjnego, odbywają się w Trans-Fuzji od 2008 r. i są stałym elementem działalności kulturalno-edukacyjnej organizacji. W ich trakcie prezentowane są filmy o tematyce poświęconej transpłciowości lub szeroko rozumianej problematyce LGBT, równościowej, poszanowania praw człowieka. Prezentacji filmu towarzyszy dyskusja, wymiana wrażeń i poglądów. W 2017 r. odbyły się dwa takie spotkania. Ich liczba zmniejszyła się w stosunku do lat poprzednich ze względu na trudności w doborze repertuaru z zachowaniem przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 • piątkowe spotkania towarzyskie – są to obywające się raz w miesiącu w jeden z piątków spotkania towarzyskie, podczas których uczestnicy decydują o formie spędzania wolnego czasu. Zazwyczaj wypełniają je dyskusje grupowe, swobodne rozmowy, gry towarzyskie, zajęcia plastyczne itp. lub spacery związane ze zwiedzaniem ciekawych miejsc. Inicjatywa ta pojawiła się pod koniec 2016 r. – w 2017 r. odbyły się dwa takie spotkania.

 • fundacja zaangażowana była w organizację Wiosennego Plenerowego Trans Party oraz w promocję Plenerowego Trans Party – dwóch ważnych inicjatyw środowiskowych prowadzonych od lat. Pierwsza z tych imprez odbyła się w maju w ośrodku na Pojezierzu Gostynińskim, druga – we wrześniu w gospodarstwie agroturystycznym w woj. łódzkim przy frekwencji sięgającej ok. 40 osób na każdej z nich.

Pomoc psychologiczna

Fundacja kontynuuje udzielanie pomocy psychologicznej dla osób transpłciowych i ich bliskich. Pomoc tę realizuje zespół składający się z pięciu psycholożek zatrudnionych przez fundację, pracujących stacjonarnie w Warszawie i Krakowie oraz udzielających konsultacji mailowo.

Za pośrednictwem e-maila

W 2017 r. za pośrednictwem adresu e-mailowego psycholog@transfuzja.org udzielono porad korespondencyjnych 162 osobom.

Wśród zgłaszających się po pomoc osób były zarówno osoby transpłciowe, jak i ich bliscy – rodzice, partnerzy, małżonkowie, rodzeństwo oraz inni członkowie rodziny. Najczęstszymi problemami, z jakimi zgłaszali się za pośrednictwem e-maili beneficjenci fundacji, były problemy z własną tożsamością płciową, samoakceptacją, problemy w relacjach z rodzicami, parterami lub innymi członkami rodzin, dylematy związane z ujawnieniem się przed najbliższymi i strach przed odrzuceniem, a także wynikającające z powyższych problemy takie, jak zaburzenia odżywiania czy zachowania autoagresywne.

Wśród osób poszukujących pomocy były zarówno osoby nieletnie, które borykały się głównie z brakiem akceptacji swojej tożsamości płciowej ze strony rodziców/opiekunów, jak i rodzice transpłciowych nastolatków czy dzieci, które wykazywały silne niezadowolenie ze swojej płci biologicznej. Wiele osób szukało także porad dotyczących procesu tranzycji, korekty płci, kontaktów do lekarzy specjalistów, psychoterapeutów, psychiatrów, seksuologów zarówno przyjmujących w ramach NFZ, jak i prowadzących prywatne praktyki.

Konsultacje stacjonarne

W związku z tym, że fundacja oferuje możliwość konsultacji psychologicznej na terenie Warszawy i Krakowa, wiele osób, które zgłosiło się po pomoc mailowo, zostało umówionych na spotkanie z psycholożką. W 2017 r. psycholożki współpracujące z Fundacją Trans-Fuzja przeprowadziły 44 stacjonarne konsultacje psychologiczne.

Problemy, które były omawiane podczas konsultacji pokrywały się większości przypadków z tymi zgłaszanymi mailowo, a więc były to przede wszystkim dylematy dotyczące własnej tożsamości płciowej, problemy z bliskimi osobami, poczucie osamotnienia, odrzucenia, dylematy dotyczące ujawnienia się w najbliższym otoczeniu a także pytania dotyczące przebiegu tranzycji, kontaktów z lekarzami, seksuologami itp. Na konsultacje przychodziły osoby dorosłe, partnerzy i partnerki osób transpłciowych, rodzice z transpłciowymi nastolatkami i dziećmi.

Wiele spraw, z jakimi zgłaszali się beneficjenci, wybiegało poza możliwości pomocy, jaką oferuje Fundacja. Były to m.in. problemy natury psychiatrycznej albo seksuologicznej nie związane z transpłciowością. We wszystkich przypadkach psycholożki kierowały osoby do placówek, które oferowały specjalistyczną pomoc, m.in. do Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia przy ul. Dolnej w Warszawie.

Pomoc prawna

Fundacja Trans-Fuzja prowadzi także poradnictwo prawne za pośrednictwem stworzonej do tego celu skrzynki mailowej prawnik@transfuzja.org. Fundacja zatrudnia trzy prawniczki, które udzielają odpowiedzi na przychodzące wiadomości. W 2017 r. zajmowały się one w sumie 34 sprawami dotyczącymi transpłciowości i wymieniły ponad 100 maili z osobami zgłaszającymi się po pomoc.

Przeważały sprawy dotyczące procedury prawnej korekty płci. Osoby zgłaszające się po poradę prawną zadawały zarówno podstawowe pytania dotyczące tego, jak zabrać się do prawnej korekty płci, jakie dokumenty należy przygotować, jak napisać pozew, czy należy pozywać rodziców, co robić w sytuacji braku kontaktu z rodzicami, jak również konsultowały kwestie związane z biegłymi sądowymi, związane np. z sytuacjami, w których przekraczali oni swoje uprawnienia podczas badania.

Duża grupa spraw to pytania dotyczące możliwości uznania w Polsce procedur zagranicznych i wpływu tych procedur na polskie dokumenty. Wśród spraw, które zostały zgłoszone fundacji, pojawiły się także takie, które dotyczyły dyskryminacji ze względu na tożsamość płciową/transpłciowość w szkole oraz w miejscu pracy. Jedna sprawa dotyczyła kwestii rozwodu – uzasadnienia rozpadu pożycia przez fakt transpłciowości.

Pomoc społeczna/socjalna

W 2017 roku fundacja kontynuowała poradnictwo socjalne świadczone osobom transpłciowym.

Konsultacje służyły rozwiązywaniu następujących problemów: pomocy merytorycznej w szukaniu pracy, tworzenie CV i/lub wzoru listów motywacyjnych, konsultacje i rozmowy na temat ujawnienia transpłciowości wobec otocenia, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w kontakcie i współpraca z ośrodkami pomocy społecznej, pomoc w wyrobieniu dokumentów tożsamości i karty miejskiej, zdjęć do dokumentów, pomoc w pisaniu podań/pism urzędowych, pomoc w rozplanowaniu długów/konsultacji z komornikiem. W 2017 r. pracowniczka socjalna wraz

z koordynatorką wsparcia przeprowadziły ponad 100 godzin porad socjalnych.

TransKarta

TransKarta jest dokumentem dodatkowym, wydawanym osobom, których wygląd,w związku z transpłciowością, może różnić się od tego, jaki jest utrwalony na zdjęciu w dowodzie osobistym, prawie jazdy, paszporcie lub innych dokumentach identyfikacyjnych. TransKarta nie ma statusu oficjalnego dokumentu, a jej respektowanie przez władze i inne osoby upoważnione do kontroli dokumentów lub sprawdzenia tożsamości jest kwestią dobrej woli. Jednak z doświadczeń wynika, że dokument taki jest pomocny w wyjaśnieniu wątpliwości związanych z różnicą w wizerunku posiadacza oficjalnego dokumentu. TransKarta jest więc pomocnym dokumentem potwierdzającym tożsamość społeczną i prawną. Karty te wydaje się darmo, a fundacja nie gromadzi danych osób o nie wnioskujących. W 2017 r. nie wydano żadnej TransKarty, jednak przez cały rok trwała zbiórka wniosków o jej wydanie, co nastąpi w roku kolejnym.

Wsparcie młodzieży

Fundacja udzieliła pomocy dyrekcji i kadrze bursy szkolnej w Łodzi, podejmując interwencję w sytuacji zakwaterowania w bursie osoby transpłciowej. Podczas spotkania odbyły się warsztaty dotyczące tematyki transpłciowości dla kadry nauczycielsko-wychowaczej bursy oraz rozmowa z osobą transpłciową, podczas której zbadano zakres jej potrzeb. W efekcie interwencji, udało się znaleźć rozwiązania, które zapewniały osobie transpłciowej bezpieczeństwo i poszanowanie godności osobistej.

Wsparcie osób w zakładach karnych

Fundacja kontynuowała pomoc psychologiczną oraz prawną dla osób transpłciowych przebywających w zakładach karnych. Oferowano zarówno wsparcie listowne, jak i możliwość wizyty w zakładzie karnym, w tym także rozmowy z kierownictwem placówki szczególnie w sprawie bezpieczeństwa oraz specjalnych potrzeb więźniów transpłciowych. W całym 2017 r. fundacja wspomagała za pośrednictwem korespondencji listowej i rozmów telefonicznych jedną osobę osadzoną w zakładzie karnym.

Działalność edukacyjna

W ramach działalności edukacyjnej Fundacja Trans-Fuzja wspierała publikacje i prowadziła warsztaty z zakresu wielu aspektów transpłciowości. Warsztaty dotyczyły zarówno podstawowych wiadomości o tej tematyce, jak i wiedzy specjalistycznej. Projekt warsztatowy jest wspierany finansowo przez Fundację Mama Cash.

Dodatkowo Fundacja uczestniczyła w spotkaniach edukacyjnych i promowała różnorodne wydarzenia o charakterze edukacyjnym.

Publikacje

W ramach dotacji Mama Cash Fundacja wspierała dział „TransAkcje” w dwumiesięczniku społeczności LGBT „Replika”. Zgodnie z ustaleniami pomiędzy Fundacją Replika (wydawcą dwumiesięcznika) a Fundacją Trans-Fuzja, wsparcie to będzie kontynuowane przynajmniej do 30 czerwca 2018 r. W 2017 r. w „Replice” ukazały się teksty poświęcone:

 • twórczości literackiej osób transpłciowych,

 • postaci Caitlyn Jenner, transpłciowej celebrytki z USA,

 • transmęskości,

 • uzgodnieniu płci w okresie PRL,

 • widoczności osób transpłciowych.

Warsztaty

Fundacja kontynuowała prowadzenie warsztatów edukacyjnych, skierowanych do różnych grup.

Najczęściej odbywającym się warsztatem był zaprojektowany w 2010 r. (na bieżąco aktualizowany) warsztat „Oswajanie transpłciowości”, mający na celu przybliżyć tematykę transpłciowości osobom, które nigdy wcześniej nie spotkały się z tą tematyką lub wciąż wiedzą o niej niewiele.

Warsztaty były również dostosowywane do potrzeb grup, dla których były przeprowadzane. Od 2016 r. wzrasta liczba warsztatów specjalistycznych, przeznaczonych dla grup lekarzy i psychologów lub studentów tych dziedzin, nauczycieli i pedagogów oraz pracowników opieki społecznej.

Warsztaty zorganizowane w 2017 r.:

 • 21 stycznia – Warszawa, dla aktywu warszawskiej organizacji Partii Razem,

 • 9 lutego – Łódź, dla kadry nauczycielsko-wychowawczej bursy szkolnej,

 • 2 marca – Warszawa, dla zespołu obsługującego telefon zaufania Stowarzyszenia Lambda,

 • 16 lipca – Lublin, dla aktywu lubelskiej organizacji Partii Razem,

 • 22 października – Kraków, dla psychologów na konferencji specjalistycznej,

 • 14 listopada – Kraków, dla międzyresortowego zespołu do spraw dziecka zagrożonego niedostosowaniem społecznym.

Wykłady, szkolenia i spotkania edukacyjne

W ramach działalności edukacyjnej fundacja spotykała się z różnorodnymi grupami – zarówno osobami studiującymi, jak i tymi po prostu zainteresowanymi tematyką transpłciowości. Wśród przeprowadzonych spotkań i szkoleń warto wymienić:

 • 24 stycznia – zajęcia ze studentami dziennych studiów psychologicznych Uniwersytetu Humanistycznospełecznego SWPS w Warszawie przybliżające tematykę transpłciowości i problemy osób transpłciowych w Polsce,

 • 28 stycznia – zajęcia ze studentami zaocznych studiów psychologicznych Uniwersytetu Humanistycznospełecznego SWPS w Warszawie przybliżające tematykę transpłciowości i problemy osób transpłciowych w Polsce,

 • 29 marca – zajęcia ze studentami Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego przybliżające tematykę transpłciowości oraz działalność Fundacji Trans-Fuzja,

 • 5 maja – wykład na III Śląskiej Konferencji Seksuologicznej „Kto się czubi ten się lubi. Rozmowy o seksie i nie tylko” w Katowicach,

 • 11 maja – wykład dotyczący zagadnień opieki zdrowotnej dla osób transpłciowych w ramach konferencji „Seksualia” na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym,

 • 1 lipca – szkolenie dla psychologów i pracowników opieki zdrowotnej, przeprowadzone w Warszawie w ramach międzynarodowego badania zdrowotnego organizacji Transgender Europe (TGEU),

 • 24 listopada – panel dyskusyjny na temat uzależnień osób transpłciowych na konferencji dotyczącej uzależnień osób LGBT, zorganizowanej w Warszawie przez MONAR,

 • 2 grudnia – zajęcia ze studentami psychologii Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie.

Działalność medialna

Fundacja uczestniczyła w przygotowaniu materiałów dziennikarskich dla prasy i telewizji oraz audycji radiowych. Wszystkie z wyżej wymienionych materiałów miały na celu przybliżenie tematyki transpłciowości oraz były wypowiedziami na rzecz praw osób transpłciowych.

Ważniejsze wystąpienia medialne:

 • luty – maj, „Ja, my, oni” (poradnik psychologiczny „Polityki”), tom 25 i 26 – materiały poświęcone transkobiecości i transmęskości,

 • marzec, dyskusja w radio TOK FM, poświęcona przyszłości organizacji pozarządowych sektora LGBT w Polsce,

 • 18 maja, portal Rybnik.com.pl, wypowiedź na temat transpłciowej uczennicy w szkole w Rybniku,

 • 7 lipca, telewizja Polsat, wystąpienie w sprawie transrodzicielstwa,

Konferencje i debaty

Fundacja organizowała (jako organizator wykonawczy) konferencję Strategy CommsLab, poświęconą budowaniu transaktywizmu w internecie i mediach społecznościowych oraz planowaniu strategicznemu działalności ruchu transaktywistycznego z regionów Azji Centralnej, obszaru kaukaskiego, Europy Środkowej i Wschodniej oraz Bałkanów. Konferencja odbyła się w Warszawie w dniach 4-6 listopada. Uczestniczyli w niej przedstawiciele ruchu transaktywistycznego z państw wymienionych regionów, a także kierownictwo eurpejskiej organizacji Trangender Europe (TGEU) i organizacji-grantodawców (MamaCash, Astraea).

Inne wydarzenia

W 2017 r. osoby związane z Fundacją przysłuchiwały się także różnym konferencjom oraz brały udział w warsztatach z zakresu zarówno wiedzy dotyczącej specyficznych aspektów pracy ze społecznością LGBTQI, jak i prowadzenia organizacji pozarządowej, w tym między innymi:

 • 27 stycznia – udział w debacie upamiętniającej ofiary nazistowskich zbrodni na osobach LGBT, zorganizowanej przez Fundację Róży Luksemburg w Warszawie,

 • 27 stycznia – udział w konferencji poświęconej nielegalnemu nawoływaniu do nienawiści w internecie, zorganizowanej przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie,

 • 13–14 lutego – udział w konferencji „Mowa nienawiści – w stronę interdyscyplinarnego podejścia do zjawiska”,

 • 08 maja – udział w I Kongresie Zdrowia Psychicznego w Warszawie,

 • 26 maja – udział w warsztacie „Effective negotiation techniques” w Szkole Języków Obcych Archibald w Warszawie,

 • 26 maja – udział w konferencji na temat sytuacji prawnej osób transpłciowych w Polscew związku z opublikowaniem raportu rzecznika praw obywatelskich (RPO) „Równe traktowanie w zatrudnieniu bez względu na tożsamość płciową”, zorganizowanej przez Biuro RPO w Warszawie,

 • 08 czerwca – udział w konferencji dotyzącej mediów społecznościowych „Facebook NGO Day” w Warszawie,

 • 6–13 lipca – udział w Diversity Festival „Celebrating Pluralism” w Gdańsku,

 • 20–22 października – udział w specjalistycznej konferencji psychologicznej w Krakowie,

 • 30 października – udział w seminarium „Praca seksualna i osoby pracujące seksualnie w Europie” w Warszawie,

 • 16 grudnia – udział w konferencji „Po pierwsze klient(ka): Praktyczne aspekty zwalczania przemocy motywowanej uprzedzeniami”, Warszawa.

Konsultacje merytoryczne

Fundacja kontynuowała udzielanie konsultacji różnym organizacjom, instytucjom oraz osobom prywatnym w tym studentom, twórcom, artystom i działaczom społecznym, które dotyczyły praw człowieka osób transpłciowych, interpłciowych oraz ogólnie w kategorii praw człowieka związanych z płciową różnorodnością. Ich celem było udzielenie wskazówek osobom realizującym różne przedsięwzięcia o charakterze naukowym, kulturalnym i edukacyjnym, w których pojawia się temtyka transpłciowości i praw człowieka osób transpłciowych. Przeprowadzono następujące konsultacje:

 • 18 maja – Aleksandra Widelska, konsultacja związana z pracą licencjacką,

 • 9 października (i później) – Krzysztof Wargenau, konsultacja związana z pracą roczna w toku studiów dziennikarskich,

 • 17 października (i później) – prof. Danuta Uryga, konsultacja związana z perspektywą przeprowadzenia badania dotyczącego rodziców osób traspłciowych,

Działania związane z kulturą

Wybory Miss Trans

W 2017 r. nie odbyły się Ogólnopolskie Wybory Miss Trans. Na przeszkodzie stanął brak źródeł finansowania imprezy oraz brak odpowiedniego lokalu do jej przeprowadzenia.

Inne wydarzenia

W 2016 r. fundacja organizowała i brała udział także w innych wydarzeniach o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i integracyjnym, związanych z różnymi okolicznościami życia społeczności osób LGBT:

 • 26 stycznia, udział w wernisażu wystawy „Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Intymność jako tekst”,

 • 18 kwietnia, udział w premierowym spektaklu sztuki „Klatka dla ptaków” w Teatrze Capitol w Warszawie,

 • 21–30 kwietnia, patronat nad LGBT Film Festival i udział w debatach po projekcjach filmowych w warszawskiej Kinotece,

 • 20 maja, Noc Muzeów, zorganizowane wyjście grupy osób transpłciowych do Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i obiektów zabytkowych w obrębie Starego Miasta w Warszawie,

 • 4 października, udział w przedpremierowej projekcji chilijskiego filmu „Fantastyczna kobieta”, poświęconego transpłciowej bohaterce, w warszawskim kinie Muranów,

 • 7 grudnia, udział w przedpremierowym pokazie amerykańskiego filmu „Wojna płci”, poświęconego walce o równouprawnienie kobiet, w warszawskim kinie Atlantic.

Rzecznictwo

Badania

Fundacja uczestniczyła w rozpoczętym w 2016 r. badaniu organizowanym i finansowanym przez organizację Transgender Europe (TGEU) „Trans healtcare project”. Jest to badanie międzynarodowe przebiegające pod honorowym patronatem polskiego rzecznika praw obywatelskich. Badanie rozpoczęło się w 2016 r. i było kontynuowane w 2017 r. Jego zwieńczeniem było szkolenie dla psychologów i pracowników opieki zdrowotnej przeprowadzone w Warszawie 1 lipca oraz wydanie raportu z badania przez TGEU (na razie wyłącznie w języku angielskim).

Manifestacje, demonstracje i inne podobne wydarzenia

Przedstawiciele fundacji wzięli udział w następujących wydarzeniach:

 • – XVIII Warszawska Manifa, Warszawa, 4 marca,

 • – 17. Parada Równości, Warszawa, 3 czerwca,

 • – 1. marsz Równości w Toruniu, 14 października.

Udział w koalicjach i komisjach

 • kontynuacja współpracy z organizacjami antydyskryminacyjnymi w Koalicji na rzecz Równych Szans,

 • kontynuacja udziału w koalicji Partnerstwo dla Związków powołanej w celu pracy nad wprowadzeniem związków partnerskich w Polsce,

 • kontynuacja udziału w koalicji na Rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej,

 • kontynuacja udziału w koalicji KARAT oraz koalicji na rzecz CEDAW,

 • udział w Komitecie Organizacyjnym Parady Równości,

 • kontynuacja udziału w związku organizacji LGBT Federacja Znaki Równości.

Współpraca z innymi organizacjami w Polsce

W 2017 r. Fundacja współpracowała z licznymi organizacjami pozarządowymi w Polsce. Współpraca miała charakter podejmowania wspólnych działań na rzecz środowiska LGBT.

Najważniejsze organizacje, z którymi fundacja współpracuje:

 • Kampania Przeciw Homofobii (KPH), Warszawa,

 • Stowarzyszenie Lambda, Warszawa

 • Stowarzyszenie Tęczówka, Katowice,

 • Stowarzyszenie Pracownia Różnorodności, Toruń,

 • Fundacja Akceptacja, Poznań.

Wydarzenia:

 • 25 lutego – udział w walnym zgromadzeniu członków Federacji Znaki Równości w Krakowie,

 • 3 marca – udział w obchodach 10-lecia Stowarzyszenia Tęczówka w Katowicach,

 • 10 marca – udział w spotkaniu Koalicji Równych Szans w Warszawie,

 • 7 września – udział w dorocznej gali „Ramię w ramię po równość” organizowanej przez Kampanię Przeciw Homofobii,

 • 20 października – udział w obchodach 20-lecia Stowarzyszenia Lambda Warszawa.

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

Konferencje, seminaria, spotkania

W 2016 r. roku zarówno zarząd, jak i kadra oraz osoby związane z wolontariatem w fundacji wzięły udział w następujących wydarzeniach (bądź jako osoby uczestniczące czynnie, bądź biernie):

 • 9–10 lutego – udział w seminarium „Capacity-building seminar on the role of LGBTI organisations to address HIV and STIs”, zorganizowanym przez ILGA-Europe w Brukseli,

 • 22–23 lutego – udział w konferencji „High Level Ministerial Conference on LGBTIQ Road Map” na Malcie,

 • 4–5 kwietnia – ekspercko-trenerski udział w treningu dla lekarzy pracujących z osobami transpłciowymi (wydarzenie przedkonferencyjne EPATH), Belgrad,

 • 6–7 kwietnia – udział w konferencji EPATH w Belgradzie,

 • 15-17 września – udział w „Communicating and framing for social change training” w Brukseli,

 • 30 października – 4 listopada – udział w doroczna konferencja organizacji ILGA-Europe w Warszawie,

 • 3 listopada – organizacja i udział w spotkaniu transaktywistów z Europy pod auspicjami TGEU, Warszawa,

 • 30 listopada – udział w spotkaniu organizacji pozarządowych z dyrektorem Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Reprezentacja w organizacjach międzynarodowych

Kontynuacja pracy w ramach koalicji na rzecz osób transpłciowych w regionie wyszehradzkim razem ze słowacką TransFúzią, czeskimi TransFusion i Transparent Prague oraz węgierską TransVanillą.

WEWNĘTRZNE FUNKCJONOWANIE ORGANIZACJI

Zmiany w funkcjonowaniu kadrowym i wolontariackim organizacji

W 2017 r. weszły w życie zmiany w składzie zarządu, dokonane pod koniec 2016 r. Spowodowały one konieczność nowego podziału obowiązków wśród osób wchodzących w skład zarządu i kadry fundacji. Zamiarem fundacji było powiększenie kadry o co najmniej jednego pracownika, jednak ze względu na ograniczenia budżetowe (spowodowane wysokim kursem złotówki podczas wymiany kwot w dolarach/euro pochodzących z grantów zagranicznych, w stosunku do planów budżetowych sporządzanych w okresie znacznie gorszego kursu złotego), zrezygnowano z powiększenia kadry.

Kadra spotykała się cyklicznie co dwa tygodnie w celach raportowania kolejnych działań i aktywności oraz ich planowania na najbliższy okres.

Na początku roku zrezygnowano z prowadzenia stałego wolontariatu na rzecz wolontariatu celowego (osoby chętne do pracy wolontaryjnej są zatrudniane do wykonania konkretnych zadań w ściśle określonym czasie).

Siedziba

Lokal fundacji wynajmowany jest od m.st. Warszawy na warunkach preferencyjnych dla organizacji pozarządowych. W 2016 r. stał się on za mały na potrzeby organizacji. Rozpoczęto poszukiwania nowego lokalu oraz funduszy pozwalających sfinansować przeprowadzkę i ewentualny remont nowej siedziby. Na cele te fundacja uzyskała grant celowy z Fundacji im. Stefana Batorego. Do końca roku nie udało się jednak znaleźć odpowiedniego lokalu, który odpowiadałby wzrastającym potrzebom fundacji. Działania te kontynuowano w 2017 r., jednak ze względu na skromną ofertę lokalową miasta (a także w związku z koniecznością dostosowania budżetu w związku z rosnącą wartością złotego), nie udało się wynająć nowego lokalu. Po negocjacjach z Fundacją Batorego udało się zmienić przeznaczenie grantu i przedłużyć okres jego wykorzystania do połowy 2018 r. – ostatecznie został on przeznaczony na wydatki inwestycyjne: nowe meble i sprzęt elektroniczny oraz odświeżenie dotychczas zajmowanego lokalu.

Granty

W 201 r. Trans-Fuzja otrzymała środki finansowe na swoją działalność z następujących grantów:

 • 125 562,- zł drugiej transzy na dwuletni projekt finansujący działalność warsztatową, psychologiczną, część działalności instytucjonalnej oraz dział „TransAkcje” czasopisma „Replika”. Środki finansowe pochodzą z fundacji Mama Cash,

 • 5 806,76 zł na realizację projektu badawczego „Rodzina przede wszystkim – transrodzicielstwo w Polsce”. Badanie finansowała organizacja ILGA-Europe,

 • 53 295,- zł na organizację konferencji Strategy CommsLab Meeting w Warszawie. Zadanie finansowała fundacja Astraea,

 • 43 266,- zł grantu instytucjonalnego na sfinansowanie kosztów działalności pomocowej z fundacji Astraea,

 • 124 624,35 zł pierwszej transzy na roczne finansowanie działalności instytucjonalnej organizacji, w tym siedziby. Środki finansowe pochodzą z Open Society Foundations.

Inne wpływy

W ramach akcji 1 proc. w 2017 r. Fundacja Trans-Fuzja pozyskiwała fundusze na działalność statutową. W sumie zebrano 7 603,19 zł.

Odnotowano poza tym darowizny od osób prywatnych w wysokości 11 804,86 zł.

2016 Sprawozdanie merytoryczne i finansowe zgodne z formatem NIW, raporty z działalności

Poniżej prezentujemy sprawozdanie finansowe i merytoryczne Fundacji Trans-Fuzja za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. zgodne z formatem Narodowego Instytutu Wolności.

Raport z działalności Fundacji

https://drive.google.com/file/d/1zkiZvYC9yw8TfWe7sC8LgWtwLgULvWZ8/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/17DaHjL6hY2l4bZzwbYaLv_ISxquD1YY-/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1MxTD7nnsljmSrywTeD8dPN1c2q7rAwZI/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1pFAij5EZaaCB7H9p19oedDEOZrJxZVOS/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/15wMMq5HmDsqfhBWeblgre2BNRq7p2EWy/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1nCVZdueIvEnrD97U2sw4hHOA-X_pz7oX/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/16IgiXmF-l-FB58roPSyVetkk5LXfG3S0/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1_DqBQEgsWtA_DYyMaLphfoHbL19vxiSs/view?usp=sharing

Ze strony sprawozdaniaopp.niw.gov.pl

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans

Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie z działalności Fundacji Trans-Fuzja – Fundacja na rzecz osób transpłciowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

§ 2 pkt 1 – Dane rejestrowe:

Trans-Fuzja, Fundacja na rzecz Osób Transpłciowych

Fundacja ma status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) i rozpoczęła działalność uzyskując

wpis do KRS 8 lipca 2008 r.

KRS: 0000309669

REGON: 020790802

NIP: 8942951248

Siedziba biura fundacji: ul. Noakowskiego 10 lok. 66, 00-666 Warszawa.

Adres rejestrowy: ul. Noakowskiego 10 lok. 66, 00-666 Warszawa.

W 2016 r. zarząd działał w następującym składzie:

Wiktor Andrzej Dynarski – osoba prezesująca,

Stanisława Lalla Fedorowicz-Podobińska – wiceprezeska,

Piotr Hubert Pawlikowski – członek zarządu,

Andrzej Stefan Rodys – członek zarządu.

Zarząd podjął dwie uchwały w sprawie zmian w swoim składzie (rezygnacji Stanisławy Lalli Fedorowicz-Podobińskiej i przyjęcia trzech nowych członków), jednak do końca roku nie zostały one zatwierdzone przez fundatorów (co jest wymagane przez statut fundacji). Stało się to w styczniu 2017 r., wobec czego przez cały rok 2016 zarząd formalnie działał w powyższym składzie, a zmiany weszły w życie dopiero w 2017 r.

§ 2 pkt 2 Zasady, formy i zakres działalności statutowej Fundacji:

 • upublicznienie dyskusji na temat problemów osób transpłciowych, w tym transseksualnych, transwestytycznych, transgenderycznych, płciowo nienormatywnych, queer i interseksualnych, a także bi-, homo- i aseksualnych, oraz zwiększenie ich reprezentacji społecznej,

 • kształtowanie postaw tolerancji i przełamywanie uprzedzeń i stereotypów wobec osób transpłciowych, w tym transseksualnych, transwestytycznych, transgenderycznych, płciowo nienormatywnych, queer i interseksualnych, a także bi-, homo- i aseksualnych,

 • kształtowanie pozytywnej tożsamości osób transpłciowych, w tym transseksualnych, transwestytycznych, transgenderycznych, płciowo nienormatywnych, queer i interseksualnych, a także bi-, homo- i aseksualnych,

 • zniesienie w polskim systemie prawnym zapisów dyskryminujących ze względu na orientację seksualną, tożsamość płciową i ekspresję płciową, zgodnie z wymogami dostosowawczymi Unii Europejskiej i rekomendacjami Rady Europy, oraz wprowadzenie regulacji prawnych dotyczących sytuacji osób transpłciowych, w tym transseksualnych, transwestytycznych, transgenderycznych, osób płciowo nienormatywnych, queer i interseksualnych,

 • wprowadzenie do polskiego ustawodawstwa instytucji legalnego partnerstwa osób tej samej płci prawnej, niedyskryminującej osób transpłciowych, w tym transseksualnych, transwestytycznych, transgenderycznych, płciowo nienormatywnych, queer i interseksualnych,

 • przeciwdziałanie dyskryminacji osób transpłciowych, w tym transseksualnych, transwestytycznych, transgenderycznych, płciowo nienormatywnych, queer i interseksualnych, a także bi-, homo- i aseksualnych oraz przeciwdziałanie objawom trans-, homofobii w społeczeństwie, oraz innym uprzedzeniom, skierowanym przeciwko osobom płciowo nienormatywnym, queer i interseksualnym,

 • promowanie wiedzy na temat orientacji seksualnych, tożsamości i ekspresji płciowych, w tym działalność wydawnicza, informatyczna, działalność związana z kulturą, sportem i rekreacją, prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,

 • wypracowanie i wprowadzenie do obiegu publicznego dyskursu antytrans- i antyhomofobicznego, wrażliwego na procedury wykluczenia i stygmatyzacji, w tym wykluczenia i stygmatyzacji osób płciowo nienormatywnych, queer i interseksualnych,

 • działalność prozdrowotna, w tym propagowanie wiedzy o chorobach i problemach zdrowotnych dotykających osoby transpłciowe, w tym transseksualne, transwestytyczne, transgenderyczne, płciowo nienormatywne, queer i interseksualne, oraz profilaktyka uzależnień,

 • propagowanie wiedzy o prawnych i medycznych aspektach procesu korekty płci metrykalnej oraz fizycznej zarówno w Polsce, jak i na świecie, działanie na rzecz praw człowieka i propagowanie wiedzy na ich temat, szczególnie praw człowieka osób transpłciowych, w tym transseksualnych, transwestytycznych transgenderycznych, płciowo nienormatywnych, queer i interseksualnych,

 • promowanie wyrównywania szans, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, integracja społeczna, działania na rzecz kobiet i równości płciowej, działania na rzecz osób starszych oraz młodzieży, rozwój kształcenia zawodowego,

 • organizacja pomocy psychologicznej i społecznej dla osób zagrożonych dyskryminacją,

 • organizacja pomocy prawnej dla osób zagrożonych dyskryminacją oraz przemocą,

 • budowanie otwartego społeczeństwa obywatelskiego i wspieranie idei demokratycznych,

 • wypracowanie standardów opieki zdrowotnej nad osobami chcącymi poddać się procesowi korekty płci metrykalnej oraz fizycznej.

Fundacja realizowała cele statutowe w formie:

 • warsztatów dla aktywistów organizacji pozarządowych, policjantów, nauczycieli, studentów,

 • spotkań dyskusyjnych,

 • spotkań integracyjno-towarzyskich,

 • grup wsparcia dla osób transpłciowych,

 • druku i rozpowszechniania materiałów informacyjnych,

 • udziału w audycjach radiowych i telewizyjnych,

 • udziału w debatach i konferencjach naukowych,

 • prowadzenia strony internetowej (www.transfuzja.org),

 • organizacji pomocy psychologicznej, prawnej i wsparcia socjalnego dla osób transpłciowych zagrożonych dyskryminacją,

 • prowadzenia wraz z Lambdą Warszawa hostelu interwencyjnego dla osób LGBT,

 • udziału w pracach koalicji polskich organizacji LGBTQ występujących o zmiany w prawie karnym,

 • udziału w pracach koalicji polskich organizacji NGO na rzecz stworzenia ustawy dotyczącej równego traktowania,

 • udziału w pracach koalicji polskich organizacji LGBTQ na rzecz stworzenia ustawy o związkach partnerskich,

§ 2 pkt 3 – Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.

§ 2 pkt 4 – W 2016 r. zarząd fundacji podjął następujące uchwały:

 • o przystąpieniu do sieci organizacji LGBT „Wspólnym głosem”,

 • o pozostałości z grantu OSF 2015/2016,

 • o pozostałości z grantu ILGA-Europe 2015/2016,

 • o udzieleniu Marcie Dorze pełnomocnictwa szczególnego,

 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 r.,

 • w sprawie zatwierdzenia merytorycznego za 2015 r.,

 • w sprawie przeznaczenia zysku z 2015 r.,

 • w sprawie zmian swojego składu,

 • w sprawie przyjęcia nowych osób członkowskich,

 • w sprawie zmiany na stanowisku osoby prezesującej i powołania wiceprezeski.

Kopie uchwał w załączeniu.

§ 2 pkt 5 – Fundacja uzyskała w 2016 r. następujące przychody:

 • z grantów 393 743,71 zł

 • z darowizn 31 846,51 zł

 • z 1 % przekazanego podatku 8 060,88 zł

 • pozostałe przychody operacyjne 56,36 zł

Zarząd dysponuje również kapitałem założycielskim złożonym przez Fundatorów w wysokości 1000,00 zł.

§ 2 pkt 6 – Fundacja poniosła następujące koszty:

 • Koszty działalności statutowej:

  • zużycie materiałów i energii – 10 467,14 zł

  • usługi obce – 75 476,43 zł

  • wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 232 080,99 zł

  • pozostałe koszty – 30 701,85 zł

 • Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów – 56,36 zł

 • Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów – 31,54 zł

§ 2 pkt 7b – W 2016 r. fundacja nie wypłacała wynagrodzeń tytułem umowy o pracę.

§ 2 pkt 7c – Członkom zarządu na podstawie umowy o pracę nie wypłacono wynagrodzenia.

§ 2 pkt 7d – W 2016 r. fundacja poniosła wydatki tytułem umów zleceń i umów o dzieło w

wysokości 232 080,99 zł brutto.

§ 2 pkt 7e – Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek.

§ 2 pkt 7f – Fundacja posiada konto w mBANKu. Na koniec 2016 r. kwota na rachunkach

bankowych wynosiła 219 877,35 zł.

§ 2 pkt 7g – Fundacja nie nabyła żadnych obligacji, udziałów i akcji spółek.

§ 2 pkt 7h – Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości.

§ 2 pkt 7i – Fundacja nie nabyła żadnych środków trwałych.

§ 2 pkt 7j – Na koniec 2016 aktywa fundacji wynosiły 223 732,01 zł.

§ 2 pkt 8 – Fundacja nie otrzymała zleceń od podmiotów państwowych i samorządowych.

§ 2 pkt 9 – Informację o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych CIT-8

i CIT-8/0 fundacja składała do III Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście, ul. Lindleya 14, 01-

844 Warszawa. Nie składano innych deklaracji podatkowych.

§ 3 – W okresie sprawozdawczym fundacja nie miała żadnej kontroli.

Szczegółowe działania fundacji podjęte w 2016 r. DZIAŁALNOŚĆ KRAJOWA

Wsparcie

W ramach swojej misji oraz postanowień statutu Fundacja Trans-Fuzja inicjuje i promuje działalność mającą na celu wsparcie osób trans- i interpłciowych, innych mieszczących się w kategorii nienormatywności płciowej ze względu na swoją tożsamość, ekspresję lub doświadczenie oraz członków ich rodzin i bliskich.

Niektóre z podejmowanych działań skierowane są do ścisłej grupy docelowej, np. osób interpłciowych. Nie oznacza to jednak, że istnieją jakiekolwiek ograniczenia w dostępie do spotkań. Są one otwarte dla wszystkich.

Grupy wsparcia

W 2016 r. Fundacja organizowała cykliczne spotkania grup w następujących miastach:

 • Warszawa – grupa wsparcia dla osób transpłciowych, grupa zaawansowana dla osób trans, grupa wsparcia dla bliskich osób trans (członków rodzin, współmałżonków, partnerów),

 • Kraków – grupa wsparcia dla osób trans oraz grupa wsparcia dla osób trans i ich bliskich,

 • Gdańsk – trójmiejska grupa wsparcia,

 • Lublin – lubelska grupa wsparcia (spotkania nieregularne),

 • Poznań – wielkopolska grupa wsparcia (we współpracy ze Stowarzyszeniem Grupa Stonewall).

Ponadto fundacja współprowadziła ogólną grupę wsparcia w Katowicach (organizacją prowadzącą jest Stowarzyszenie Tęczówka), a także wspierała nieformalną grupę osób niepełnosprawnych LGBT w Warszawie, udostępniając jej własny lokal na spotkania grupy wsparcia adresowanej do osób niepełnosprawnych LGBT. Dodatkowo Fundacja promowała grupę prowadzoną przez osoby prywatne we Wrocławiu.

Spotkania indywidualne

Kontynuowano także spotkania indywidualne dla osób niepewnych własnej tożsamości płciowej i chcących zasięgnąć informacji dotyczących tożsamości płciowej oraz perspektyw związanych z funkcjonowaniem w płci preferowanej i korektą płci. Spotkania takie odbywają się na życzenie osób zainteresowanych i polegają na swobodnej rozmowie z doświadczoną osobą transpłciową. Na spotkania te trafiają także osoby transpłciowe będące już w procesie korekty płci potrzebujące wsparcia indywidualnego. Aktualnie fundacja oferuje możliwość odbycia takich spotkań tylko w Warszawie. W ciągu roku odbyło się ich pięć.

Inne formy spotkań

– Trans Wieczorki – są tradycyjną formą spotkań integracyjnych. Są to luźne, nieformalne spotkania klubowe, przy muzyce, dające możliwość poznania się, rozmów, a także rozrywki. Na początku 2016 r. kontynuowano te spotkania we współpracy z klubem Blok Bar. W związku ze spadkiem zainteresowania tą formą spotkań, uległy one zawieszeniu.

– Wieczory Filmowe – o statusie filmowego klubu dyskusyjnego, odbywają się w Trans-Fuzji od 2008 r. i są stałym elementem działalności kulturalno-edukacyjnej organizacji. W ich trakcie prezentowane są filmy o tematyce poświęconej transpłciowości lub szeroko rozumianej problematyce LGBT, równościowej, poszanowania praw człowieka. Prezentacji filmu towarzyszy dyskusja, wymiana wrażeń i poglądów. W 2016 r. odbyło się pięć takich spotkań. Ze względu na trudności w doborze repertuaru z zachowaniem przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, liczba spotkań tego typu zmniejszyła się w stosunku do lat poprzednich.

– piątkowe spotkania towarzyskie – w 2016 r., w związku z brakiem zainteresowania kontynuowaniem Trans Wieczorków i trudnościami w organizacji Wieczorów Filmowych, zaproponowano nową formę spotkań integracyjnych odbywających się w warszawskiej siedzibie Fundacji. Są to obywające się raz w miesiącu w jeden z piątków spotkania towarzyskie, podczas których uczestnicy decydują o formie spędzania wolnego czasu. Zazwyczaj wypełniają je dyskusje grupowe, swobodne rozmowy, gry towarzyskie, zajęcia plastyczne itp. Inicjatywa ta pojawiła się pod koniec roku – w 2016 r. odbyły się dwa takie spotkania.

– fundacja zaangażowana była w organizację Wiosennego Plenerowego Trans Party oraz w promocję Plenerowego Trans Party – dwóch ważnych inicjatyw środowiskowych prowadzonych od lat. Pierwsza z tych imprez odbyła się w maju w ośrodku na Pojezierzu Gostynińskim, druga – we wrześniu w gospodarstwie agroturystycznym w woj. łódzkim przy frekwencji sięgającej ok. 40 osób na każdej z nich.

Pomoc psychologiczna

Fundacja kontynuuje udzielanie pomocy psychologicznej dla osób transpłciowych i ich bliskich. Pomoc tę realizuje zespół składający się z pięciu psycholożek zatrudnionych przez fundację, pracujących stacjonarnie w Warszawie i Krakowie oraz udzielających konsultacji mailowo.

Za pośrednictwem e-maila

W 2016 r. za pośrednictwem adresu e-mailowego psycholog@transfuzja.org udzielono porad korespondencyjnych 147 osobom.

Wśród zgłaszających się po pomoc osób były zarówno osoby transpłciowe, jak i ich bliscy – rodzice, partnerzy, małżonkowie, rodzeństwo oraz inni członkowie rodziny. Najczęstszymi problemami, z jakimi zgłaszali się za pośrednictwem e-maili beneficjenci fundacji, były problemy z własną tożsamością płciową, samoakceptacją, problemy w relacjach z rodzicami, parterami lub innymi członkami rodzin, dylematy związane z ujawnieniem się przed najbliższymi i strach przed odrzuceniem, a także wynikającające z powyższych problemy takie, jak zaburzenia odżywiania czy zachowania autoagresywne.

Wśród osób poszukujących pomocy były zarówno osoby nieletnie, które borykały się głównie z brakiem akceptacji swojej tożsamości płciowej ze strony rodziców/opiekunów, jak i rodzice transpłciowych nastolatków czy dzieci, które wykazywały silne niezadowolenie ze swojej płci biologicznej. Wiele osób szukało także porad dotyczących procesu tranzycji, korekty płci, kontaktów do lekarzy specjalistów, psychoterapeutów, psychiatrów, seksuologów zarówno przyjmujących w ramach NFZ, jak i prowadzących prywatne praktyki.

Konsultacje stacjonarne

W związku z tym, że fundacja oferuje możliwość konsultacji psychologicznej na terenie Warszawy i Krakowa, wiele osób, które zgłosiło się po pomoc mailowo, zostało umówionych na spotkanie z psycholożką. W 2016 r. psycholożki współpracujące z Fundacją Trans-Fuzja przeprowadziły 49 konsultacji psychologicznych, z tego 35 w Warszawie i 14 w Krakowie.

Problemy, które były omawiane podczas konsultacji pokrywały się większości przypadków z tymi zgłaszanymi mailowo, a więc były to przede wszystkim dylematy dotyczące własnej tożsamości płciowej, problemy z bliskimi osobami, poczucie osamotnienia, odrzucenia, dylematy dotyczące ujawnienia się w najbliższym otoczeniu a także pytania dotyczące przebiegu tranzycji, kontaktów z lekarzami, seksuologami itp. Na konsultacje przychodziły osoby dorosłe, partnerzy i partnerki osób transpłciowych, rodzice z transpłciowymi nastolatkami i dziećmi.

Wiele spraw, z jakimi zgłaszali się beneficjenci, wybiegało poza możliwości pomocy, jaką oferuje Fundacja. Były to m.in. problemy natury psychiatrycznej albo seksuologicznej nie związane z transpłciowością. We wszystkich przypadkach psycholożki kierowały osoby do placówek, które oferowały specjalistyczną pomoc, m.in. do Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia przy ul. Dolnej w Warszawie.

Pomoc prawna

Fundacja Trans-Fuzja prowadzi także poradnictwo prawne za pośrednictwem stworzonej do tego celu skrzynki mailowej prawnik@transfuzja.org. Fundacja zatrudnia trzy prawniczki, które udzielają odpowiedzi na przychodzące wiadomości. W 2016 r. prawniczki zajmowały się w sumie 53 sprawami dotyczącymi transpłciowości.

Przeważały sprawy dotyczące procedury prawnej korekty płci. Osoby zgłaszające się po poradę prawną zadawały zarówno podstawowe pytania dotyczące tego, jak zabrać się do prawnej korekty płci, jakie dokumenty należy przygotować, jak napisać pozew, czy należy pozywać rodziców, co robić w sytuacji braku kontaktu z rodzicami, jak również konsultowały kwestie związane z biegłymi sądowymi, związane np. z sytuacjami, w których przekraczali oni swoje uprawnienia podczas badania.

Duża grupa spraw to pytania dotyczące możliwości uznania w Polsce procedur zagranicznych i wpływu tych procedur na polskie dokumenty. Wśród spraw, które zostały zgłoszone fundacji, pojawiły się także takie, które dotyczyły dyskryminacji ze względu na tożsamość płciową/transpłciowość w szkole oraz w miejscu pracy. Jedna sprawa dotyczyła kwestii rozwodu – uzasadnienia rozpadu pożycia przez fakt transpłciowości.

Pomoc społeczna/socjalna

Fundacja Trans-Fuzja na początku 2016 r. kontynuowała współprowadzenie Hostelu Interwencyjnego dla osób LGBT (razem ze Stowarzyszeniem Lambda). Projekt został zakończony w lutym.

W ramach projektu pomocą objęte były osoby transpłciowe, którym groziła bezdomność lub znajdowały się w trudnej sytuacji życiowej. Osoby w potrzebie otrzymywały zakwaterowanie w Hostelu, a także mogły skorzystać z pomocy psychologicznej oraz spotkań z pracowniczką socjalną. Podczas ostatnich dwóch miesięcy działalności Hostelu, z doradztwa socjalnego skorzystało czterech transpłciowych klientów. Konsultacje służyły rozwiązywaniu następujących problemów: pomocy merytorycznej w szukaniu pracy, tworzenia CV i/lub wzoru listów motywacyjnych, konsultacji i rozmów na temat ujawnienia własnej transpłciowości, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, pomocy w kontakcie i współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej, pomocy w wyrobieniu dokumentów tożsamości i kart miejskich, zdjęć do dokumentów, pomocy w pisaniu podań/pism urzędowych, pomocy w rozplanowaniu wychodzenia z zadłużenia i konsultacji z komornikiem.

Po zakończeniu współprowadzenia Hostelu, doradztwo socjalne było kontynuowane w siedzibie fundacji – zostało wznowione w maju. W tym celu fundacja zatrudniła wykwalifikowanego pracownika socjalnego, który wcześniej pracował w Hostelu. Dyżury socjalne odbywały się średnio raz w miesiącu. Trwały 3,5 godziny. W okresie od maja do końca roku z doradztwa socjalnego w siedzibie fundacji skorzystało czterech klientów. Poza spotkaniami w siedzibie fundacji, doradztwo odbywało się także korespondencyjnie za pośrednictwem skrzynki e-mailowej. Z tej formy doradztwa socjalnego skorzystało czterech klientów. Tematy poruszane podczas spotkań oraz konsultacji e-mailowych były tożsame z tymi, które były wnoszone przez klientów podczas spotkań odbywających się w Hostelu Interwencyjnym.

TransKARTA

TransKARTA jest dokumentem dodatkowym, wydawanym osobom, których wygląd,w związku z transpłciowością, może różnić się od tego, jaki jest utrwalony na zdjęciu w dowodzie osobistym, prawie jazdy, paszporcie lub innych dokumentach identyfikacyjnych. TransKARTA nie ma statusu oficjalnego dokumentu, a jej respektowanie przez władze i inne osoby upoważnione do kontroli dokumentów lub sprawdzenia tożsamości jest kwestią dobrej woli. Jednak z doświadczeń wynika, że dokument taki jest pomocny w wyjaśnieniu wątpliwości związanych z różnicą w wizerunku posiadacza oficjalnego dokumentu. TransKARTA jest więc pomocnym dokumentem potwierdzającym tożsamość społeczną i prawną. Karty te wydaje się darmo, a fundacja nie gromadzi danych osób o nie wnioskujących. W 2016 r. wydano 10 TransKART.

Wsparcie młodzieży

Fundacja udzieliła pomocy rodzinom, dyrektorom szkół i nauczycielom pięciu transpłciowych uczniów i uczennic. Zespół psychologiczny podjął interwencję w jednej ze szkół, do której zaczął uczęszczać transpłciowy uczeń. W ramach działań podjętych w tej sprawie, jedna z psycholożek współpracujących z fundacją była na trzech spotkaniach w szkole, a także pozostawała w kontakcie ze pedagogiem szkolnym, dyrekcją szkoły, nauczycielami i rodzicami ucznia.

W ramach działalności badawczej, w 2015 r. zostało przeprowadzone badanie jakościowe na temat wsparcia transpłciowej młodzieży w szkole z perspektywy transprzyjaznych dyrektorów wybranych anonimowych placówek. W 2016 r. zostały opublikowane drukiem wyniki tego badania. Projekt dofinansowała organizacja ILGA-Europe.

Wsparcie osób w zakładach karnych

Fundacja kontynuowała pomoc psychologiczną oraz prawną dla osób transpłciowych przebywających w zakładach karnych. Oferowano zarówno wsparcie listowne, jak i możliwość wizyty w zakładzie karnym, w tym także rozmowy z kierownictwem placówki szczególnie w sprawie bezpieczeństwa oraz specjalnych potrzeb więźniów transpłciowych. W całym 2016 r. fundacja wspomagała za pośrednictwem korespondencji listowej i rozmów telefonicznych cztery osoby osadzone w sześciu zakładach karnych (jedna z osadzonych osób przebywała w ciągu roku w trzech różnych zakładach karnych). Jednej z osób udzielono pomocy rzeczowej w postaci paczki z odzieżą zawierającą odzież zgodną z płci odczuwaną, na której noszenie osoba ta uzyskała zgodę władz placówki karnej. Jedna z osadzonych osób, które korzystały ze wsparcia fundacji w latach poprzednich, opuściła w 2016 r. zakład karny i rozpoczęła z sukcesem życie na wolności.

Wsparcie osób bezdomnych, doznających przemocy, uchodźców i przesiedleńców

Po zakończeniu działalności hostelu interwencyjnego dla osób LGBT we wrześniu 2016 r., Fundacja stanęła wobec konieczności znalezienia miejsca, które służyłoby pomocą osobom bezdomnym, doznającym przemocy, uchodźcom itp. Do końca roku trwały poszukiwania mieszkania socjalnego, w którym takie osoby mogłyby znaleźć schronienie. Zostały one zakończone sukcesem w ostatnich dniach grudnia 2016 r.

Od wiosny do końca roku Fundacja opiekowała się uchodźcą – osobą transpłciową pochodzącą z Kazachstanu, która starała się w Polsce o Kartę Polaka. Osoba ta była prześladowana w Kazachstanie z dwóch powodów: ze względu na transpłciowość oraz polskie korzenie. Osobie tej, która początkowo mieszkała w hostelu interwencyjnym LGBT, udzielono pomocy rzeczowej i materialnej w postaci zorganizowania nowego miejsca czasowego zamieszkania (po likwidacji hostelu), nauki języka polskiego, zorganizowania opieki medycznej i zakupu leków, żywności, dostarczenia niezbędnej odzieży. Udzielono jej także pomocy w poszukiwaniu pracy i w kontaktach z Urzędem do Spraw Cudzoziemców w Warszawie. W ramach działań podjętych w tej sprawie, fundacja nawiązała współpracę z organizacjami działającycmi na rzecz uchodźców – Fundacją Ocalenie oraz Refugees Welcome.

Działalność edukacyjna

W ramach działalności edukacyjnej Fundacja Trans-Fuzja wydawała publikacje i prowadziła warsztaty z zakresu wielu aspektów transpłciowości. Warsztaty dotyczyły zarówno podstawowych wiadomości o tej tematyce, jak i wiedzy specjalistycznej. Projekt warsztatowy jest wspierany finansowo przez Fundację Mama Cash.

Dodatkowo Fundacja uczestniczyła w spotkaniach, promowała wydarzenia, a także wydawała publikacje na temat różnych aspektów transpłciowości.

Publikacje

W ramach dotacji Mama Cash Fundacja wspierała dział „TransAkcje” w dwumiesięczniku społeczności LGBT „Replika”. Zgodnie z ustaleniami pomiędzy Fundacją Replika (wydawcą dwumiesięcznika) a Fundacją Trans-Fuzja, wsparcie to będzie kontynuowane przynajmniej do 30 czerwca 2018 r. W 2016 r. w „Replice” ukazały się teksty poświęcone:

 • transpłciowym dzieciom i ich rodzicom,

 • zagadnieniom kulturalnym dotyczącym osób transpłciowych (film „Mów mi Marianna”, książka Kingi Kosińskiej „Brudny róż. Zapiski z życia, którego nie było”, reżyserski duet sióstr Wachowski, performens taneczny Vala Tanz Show),

 • transpłciowym posłankom w parlamentach na całym świecie.

Ponadto fundacja wydała dwie publikacje będące efektem zrealizowanego w poprzednim roku badania jakościowego „Tranzycje młodzieży w środowisku szkolnym”. Były to: raport z badania „Transpłciowa młodzież w polskiej szkole” oraz broszura dla nauczycieli pod tym samym tytułem.

Warsztaty

Fundacja kontynuowała prowadzenie warsztatów edukacyjnych, skierowanych do różnych grup.

Najczęściej odbywającym się warsztatem był zaprojektowany w 2010 r. (na bieżąco aktualizowany) warsztat „Oswajanie transpłciowości”, mający na celu przybliżyć tematykę transpłciowości osobom, które nigdy wcześniej nie spotkały się z tą tematyką lub wciąż wiedzą o niej niewiele.

Warsztaty były również dostosowywane do potrzeb grup, dla których były przeprowadzane.

Warsztaty zorganizowane w 2016 r.:

 • 14 stycznia – Warszawa, dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zrzeszonych w organizacji IFMSA,

 • 2 marca – Warszawa,dla studentów studiów anglojęzycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,

 • 12 marca – Kraków, dla studentów kierunków medycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego,

 • 16 marca – Warszawa, dla nauczycieli i uczniów Gimnazjum Filmowego przy Warszawskiej Szkole Filmowej,

 • 19 kwietnia – Łódź, otwarte spotkanie warsztatowe w ramach Dni Równości, współorganizowane przez Stowarzyszenie Fabryka Równości,

 • 28 kwietnia – Gdańsk, dla studentów studiów humanistycznych Uniwersytetu Gdańskiego,

 • 22 września – Warszawa, dla pracowników OPS Warszawa Śródmieście,

 • 25 października – Kraków, dla studentów kierunków medycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego zrzeszonych w organizacji IFMSA,

 • 12 grudnia – Kraków, otwarte warsztaty w ośrodku OTiR Harmonia,

 • 19 grudnia – Warszawa, dla personelu i wolontariuszy Stowarzyszenia Program Stacja.

Wykłady, szkolenia i spotkania edukacyjne

W ramach działalności edukacyjnej fundacja spotykała się z różnorodnymi grupami – zarówno osobami studiującymi, jak i tymi po prostu zainteresowanymi tematyką transpłciowości. Wśród przeprowadzonych spotkań i szkoleń warto wymienić:

 • Zajęcia ze studentami Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, przybliżające tematykę transpłciowości i zagadnienie pracy aktywistycznej na rzecz praw osób transpłciowych, 27 stycznia,

 • Udział w dyskusji po projekcji filmu „Mów mi Marianna” dla studentów Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, 22 marca,

 • Zajęcia dla Koła Naukowego Zaburzeń Nastroju warszawskiego Uniwersytetu SWPS, 23 kwietnia,

 • Wykład na temat transpłciowości w systemie opieki zdrowotnej dla uczestników konferencji seksuologicznej organizowanej przez studencką organizację IFMSA na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, 21 maja,

 • Udział w cyklu wykładów i dyskusji „Niewinny czwartek” w warszawskim Instytucie Pozytywnej Seksualności, 27 października,

 • Zajęcia na temat transpłciowości ze studentami Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, 9 listopada,

Działalność medialna i rzecznik prasowy

Rzecznik prasowy fundacji, poza działalnością rutynową, uczestniczył także w przygotowaniu materiałów dziennikarskich dla prasy i telewizji oraz audycji radiowych. Za najważniejsze trzeba uznać przygotowanie publikacji dla portalu Wirtualna Polska i audycji „Superwizjer” w TVN oraz udział w audycjach radiowych w TOK FM i radiu Medium Publicznego. Wszystkie z wyżej wymienionych materiałów miały na celu przybliżenie tematyki transpłciowości oraz były wypowiedziami na rzecz praw osób transpłciowych.

Wraz z końcem 2016 r., ze względu na zmiany organizacyjne w pracy zarządu i kadry fundacji od początku 2017 r., stanowisko rzecznika prasowego zlikwidowano.

Ważniejsze wystąpienia medialne:

 • radio TOK FM, audycja „Post Factum” poświęcona filmowi „Dziewczyna z portretu”, 28 stycznia,

 • radio TOK FM, audycja „Lepiej późno niż wcale” poświęcona aktom agresji wobec środowiska LGBT oraz konkursowi literackiemu zorganizowanemu przez Fundację Trans-Fuzja, 10 marca

 • TVP Kultura, audycja „Tanie dranie” poświęcona zagadnieniom płci w związku z siostrami Wachowski, 4 kwietnia,

 • radio TOK FM, audycja „post factum” poświęcona transfobii w społeczeństwie i zinstytucjonalizowanej, 17 maja,

 • radio Medium Publiczne, audycja poświęcona Paradzie Równości i środowisku LGBT, 9 czerwca,

 • radio TOK FM, audycja „Post factum” poświęcona Paradzie Równości i niewspieraniu polityki LGBT przez polskie władze, 10 czerwca,

 • radio TOK FM, audycja „Połączenie” poświęcona podejmowanym przeciwko środowisku LGBT krokom w polityce, 21 czerwca,

 • radio TOK FM, audycja „Post factum” o trans- i interfobii w sporcie, 25 sierpnia,

 • radio TOK FM, audycja „Dość przemocy!” o dyskryminacji osób transpłciowych w Polsce.

Konferencje i debaty

Fundacja zorganizowała jedną konferencję poświęconą zakończonemu w 2016 r. badaniu „Tranzycje młodzieży w środowisku szkolnym”. Podczas konferencji zaprezentowano wyniki badania oraz publikację raportu z badania. Konferencja odbyła się 9 grudnia w Warszawie.

W ramach Trójmiejskich Dni Równości zorganizowano debatę „Małżeństwa osób transpłciowych”, która odbyła się 17 maja w Gdańsku.

Fundacja współorganizowała także z Kampanią Przeciw Homofobii i .Nowoczesną konferencję poświęconą przestępstwom motywowanym nienawiścią, która odbyła się w lipcu w Warszawie.

Inne wydarzenia

W 2016 r. osoby związane z Fundacją przysłuchiwały się także różnym konferencjom oraz brały udział w warsztatach z zakresu zarówno wiedzy dotyczącej specyficznych aspektów pracy ze społecznością LGBTQI, jak i prowadzenia organizacji pozarządowej, w tym między innymi:

 • 13 lutego – udział w konferencji Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka dotyczącej równego traktowania uczestników postępowań sądowych „Członkowie grup narażonych na dyskryminację a wymiar sprawiedliwości”, Warszawa,

 • 11 marca – udział w debacie poświęconej wielokrotnej dysryminacji, z cyklu „Grupa Stonewall dyskutuje”, Poznań,

 • 31 marca – udział w debacie poświęconej idei hosteli dla osób LGBT „Widok z domu”, Poznań,

 • 23 kwietnia – udział w konferencji „Seksualia” (oraz patronat nad nią) organizowanej przez organizację studencką IFMSA na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym,

 • 6 kwietnia – udział w konferencji podsumowującej projekt Kampanii Przeciw Homofobii „Pełny dostęp do ochrony zdrowia. Potrzeby i prawa zdrowotne osób LGBT”, biuro RPO, Warszawa,

 • 15 kwietnia – udział w seminarium podsumowującym projekt „Równi i bezpieczni. Przestępstwa motywowane uprzedzeniami – dylematy, wyzwania, strategie”, Warszawa,

 • 12 maja – udział w debacie poświęconej transpłciowości w ramach Kongresu Kobiet, Warszawa

 • 10 czerwca – udział w konferencji Kampanii Przeciw Homofobii „Rodzice osób LGBT – kropla drąży skałę”, Warszawa,

 • 10 grudnia – udział w konferencji na temat udziału organizacji pacjenckich i dialogu społecznego w poprawie sytuacji polskiej opieki zdrowotnej, Warszawa.

Konsultacje merytoryczne

Fundacja kontynuowała udzielanie konsultacji różnym organizacjom, instytucjom oraz osobom prywatnym w tym twórcom, artystom i działaczom społecznym, które dotyczyły praw człowieka osób transpłciowych, interpłciowych oraz ogólnie w kategorii praw człowieka związanych z płciową różnorodnością. Ich celem było udzielenie wskazówek osobom realizującym różne przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym i edukacyjnym, w których pojawia się temtyka transpłciowości i praw człowieka osób transpłciowych. Przeprowadzono następujące konsultacje:

 • 13 stycznia – TR Warszawa, w związku ze spektaklem teatralnym „Jezioro”, konsultacja dla zespołu reżysersko-aktorskiego,

 • 28 lutego–1 marca – Helena Oborska i zespół studentów Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, w związku z realizacją etiudy filmowej „Powrót”,

 • 14 marca – Maciej Nabrdalik, w związku z przygotowywaną publikacją dotyczącą życia środowisk LGBT w Polsce,

 • 25 kwietnia – partia Razem, w związku z wprowadzaniem polityki równościowej w wewnętrznych strukturach partii,

 • 16–17 grudnia – grupa aktywistek z Poznania, w sprawie powołania kolejnej organizacji działającej na rzecz osób transpłciowych.

Z konsultacji merytorycznych na temat transpłciowości i pracy z indywidualnymi osobami transpłciowymi korzystały w ciągu roku różne podmioty w tym między innymi:

 • Amnesty International

 • Fundacja LGBT Business Forum

 • Helsińska Fundacja Praw Człowieka

 • ILGA-Europe

 • Miłość Nie Wyklucza

 • Stowarzyszenie „Stacja”

 • Transgender Europe

 • Sex Work Polska.

Dodatkowo fundacja konsultowała liczne prace licencjackie, magisterskie oraz doktorskie, a jej kadra i/lub zarząd brały udział w spotkaniach różnorodnych grup fokusowych do badań zarówno nad kwestiami transpłciowości, jak i funkcjonowania organizacji pozarządowych.

Działania związane z kulturą

Wybory Miss Trans
W 2016 r. nie odbyły się Ogólnopolskie Wybory Miss Trans. Na przeszkodzie stanął brak źródeł finansowania imprezy oraz brak odpowiedniego lokalu do jej przeprowadzenia.

Inne wydarzenia
W 2016 r. fundacja organizowała także inne wydarzenia o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i integracyjnym, związane z różnymi okolicznościami:

 • konkurs na okładkę e-książki „Opowiedz nam swoją historię”, zawierającą wypowiedzi i opowiadania osób transpłciowych nadesłane w celu zaprezentowania ich senatorom w związku z pracami nad ustawą o uzgodnieniu płci w Senacie (2015 r.),

 • spotkanie z Karoliną Bielawską, reżyserką filmu „Mów mi Marianna”, w siedzibie fundacji, 19 lutego,

 • konkurs literacki „W poszukiwaniu siebie” (wraz ze Stowarzyszeniem Tolerado z Gdańska),

 • wieczór autorski Lucyfera Jakubowskiego, autora książki „Bądź sobą. Pozbądź się presji”, Warszawa, 17 lipca,

 • spotkanie autorskie Sophie Labelle, kanadyjskiej rysowniczki, autorki komiksu „Assigned Male” (wraz z Ambasadą Kanady w Polsce), Warszawa, 28 października,

 • warsztaty rysunkowe z Sophie Labelle, Warszawa, 29 października.

Udział w wydarzeniach kulturalnych

Przedstawiciele fundacji uczestniczyli także w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez inne podmioty. Wśród nich wymienić należy:

 • 19 stycznia – przedpremierowy pokaz filmu „Dziewczyna z portretu”, Multikino Galeria Mokotów w Warszawie,

 • 3 marca – spotkanie autorskie z Kingą Kosińską, autorką książki „Brudny róż. Zapiski z życia, którego nie było”, Faktyczny Dom Kultury w Warszawie.

Rzecznictwo

Badania

W 2015 r. fundacja przeprowadziła badanie sytuacji tranzycjującej młodzieży w środowisku szkolnym, którego zakończenie przypadło na 2016 r. W ciągu roku opracowano i ogłoszono wyniki, co znalazło swój wyraz w publikacji raportu „Transpłciowa młodzież w polskiej szkole”, broszury dla nauczycieli pod tym samym tytułem oraz zorganizowania konferencji na ten temat. Badanie było finansowane przez organizację ILGA-Europe. Fundacja rozpoczęła również kolejne badanie jakościowe poświęcone transpłciowym rodzinom

„Rodzina przede wszystkim – transrodzicielstwo w Polsce”. W ciągu 2016 r. przeprowadzono serię wywiadów z osobami biorącymi udział w badaniu. Opracowanie wyników badania oraz ogłoszenie jego wyników i publikacja raportu przewidziane są na 2017 r. Badanie finansowała organizacja ILGA-Europe.

Fundacja uczestniczyła także w rozpoczętym w 2016 r. badaniu organizowanym i finansowanym przez organizację Transgender Europe (TGEU) „Trans healtcare project”. Jest to badanie międzynarodowe przebiegające pod honorowym patronatem polskiego rzecznika praw obywatelskich. Badanie rozpoczęło się w 2016 r. i jest kontynuowane w 2017 r.

Manifestacje, demonstracje i inne podobne wydarzenia

Przedstawiciele fundacji wzięli udział w następujących wydarzeniach:

 • XVII Warszawska Manifa, Warszawa, 6 marca,

 • protest pod Sejmem „Nie dla torturowania kobiet”, Warszawa, 3 kwietnia,

 • demonstracja solidarności z Polkami „Odzyskać wybór”, 9 kwietnia,

 • 16. Parada Równości, Warszawa, 11 czerwca,

 • II Warszawski Dzień Różnorodności, 18 czerwca,

 • Ogólnopolski Strajk Kobiet, Warszawa (i inne miasta), 3 października,

 • manifestacja „Bunt ciał pod Sejmem”, Warszawa, 9 października,

Udział w koalicjach i komisjach

 • kontynuacja współpracy z organizacjami antydyskryminacyjnymi w Koalicji na rzecz Równych Szans,

 • kontynuacja udziału w koalicji Partnerstwo dla Związków powołanej w celu pracy nad wprowadzeniem związków partnerskich w Polsce,

 • kontynuacja udziału w koalicji na Rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej,

 • kontynuacja udziału w koalicji KARAT oraz dołączenie do specjalnie powołanej koalicji na rzecz CEDAW,

 • kontynuacja udziału w policyjnej Platformie Przeciw Nienawiści,

 • udział w Komitecie Organizacyjnym Parady Równości,

 • udział w powstałym 1 października związku organizacji LGBT Federacja Znaki Równości.

Spotkania polityczne

Ze względu na zmianę sytuacji politycznej pod koniec 2015 r., aktywność polityczna fundacji musiała ulec osłabieniu. Mimo to, przedstawiciele fundacji brali udział w wydarzeniach politycznych na tyle, na ile było to konieczne i możliwe. Wśród najważniejszych wydarzeń, w których organizacja zaznaczyła swoje uczestnictwo, wymienić należy:

 • udział w rządowym zespole eksperckim do spraw zmian w systemie oświaty „Uczeń – rodzic – nauczyciel. Dobra zmiana”.

 • 3 marca – spotkanie z prezydentem RP Andrzejem Dudą w sprawie działania władzy przeciwko Trybunałowi Konstytucyjnemu (w ramach delegacji organizacji pozarządowych),

 • 4 lipca – debata w Sejmie „Jak powstrzymać mowę pogardy i niebezpieczeństwo przestępstw z uprzedzeń?” zorganizowana przez .Nowoczesną,

 • 19 lipca – debata „Dlaczego potrzebujemy Rzeczników Praw Obywatelskich we współczesnej Europie?”,

 • 5 września, udział w sejmowej komisji, podczas której sprawozdanie ze swojej działalności przedstawiał rzecznik praw obywatelskich dr Adam Bodnar.

Korespondencja z przedstawicielami instytucji państwowych, komentarze i oświadczenia

Mniejsza niż w latach poprzednich aktywność organizacji w wymianie korespondencji z organami państwowymi spowodowana była zmianą sytuacji politycznej, a w związku z tym ignorowaniem przez nowe władze potrzeb środowiska osób transpłciowych. Działalność organizacji ograniczyła się do oświadczeń i korespondencji absolutnie niezbędnej, zazwyczaj wyrażającej sprzeciw wobec praktyk władzy dotyczących łamania porządku prawnego w Polsce oraz narastającej fali agresji w społeczeństwie. Najważniejsze wystąpienia organizacji:

 • 11 lutego – apel w sprawie aktów nienawiści (wraz z 54 innymi organizacjami pozarządowymi),

 • 21 marca – oświadczenie w sprawie transfobicznej wypowiedzi dziennikarza Jarosława Kuźniara w audycji „Dzień Dobry TVN”,

 • 29 kwietnia – list do prezydenta RP Andrzeja Dudy w związku z odmową legitymizowania łamania konstytucji przez prezydenta i rząd i dalszego udziału fundacji w „konsultacjach” prezydenta z organizacjami społecznymi,

 • 5 września – list do wicepremiera Jarosława Gowina w sprawie zmian w rozporządzeniu regulującym dokumentację przebiegu studiów,

 • 10 października – oświadczenie w sprawie konferencji amerykańskiego pseudopsychologa Paula Camerona w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski.

Kampanie i spoty

#Transniezapominajka
Kampania internetowa poprzedzająca Międzynarodowy Dzień Pamięci Osób Transpłciowych (20 listopada), zwracająca uwagę na tragiczne statystyki dotyczące zabójstw z nienawiści popełnianych na osobach transpłciowych oraz innych przestępstw i przemocy z nienawiści i motywowanych transfobią.

Współpraca z innymi organizacjami w Polsce

W 2016 r. Fundacja wzięła dodatkowo udział w następujących projektach i inicjatywach prowadzonych przez inne organizacje:

 • „Razem Przeciw Nienawiści” – projekt mający wzmocnić współpracę organizacji zajmujących się podejmowaniem działań przeciwko przestępstwom i wykroczeniom motywowanym nienawiścią, działalnością antydyskryminacyjną, działaniami na rzecz ochrony praw człowieka zainicjowany i prowadzony przez fundację Klamra,

 • „Zdrowie osób LGBT” – projekt, którego celem było stworzenie kompleksowego podręcznika dla kadry medycznej i studentów kierunków medycznych z zakresu problematyki związanej z orientacją seksualną a także tożsamością i ekspresją płciową. Zainicjowany przez stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii,

 • „HejtStop” – udział Fundacji w jednym z nagrań do projektu przeciwstawiającego się nienawiści w ramach akcji #RyjKuźniara

Fundacja wspierała ponadto merytorycznie Stowarzyszenie Pracownia Różnorodności w związku ze sprawą o zniesławienie wytoczoną organizacji przez amerykańskiego pseudo psychologa Paula Camerona.

Wydarzenia:

 • 26–28 stycznia – ostatni zjazd projektu „Razem Przeciw Nienawiści” w Białymstoku,

 • 11 lutego – spotkanie z okazji 10-lecie ruchu LGBT w Toruniu,

 • 19 marca – udział w 8. Forum Organizacji LGBTQIA, Gdańsk,

 • 19 września – udział w 9. Forum Organizacji LGBTQIA, Warszawa,

 • 12. stycznia – spotkanie w sprawie współpracy między organizacjami LGBT i działającymi na rzecz osób uzależnionych o możliwym wspólnym projekcie.

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

Konferencje, seminaria, spotkania

W 2016 r. roku zarówno zarząd, jak i kadra oraz osoby związane z wolontariatem w fundacji wzięły udział w następujących wydarzeniach (bądź jako osoby uczestniczące czynnie, bądź biernie):

 • „LGBTI health policy experts meeting” organizowane przez Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej w Wiedniu, 29 lutego, 1 marca,

 • konferencja „Where do we go from here”, zorganizowanej z okazji 10-lecia Mozaiki, łotewskiej organizacji na rzecz osób LGBT, w Rydze, 5 marca,

 • spotkanie z Melissą Hooper z Human Rights First (z Nowego Jorku) w sprawie sytuacji organizacji LGBT w Polsce, Warszawa, 29 marca,

 • spotkanie z aktywistkami rosyjskiej organizacji LGBT Rainbow Future, Warszawa, 31 marca,

 • spotkanie projektowe TGEU „Trans healthcare project”, Berlin, 13–14 kwietnia,

 • konferencja „I Have Rights. Study Session on Intersex Children and Young People's Rights” organizowana przez IGLYO, Budapeszt, kwiecień,

 • konferencja „Training on Hate Crime Monitoring and Victim Support” organizowana przez

 • TGEU, Berlin, 29 kwietnia – 1 maja,

 • dyskusja w Berlinie, w klubie SchwuZ na temat aktywizmu LGBT w Polsce, 7 maja,

 • Lund PRIDE w Szwecji, prezentacja na temat działalności Trans-Fuzji, 21 maja,

 • 6. Europejska Transpłciowa Rada w Bolonii, 2–5 czerwca,

 • sympozjum WPATH w Amsterdamie, prezentacja na temat sytuacji w Polsce, 17–19 czerwca,

 • udział w wydarzeniach Pride Week w Dublinie, 18 – 20 czerwca,

 • Forum AWID w Brazylii, 6–11 września,

 • walne zgromadzenie członkowskie IGLYO na Malcie, La Valetta, 29września 2 października,

 • konferencja ILGA-Europe „Reclaiming Family Values”w Nikozii, 18–23 października,

 • prezentacja na temat transpłciowych rodzin podczas konferencji europejskich Zielonych w Brukseli, 17 listopada

Reprezentacja w organizacjach międzynarodowych

Kontynuacja pracy w ramach koalicji na rzecz osób transpłciowych w regionie wyszehradzkim

razem ze słowacką TransFúzią, czeskimi TransFusion i Transparent Prague oraz węgierską

TransVanillą.

WEWNĘTRZNE FUNKCJONOWANIE ORGANIZACJI

Zmiany w funkcjonowaniu kadrowym i wolontariackim organizacji

W ciągu roku podjęto decyzje dotyczące zmian w zarządzie i kadrze fundacji. Planowane zmiany w zarządzie, które weszły w życie w 2017 r., spowodowały konieczność nowego podziału obowiązków i powiększenia kadry o osobę zajmującą się koordynacją działalności wsparciowej i pomocowej. Pracownika takiego zatrudniono od października.

W 2016 r. kontynuowano działania mające na celu sprofesjonalizowanie kadry fundacji. Kadra spotykała się cyklicznie co dwa tygodnie w celach raportowania kolejnych działań i aktywności. Co dwa miesiące odbywały się również spotkania superwizyjne dla kadry i zarządu.

Kontynuowano także co kilkutygodniowy wewnętrzny audyt dokumentacji przeprowadzany przez dyrektora wykonawczego we współpracy z wolontariatem, wprowadzono ponadto częstszą i bardziej przejrzystą komunikację z biurem księgowym fundacji.

Wolontariat spotykał się raz w miesiącu w celu omówienia dotychczasowej działalności i planowania wydarzeń i związanych z nimi zadań.

Szkolenia zespołu

W 2016 r. kadra Fundacji uczestniczyła w szkoleniach i kursach:

 • szkolenie z zakresu widzialności medialnej i mediów społecznościowych, 13 lutego,

 • szkolenie na temat interpłciowości dla zarządu, kadry, psychologów i prawników Fundacji TransFuzja z udziałem przedstawicielki organizacji OII Europe, 23 listopada,

Siedziba

Lokal fundacji wynajmowany jest od m.st. Warszawy na warunkach preferencyjnych dla organizacji pozarządowych. W 2016 r. stał się on za mały na potrzeby organizacji. Rozpoczęto poszukiwania nowego lokalu oraz funduszy pozwalających sfinansować przeprowadzkę i ewentualny remont nowej siedziby. Na cele te fundacja uzyskała grant celowy z Fundacji im. Stefana Batorego. Do końca roku nie udało się jednak znaleźć odpowiedniego lokalu, który odpowiadałby wzrastającym potrzebom fundacji.

Granty

W 2016 r. Trans-Fuzja otrzymała środki finansowe na swoją działalność z następujących grantów:

 • 125 841 zł pierwszej transzy na dwuletni projekt finansujący działalność warsztatową, psychologiczną, część działalności instytucjonalnej oraz dział „TransAkcje” czasopisma „Replika”. Środki finansowe pochodzą z fundacji Mama Cash.

 • 22 910,21 zł na realizację projektu badawczego „Rodzina przede wszystkim – transrodzicielstwo w Polsce”. Badanie finansowała organizacja ILGA-Europe.

 • 64 093 zł drugiej transzy projektu na roczną działalność hostelu interwencyjnego dla osób LGBT współprowadzonego ze stowarzyszeniem Lambda Warszawa,

 • 48 993,52 zł grantu instytucjonalnego na sfinansowanie kosztów działalności pomocowej z fundacji Astraea,

 • 131 906 zł na roczne finansowanie działalności instytucjonalnej organizacji, w tym siedziby. Środki finansowe pochodzą z Open Society Foundations.

Inne wpływy

W ramach akcji 1 proc. w 2015 r. Fundacja Trans-Fuzja pozyskiwała fundusze na działalność statutową. W sumie zebrano 8 060,88 zł.

Odnotowano poza tym darowizny od osób prywatnych w wysokości 31 846,51 zł.

2015 Sprawozdanie merytoryczne i finansowe zgodne z formatem NIW, raporty z działalności

Poniżej prezentujemy sprawozdanie finansowe i merytoryczne Fundacji Trans-Fuzja za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. zgodne z formatem Narodowego Instytutu Wolności.

Raport z działalności Fundacji

https://drive.google.com/file/d/1vgdMdvN0k--DFnvHEfdpwrIk2o-aGkmd/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/16kepomGPHDkZuXVfmFK0a6uCQ4bIXPEe/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1pnOr8w055s5wT01j4cfFKW8zpAya6BHg/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1PQQ_JAEOJVGLsC4mcIxdaYvNde9uS9T2/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1tp3_-8Sv2PGnNMOFfwqSyUpOLdbkeUiB/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1I82024pdMy36On0gjBi74T4kdgf0f3b8/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/17QrA5QvSf-XQ3vkardezOXyRBOjMv8jN/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/12zxBamryRCHLf0wh6KvKOif0uwGcbBy_/view?usp=sharing

Ze strony sprawozdaniaopp.niw.gov.pl

Bilans

Informacje ogólne

Informacje uzupełniające do bilansu

Rachunek zysków i strat (dla nieprowadzących działalności gospodarczej)

Sprawozdanie merytoryczne


Sprawozdanie z działalności Fundacji Trans-Fuzja – Fundacja na rzecz osób transpłciowych


§ 2 pkt 1 - Dane rejestrowe:

Trans-Fuzja Fundacja na rzecz osób transpłciowych

Fundacja ma status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) i rozpoczęła działalność uzyskując wpis do KRS 8 lipca 2008 roku.

KRS: 0000309669

REGON: 020790802

NIP: 8942951248

Siedziba biura fundacji: ul. Noakowskiego 10 lok. 66, 00-666 Warszawa

Adres rejestrowy: ul. Noakowskiego 10 lok. 66, 00-666 Warszawa

Do czerwca 2015 roku zarząd działał w następującym składzie:

 • Wiktor Andrzej Dynarski – osoba prezesująca

 • Stanisława Lalla Fedorowicz-Podobińska – wiceprezeska

 • Piotr Hubert Pawlikowski – członek zarządu

 • Andrzej Stefan Rodys - członek zarządu

W 2015 r. nie nastąpiły żadne zmiany w składzie zarządu.

§ 2 pkt 2 Zasady, formy i zakres działalności statutowej Fundacji:

 • upublicznienie dyskusji na temat problemów osób transpłciowych, w tym transseksualnych, transwestytycznych, transgenderycznych, płciowo nienormatywnych, queer i interseksualnych, a także bi-, homo- i aseksualnych, oraz zwiększenie ich reprezentacji społecznej,

 • kształtowanie postaw tolerancji i przełamywanie uprzedzeń i stereotypów wobec osób transpłciowych, w tym transseksualnych, transwestytycznych, transgenderycznych, płciowo nienormatywnych, queer i interseksualnych, a także bi-, homo- i aseksualnych,

 • kształtowanie pozytywnej tożsamości osób transpłciowych, w tym transseksualnych, transwestytycznych, transgenderycznych, płciowo nienormatywnych, queer i interseksualnych, a także bi-, homo- i aseksualnych,

 • zniesienie w polskim systemie prawnym zapisów dyskryminujących ze względu na orientację seksualną, tożsamość płciową i ekspresję płciową, zgodnie z wymogami dostosowawczymi Unii Europejskiej i rekomendacjami Rady Europy, oraz wprowadzenie regulacji prawnych dotyczących sytuacji osób transpłciowych, w tym transseksualnych, transwestytycznych, transgenderycznych, osób płciowo nienormatywnych, queer i interseksualnych,

 • wprowadzenie do polskiego ustawodawstwa instytucji legalnego partnerstwa osób tej samej płci prawnej, niedyskryminującej osób transpłciowych, w tym transseksualnych, transwestytycznych, transgenderycznych, płciowo nienormatywnych, queer i interseksualnych,

 • przeciwdziałanie dyskryminacji osób transpłciowych, w tym transseksualnych, transwestytycznych, transgenderycznych, płciowo nienormatywnych, queer i interseksualnych, a także bi-, homo- i aseksualnych oraz przeciwdziałanie objawom trans-, homofobii w społeczeństwie, oraz innym uprzedzeniom, skierowanym przeciwko osobom płciowo nienormatywnym, queer i interseksualnym,

 • promowanie wiedzy na temat orientacji seksualnych, tożsamości i ekspresji płciowych, w tym działalność wydawnicza, informatyczna, działalność związana z kulturą, sportem i rekreacją, prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,

 • wypracowanie i wprowadzenie do obiegu publicznego dyskursu antytrans- i antyhomofobicznego, wrażliwego na procedury wykluczenia i stygmatyzacji, w tym wykluczenia i stygmatyzacji osób płciowo nienormatywnych, queer i interseksualnych,

 • działalność prozdrowotna, w tym propagowanie wiedzy o chorobach i problemach zdrowotnych dotykających osoby transpłciowe, w tym transseksualne, transwestytyczne, transgenderyczne, płciowo nienormatywne, queer i interseksualne, oraz profilaktyka uzależnień,

 • propagowanie wiedzy o prawnych i medycznych aspektach procesu korekty płci metrykalnej oraz fizycznej zarówno w Polsce, jak i na świecie, działanie na rzecz praw człowieka i propagowanie wiedzy na ich temat, szczególnie praw człowieka osób transpłciowych, w tym transseksualnych, transwestytycznych transgenderycznych, płciowo nienormatywnych, queer i interseksualnych,

 • promowanie wyrównywania szans, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, integracja społeczna, działania na rzecz kobiet i równości płciowej, działania na rzecz osób starszych oraz młodzieży, rozwój kształcenia zawodowego,

 • organizacja pomocy psychologicznej i społecznej dla osób zagrożonych dyskryminacją,

 • organizacja pomocy prawnej dla osób zagrożonych dyskryminacją oraz przemocą,

 • budowanie otwartego społeczeństwa obywatelskiego i wspieranie idei demokratycznych,

 • wypracowanie standardów opieki zdrowotnej nad osobami chcącymi poddać się procesowi korekty płci metrykalnej oraz fizycznej.

Fundacja realizowała cele statutowe w formie:

 • warsztatów dla aktywistów organizacji pozarządowych, policjantów, nauczycieli, studentów;

 • spotkań dyskusyjnych;

 • spotkań integracyjno-towarzyskich;

 • grup wsparcia dla osób transpłciowych;

 • druku i rozpowszechniania materiałów informacyjnych;

 • udziału w audycjach radiowych i telewizyjnych;

 • udziału w debatach i konferencjach naukowych;

 • prowadzenia strony internetowej (www.transfuzja.org);

 • organizacji pomocy psychologicznej, prawnej i wsparcia socjalnego dla osób transpłciowych zagrożonych dyskryminacją;

 • prowadzenia wraz z Lambdą Warszawa hostelu interwencyjnego dla osób LGBT

 • udziału w pracach koalicji polskich organizacji LGBTQ występujących o zmiany w prawie karnym;

 • udziału w pracach koalicji polskich organizacji NGO na rzecz stworzenia ustawy dotyczącej równego traktowania;

 • udziału w pracach koalicji polskich organizacji LGBTQ na rzecz stworzenia ustawy o związkach partnerskich;

 • prowadzenia działań rzeczniczych przy Sejmie, Senacie oraz Prezydencie Rzeczpospolitej Polskiej wokół ustawy o uzgodnieniu płci;

 • współpracy z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Ministerstwem Zdrowia i Ministerstwem Sprawiedliwości w zakresie wprowadzenia zmian w przepisach prawnych, dotyczących uzgodniania płci metrykalnej.

§ 2 pkt 3 - Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.

§ 2 pkt 4 - W 2015 roku zarząd fundacji podjął następujące uchwały:

 • o pozostałości grantu OSF 2014/2015,

 • w sprawie zmian w składzie Rady Fundacji,

 • w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro,

 • o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2014,

 • o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego za rok 2014,

 • w sprawie przeznaczenia zysku z roku 2014

§ 2 pkt 5 - Fundacja uzyskała w 2015 r. następujące przychody:

 • z grantów 343 146,39 zł

 • z darowizn 10 999,89 zł

 • z 1% przekazanego podatku 13 070,68 zł

 • pozostałe przychody operacyjne 6 790,75 zł

Zarząd dysponuje również kapitałem założycielskim złożonym przez Fundatorów w wysokości 1000,00 zł.

§ 2 pkt 6 - Fundacja poniosła następujące koszty:

 • Koszty działalności statutowej:

  • zużycie materiałów i energii – 19 358,54 zł

  • usługi obce – 75 825,76 zł

  • wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 225 571,44 zł

  • pozostałe koszty - 18 679,95

 • Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów – 6 790,75 zł

 • Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów –10,71 zł

§ 2 pkt 7b - W roku 2015 fundacja nie wypłacała wynagrodzeń tytułem umowy o pracę.

§ 2 pkt 7c - Członkom zarządu na podstawie umowy o pracę nie wypłacono wynagrodzenia.

§ 2 pkt 7d - W roku 2015 fundacja poniosła wydatki tytułem umów zleceń i umów o dzieło w wysokości 225 571,44 zł brutto.

§ 2 pkt 7e - Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek.

§ 2 pkt 7f - Fundacja posiada konto w mBANKu. Na koniec roku 2015 kwota na rachunkach bankowych wynosiła130 669,35 zł

§ 2 pkt 7g - Fundacja nie nabyła żadnych obligacji, udziałów i akcji spółek.

§ 2 pkt 7h - Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości.

§ 2 pkt 7i - Fundacja nie nabyła żadnych środków trwałych.

§ 2 pkt 7j - Na koniec 2015 aktywa fundacji wynosiły 134 711,61 zł.

§ 2 pkt 8 - Fundacja nie otrzymała zleceń od podmiotów państwowych i samorządowych.

§ 2 pkt 9 - Informację o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych CIT-8 i CIT-8/0 fundacja składała do III Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, ul. Lindleya 14, 01-844 Warszawa. Nie składano innych deklaracji podatkowych.

§ 3 - W okresie sprawozdawczym fundacja nie miała żadnej kontroli.

Szczegółowe działania fundacji podjęte w 2015 roku DZIAŁALNOŚĆ KRAJOWA

Inicjatywy wspierające

W ramach swojej misji oraz postanowień statutu Fundacja Trans-Fuzja inicjuje bądź promuje działalność mającą na celu wsparcie osób trans- i interpłciowych oraz innych mieszczących się w kategorii nienormatywności płciowej ze względu na swoją tożsamość, ekspresję lub doświadczenie.

Niektóre z podejmowanych działań skierowane są do ścisłej grupy docelowej, np. osób interpłciowych. Nie oznacza to jednak, że istnieją jakiekolwiek ograniczenia w dostępie do spotkań. Są one otwarte dla wszystkich.

Działania grupy warszawskiej oraz krakowskiej, a także pracę całego zespołu psychologicznego współfinansowano dzięki wsparciu Fundacji Mama Cash.

Skierowane do grup

Grupy wsparcia

W 2015 roku Fundacja organizowała cykliczne spotkania grup w następujących miastach:

 • Warszawa – grupa wsparcia dla osób transpłciowych, grupa zaawansowana dla osób trans, spotkania dla bliskich, spotkania dla osób interpłciowych,

 • Kraków – grupa wsparcia dla osób trans oraz spotkania dla bliskich osób transpłciowych,

 • Gdańsk – trójmiejska grupa wsparcia,

 • Lublin – grupa wsparcia dla osób transpłciowych.

 • Łódź – grupa samopomocowa dla osób transpłciowych

W ciągu roku wystąpiły problemy lokalowe dotyczące spotkań grup wsparcia w Krakowie i Lublinie. Wobec tego zdecydowano się na odpłatne korzystanie z nowego lokalu w Krakowie, a Lublinie zmniejszono częstotliwość odbywania się spotkań.

Ponadto fundacja współprowadziła ogólną grupę wsparcia w Katowicach (organizacją prowadzącą jest Stowarzyszenie Tęczówka) a także wspierała nieformalną grupę osób niepełnosprawnych LGBT, udostępniając jej własny lokal na spotkania grupy wsparcia adresowanej do osób niepełnosprawnych LGBT.

Dodatkowo Fundacja promowała grupę prowadzoną przez osoby prywatne we Wrocławiu, a także grupę wsparcia dla osób transpłciowych Stowarzyszenia Lambda Warszawa do momentu jej zawieszenia.

Inne formy spotkań

Trans Wieczorki
Trans Wieczorki są tradycyjną formą spotkań integracyjnych. Są to luźne, nieformalne spotkania klubowe, przy muzyce, dające możliwość poznania się, rozmów, a także rozrywki. W ciągu 2015 roku kontynuowano te spotkania we współpracy z klubem Toro. W związku z wycofaniem się klubu Toro ze współpracy z fundacją, od lipca 2015 spotkania te uległy zawieszeniu do czasu znalezienia odpowiedniego lokalu. W ciągu 2015 roku odbyło się sześć Trans Wieczorków.

Trans Zakupy
Z inicjatywy wolontariatu Fundacji Trans-Fuzja zorganizowano i prowadzono nową formę zajęć praktycznych – Trans Zakupy. W ich trakcie osoby uczestniczące uczyły się dokonywać zakupów na potrzeby swojej ekspresji płciowej niezgodnej z płcią określoną przy urodzeniu. Ta forma zajęć cieszyła się powodzeniem w pierwszej połowie roku, jednak ze względu na spadającą frekwencję podczas wakacji i w drugiej połowie roku, została zawieszona. Łącznie w ciągu roku odbyło się sześć spotkań.

Wieczory filmowe
Wieczory filmowe o statusie filmowego klubu dyskusyjnego odbywają się w Trans-Fuzji od 2008 roku i są stałym elementem działalności kulturalno-edukacyjnej organizacji. W ich trakcie prezentowane są filmy o tematyce poświęconej transpłciowości lub szeroko rozumianej problematyce LGBT, równościowej, poszanowania praw człowieka. Prezentacji filmu towarzyszy dyskusja, wymiana wrażeń i poglądów. W 2015 roku odbyło się osiem takich spotkań.

Inne
Organizacja pomogła również w promocji Śląskiego Trans Party organizowanego przez stowarzyszenie „Tęczówka”, a także Plenerowego Trans Party oraz Wiosennego Plenerowego Trans Party – dwóch ważnych inicjatyw transpłciowych prowadzonych od lat z inicjatywy osób prywatnych oraz objęła patronatem Feministyczną Akcję Letnią, warszawską Manifę oraz szereg innych inicjatyw feministycznych, queerowych, antyrasistowskich, prawnoczłowieczych i LGBTQIA.

Pod koniec roku zorganizowano również w biurze organizacji spotkanie świąteczno-noworoczne dla osób sympatyzujących z Fundacją, jej wolontariatu oraz kadry i zarządu.

Skierowane do osób indywidualnych

Spotkania indywidualne (pomoc rówieśnicza)
Kontynuowano także spotkania indywidualne dla osób niepewnych własnej tożsamości płciowej i chcących zasięgnąć informacji dotyczących tożsamości płciowej oraz perspektyw związanych z funkcjonowaniem w płci preferowanej i korektą płci. Na spotkania te trafiają także osoby transpłciowe będące już w procesie korekty płci potrzebujące wsparcia indywidualnego. W ciągu roku odbyło się 14 takich spotkań.

Pomoc psychologiczna
W 2015 roku zespół psychologiczny kontynuował swoją pracę na rzecz osób transpłciowych i ich bliskich. Konsultacje prowadzono poprzez e-mail i telefon, a także w siedzibie Fundacji w Warszawie i Biurze Poselskim Anny Grodzkiej w Krakowie. Zespół wraz z Zarządem zaktualizował i sformalizował zasady prowadzenia grup wsparcia i samopomocowych. Z całościowo oferowanej przez grupę psychologiczną pomocy skorzystało w 2015 roku około stu pięćdziesięciu osób – zarówno osób transpłciowych, jak i ich bliskich w Polsce, jak i za granicą.

Pomoc prawna
Zespół prawny również kontynuował swoją pracę (rozpoczętą pod koniec 2014 roku). W sume trzyosobowa grupa pomogła około 80 osobom potrzebujących informacji prawnej z zakresu korekty płci, prawa rodzinnego, karnego, cywilnego oraz różnoorodnych aspektach tranzycji prawnej. Zespół wraz z Zarządem ustalił ponadto, że w obecnym kształcie grupy możliwa jest praca nad wybranymi sprawami z zakresu litygacji strategicznej. W 2015 roku zidentyfikowane 3 potencjalnie istotne z tego tytułu sprawy.

TransKARTA
W 2015 roku wydano ok. 20 TransKART osobom potrzebującym wsparcia podczas tranzycji w postaci dodatkowego dokumentu potwierdzające tożsamość społeczną i prawną. Karty te wydaje się za darmo, a Fundacja nie przechowuje danych osobowych osób o nie wnioskujących.

Wsparcie młodzieży
W 2015 Fundacja udzieliła pomocy rodzinom, dyrektorom szkół i nauczycielom pięciu transpłciowych uczniów i uczennic. W ramach działalności badawczej zostało również przeprowadzone badanie jakościowe na temat wsparcia transpłciowej młodzieży w szkole z perspektywy transprzyjaznych dyrektorów wybranych, anonimowych placówek. Wyniki badania zostaną opublikowane w 2016 roku. Projekt dofinansowała organizacja ILGA-Europe.

Wsparcie osób przebywających w zakładach karnych
Fundacja kontynuowała pomoc psychologiczną oraz prawną dla osób transpłciowych przebywających w zakładach karnych. Oferowano zarówno wsparcie listowne, jak i możliwość wizyty w zakładzie karnym, w tym także rozmowa z kierownictwem placówki szczególnie w sprawie bezpieczeństwa oraz specjalnych potrzeb więźniów transpłciowych. Dodatkowo w przypadku jednej osoby Fundacja pomogła materialnie w postaci paczki z odzieżą.

Wsparcia osób bezdomnych i doznających przemocy
W 2015 roku Fundacja wraz ze Stowarzyszeniem Lambda Warszawa zainicjowała i prowadziła pierwszą w Polsce placówkę skierowaną do osób LGBT doznających przemocy i potrzebujących z tego tytułu schronienia poza miejscem zamieszkania. Hostel Interwencyjny dla osób LGBT pomógł ponad 40 osobom w ciągu 12 miesięcy. W ramach pomocy oferowanej w hostelu Fundacja udzieliła wsparcia również jeden osobie uchodźczej z Ukrainy wraz ze wsparciem fundacji „Ocalenie”.

Działalność edukacyjna

W ramach działalności edukacyjnej Fundacja Trans-Fuzja wydawała publikacje i prowadziła warsztaty z zakresu wielu aspektów transpłciowości. Warsztaty dotyczyły zarówno podstawowych wiadomości o tej tematyce, jak i wiedzy specjalistycznej. Projekt warsztatowy jest wspierany finansowo przez Fundację Mama Cash.

Dodatkowo Fundacja uczestniczyła w spotkaniach, promowała wydarzenia, a także wydawała publikacje na temat różnych aspektów transpłciowości.

Publikacje

 • „Transpłciowość a opieka zdrowotna w Polsce. Raport z badań” – raport wydany dzięki wsparciu ILGA-Europe i Mama Cash podsumowujący badanie ilościowe przeprowadzone w 2014 roku.

 • „Po pierwsze zdrowie. Twoje prawa w dostępie do opieki zdrowotnej. Podręcznik dla osób transpłciowych” – broszura wydana na podstawie doświadczeń osób transpłciowych zebranych we wspomnianym wyżej badaniu.

 • „Transpłciowość w pracy specjalistów medycyny i psychologii” – broszura skierowana do osób świadczących usługi medyczne na rzecz osób transpłciowych i płciowo różnorodnych.

 • W ramach dotacji Mama Cash Fundacja wspierała dział transAkcje czasopisma „Replika”. Zgodnie z ustaleniami pomiędzy Fundacją Replika a Fundacją Trans-Fuzja, wsparcie to będzie kontynuowane przynajmniej do 30 czerwca 2016 roku. W ramach wsparcia ukazały się teksty poświęcone między innymi:

  • transpłciowym dzieciom i ich rodzicom,

  • młodzieżowym coming oucie w szkole,

  • sytuacji osób trans w krajach uznawanych za „przyjazne osobom LGBT”

  • savoir-vivre'owi wobec osób trans – o co wolno pytać, a jakich tematów lepiej unikać

  • ustawie o uzgodnieniu płci i tego, co mogłaby zmienić, gdyby nie prezydenckie weto

  • rodzicom dorosłych osób trans

Warsztaty

W 2015 roku Fundacja kontynuowała prowadzenie warsztatów edukacyjnych, skierowanych do różnych grup. Najczęściej odbywającym się warsztatem był zaprojektowany w 2010 r. (na bieżąco aktualizowany) warsztat „Oswajanie transpłciowości”, mający na celu przybliżyć tematykę transpłciowości osobom, które nigdy wcześniej nie spotkały się z tą tematyką lub wciąż wiedzą o niej niewiele. Warsztaty były również dostosowywane do potrzeb grup, dla których były przeprowadzane.

Warsztaty zorganizowane w 2015 roku:

1. 14.02 – Warszawa, w ramach Festiwalu „Równe prawa do miłości”,

2. 19.02 – Olsztyn, dla zespołu telefonu zaufania „Anonimowy przyjaciel”

3. 18.04 – Lublin, jako wydarzenie towarzyszące lokalnemu festiwalowi filmów LGBT,

4. 13.05 – Warszawa, dla personelu hostelu interwencyjnego dla osób LGBT,

5. 20.09 – Warszawa, dla personalu Ośrodka Socjoterapii „Kąt”

6. 30.09 – Wrocław, jako wydarzenie towarzyszące wrocławskiemu Marszowi Równości,

7. 9.11 – Warszawa, dla personelu stowarzyszenia Lambda Warszawa,

8. 25.11 – Warszawa, dla personelu Instytutu Psychiatrii i Neurologii.

Wykłady, szkolenia i spotkania

W ramach działalności edukacyjnej Fundacja spotykała się z różnorodnymi grupami – zarówno osobami studiującymi, jak i tymi po prostu zainteresowanymi tematyką transpłciowości. Wśród przeprowadzonych spotkań i szkoleń warto wymienić:

 • Zajęcia ze studentami I roku Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, przybliżające tematykę transpłciowości i zagadnienie pracy aktywistycznej na rzecz praw osób transpłciowych, 14 stycznia,

 • Udział w panelu w ramach spotkania z cyklu „Coming out” organizowanego w Krakowie przez Fundację Polistrefa wraz z pokazem filmu „Trans-akcja”, 29 marca,

 • „Transpłciowość i różnorodność płci: niezbędnik” w ramach VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Seksualność Człowieka, 9 maja,

 • Udział w debacie „Kobiety Nieheteronormatywne w polityce” w siedzibie fundacji „Feminoteka” w Warszawie, 15 maja,

 • Wykład na temat transpłciowości dla „Akademii zaangażowanego rodzica” - kursu organizowanego przez Kampanię Przeciw Homofobii, 17 maja,

 • Spotkanie ze studentami III roku Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego na temat transpłciowości w ramach realizacji programu studiów, 29 maja,

 • Udział w panelu poświęconym kwestii transpłciowych uczniów i uczennic w szkole podczas krakowskiego Trans*Festiwalu, 29 maja,

 • „Wszyscy sobie sprzyjamy” - wykład podczas krakowskiego Trans*Festiwalu na temat tworzenia sojuszy wewnątrz środowiska LGBTQIA, 30 maja,

 • „Transpłciowość i różnorodność płci: niezbędnik lekarza” w ramach cyklu Seksualia organizowanego przez Krakowski Oddział Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA Polska, 2 czerwca,

 • Prezentacja na temat praw osób transpłciowych podczas warsztatów „Prawa kobiet oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć” zorganizowanych w Serocku przez Fundację im. Stefana Batorego, 15 czerwca,

 • Szkolenie dla pracowników hostelu interwencyjnego dla osób LGBT z zakresu asertywności i rozwiązywania konfliktów, 20 czerwca,

 • „Medical issues in sexual health” w ramach Sex and the City Revisited summer School, Uniwersytet SWPS Warszawa, 3 sierpnia,

 • „ABC płci i seksualności. Profilaktyka zakażeń dla osób transpłciowych” w ramach projektu edukacji rówieśniczej Kl.3B „Bądź Bardziej Bezpieczny” realizowanego z grantu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, 4-5 sierpnia,

 • Prezentacja „Problemy i potrzeby osób transpłciowych” dla czytelników tygodnika „Fakty i Mity” w Gorzewie, 4 września,

 • „Legalna prostytucja. Dbałość o prawa człowieka, czy krok za daleko?” seminarium organizowane przez Queer UW, dyskusja panelowa, 3 listopada.

Wystąpienia medialne

W 2015 roku Fundacja miała za sobą również kilkanaście wystąpień medialnych w tym m.in.

 • 14 stycznia – udział w programie Dzień Dobry TVN poświęconemu transpłciowym dzieciom i ich rodzicom,

 • 5 lutego – „Dlaczego płeć i ciało mają tak duże znaczenie dla prawicy?” udział w audycji TOK FM Post Factum,

 • 16 maja – audycja „Wieczór RDC: Międzynarodowy Dzień Walki z Homofobią i Transofobią”,

 • 27 maja – „Sejm przeciwny związkom partnerskim” udział w audycji TOK FM Post Factum,

 • 30 czerwca – „How is it to be a transsexual person in Poland?” wywiad dla angielskojęzycznej części Polskiego Radia,

 • 29 lipca – wystąpienie w TVP Info w sprawie ustawy o uzgodnieniu płci,

 • 16 października – udział w audycji TOK FM Post Factum o decyzji francuskiego sądu wprowadzającej płeć neutralną,

 • 4 grudnia – udział w audycji TOK FM „Post Factum” o filmie „Mów mi Marianna”.

Fundacja Trans-Fuzja nawiązała również współpracę z brytyjskim magazynem „TransLiving”, w którego kilku numerach ukazały się teksty na temat sytuacji osób transpłciowych w Polsce, sylwetka jednej z takich osób oraz artykuł podsumowujący V Ogólnopolski Konkurs Miss Trans.

Rzecznik prasowy

Rzecznik prasowy fundacji, poza działalnością rutynową, uczestniczył także w przygotowaniu materiałów dziennikarskich dla prasy i telewizji oraz audycji radiowych. Za najważniejsze trzeba uznać przygotowanie publikacji dla tygodnika „Nie”, programów „Seks bez tajemnic” i „Uwaga” dla TVN, udział w programach „Dzień dobry TVN”, przygotowanie materiału dla tygodnika „Fakty i mity” oraz udział w programach telewizyjnych TV Republika, Polsat News 2 i audycjach radiowych w TOK FM. Wszystkie z wyżej wymienionych materiałów miały na celu przybliżenie tematyki transpłciowości oraz były wypowiedziami na rzecz praw osób transpłciowych.

Konferencje

Konferencja „Transpłciowość a opieka zdrowotna w Polsce”

16 lutego w odbyła się konferencja podsumowująca badanie opieki zdrowotnej świadczonej na rzecz osób transpłciowych. Podczas wydarzenia zaprezentowano również broszury i publikacje, jakie z myślą o środowisku medycznym oraz terapeutycznym stworzyły psycholożki Fundacji Trans-Fuzja.

Wyniki realizowanego w 2014 roku badania, a także płynące z niego wnioski przedstawił socjolog dr Roman Grzejszczak. Obecni na konferencji dr Sławomir Jakima, wojewódzki konsultant ds. seksuologii, i Ewa Małachowska, psycholog i seksuolog, naświetlili medyczne aspekty transpłciowości i historię wprowadzenia tej kategorii do klasyfikacji medycznych. O problematyce transpłciowości w programach nauczania na uczelniach medycznych i psychologicznych mówił Marcin Rodzinka, specjalista z zakresu zdrowia Kampanii Przeciw Homofobii. Wiktor Dynarki i Izabela Jąderek zaprezentowali także rekomendacje dla polskiego rządu będące wynikiem przeprowadzonego badania.

Dyskusję na zakończenie konferencji zdominowały zagadnienia związane z tzw. testem realnego życia, leczeniem hormonalnym oraz traumatycznymi doświadczeniami przeżywanymi przez osoby transpłciowe przed i w trakcie procesu korekty płci.

#TransAktywni2015

11 i 12 lipca w Warszawie odbyło się szkolenie skierowane do transaktywistów i sojuszników zorganizowane przez Fundację Trans-Fuzja wspólnie z Transgender Equality Network Ireland przy wsparciu Open Society Foundations – „Transpłciowych aktywizm w Polsce i Irlandii – wymiana doświadczeń” #TransAktywni2015.

Było to pierwsze międzynarodowe i krajowe szkolenie Fundacji, w którym udział mogły wziąć również osoby spoza Warszawy, między innymi wolontariat krakowski oraz przedstawiciele współpracującego z Fundacją Stowarzyszenia Tęczówka. Na sali nie zabrakło także wolontariatu warszawskiego, a także osób z zaprzyjaźnionych i sojuszniczych organizacji oraz instytucji m.in. Miłość Nie Wyklucza, Kampanii Przeciw Homofobii oraz Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Szkolenie dotyczyło sytuacji w Polsce i Irlandii, zaawansowaniu prac nad ustawami o uzgodnieniu płci w innych krajach, mechanizmów zgłaszania łamania praw człowieka, sytuacji osób transpłciowych w Europie i na świecie, a takżeproblemu zdrowia aktywistycznego oraz tego, w jaki sposób walczyć z zawodowym wypaleniem.

Inne wydarzenia

W 2015 roku ponadto osoby związane z Fundacją przysłuchiwały się także różnym konferencjom oraz brały udział w warsztatach z zakresu zarówno wiedzy dotyczącej specyficznych aspektów pracy ze społecznością LGBTQI, jak i prowadzenia organizacji pozarządowej, w tym między innymi:

 • Udział w warsztatach Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europe dla Polskich organizacji pozarządowych dotyczących przestępstw na tle nienawiści, 11–12 lutego,

 • Udział w konferencji „Prawa ofiar przestępstw” zorganizowanej przez Prokuraturę Generalną o Dyrektywie Parlamentu Europejskiego (2012/29/EU) ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw, 26 lutego,

 • „Przemoc ekonomiczna – prawo i przeciwdziałanie” – okrągły stół Obserwatorium Równości Płci Instytutu Spraw Publicznych, dialog między partner(k)ami społecznymi, ekspert(k)ami i przedstawiciel(k)ami administracji rządowej odnośnie do najlepszych propozycji zmian, które mogłyby zostać wdrożone jako konsekwencja ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, 15 kwietnia,

 • Udział w konferencji w Kancelarii Preseza Rady Ministrów „Przegląd orzecznictwa polskiego i międzynarodowego z zakresu dyskryminacji ze względu na płeć” – organizowanej przez Naczelna Radę Adwokacką wraz z Zespołem ds. Kobiet przy NRA oraz Pełnomocniczką Rządu ds Równego Traktowania, 16 kwietnia,

 • Udział w konferencji prezentującej raport „Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona. O budowaniu edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce” zorganiozwanej w Kancelarii Preseza Rady Ministrów. Podczas konferencji Fundacja podniosła kwestię przyjaznychszkół, w których dzieci transpłciowe traktowane są zgodnie z ich tożsamością płciową, 22 kwietnia,

 • „Tożsamość płciowa i transseksualizm: fakty i kontrowersje. Perspektywa interdyscyplinarna”, organizowana przez Katedrę Bioetyki i Etyki Społecznej i Instytut Nauk o Rodzinie WT UO we współpracy ze Stowarzyszeniem Bioetyków Europy Środkowej (BCE) oraz Europejskim Stowarzyszeniem Teologów (ESCT), 7 listopada,

 • Udział w Forum organizacji LGBTQIA zorganizowanym przez stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza, 23–24 maja,

 • Udział w Konferencji LGBT Business Forum „Włączanie polityki równościowej szansą na rozwój w dobie kryzysu”, 10 czerwca,

 • Konferencja „Równość–samorządność. Rola samorządu lokalnego i regionalnego we wdrażaniu postaw i przepisów równościowych”, 12 czerwca,

 • Udział w spotkaniu aktywistów LGBT z min. Michaelem Rothem z Niemiec, 17 września,

 • Udział w debacie podczas „Pierwszego Zlotu Współczesnych Czarownic” w Kielcach, 20 września,

 • Udział w debacie „Nowe wyzwania i kierunki polityki LGBT” w Teatrze Ósmego Dnia w Poznaniu, 26 września,

 • Szkolenie antydyskryminacyjne PTPA w ramach projektu „Prawnicy_czki na rzecz równości. Budowanie lokalnych platform współpracy”, 12 października,

 • Udział w „Forum różnorodności” - inicjatywie mającej na celu pomóc osobom aktywistycznym pracować nad oddzielaniu czasu pracy od czasu wolnego i stawiania granic obowiązków służbowych, 16-17 listopada,

 • Festiwal Watch Dog – debata po filmie „Mów mi Marianna”, 8 grudnia.

Konsultacje merytoryczne

Fundacja kontynuowała udzielanie konsultacji różnym organizacjom, instytucjom oraz osobom prywatnym w tym twórcom, artystom i działaczom społecznym, które dotyczyły praw człowieka osób transpłciowych, interpłciowych oraz ogólnie w kategorii praw człowieka związanych z płciową różnorodnością. Ich celem było udzielenie wskazówek osobom realizującym różne przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym i edukacyjnym, w których pojawia siętemtyka transpłciowości i praw człowieka osób transpłciowych.Przeprowadzono następujące konsultacje:

 • 22 stycznia – Dominika Strojek w związku z przedsięwzięciem teatralnym,

 • 10 lutego – Karolina Marcinkowska w związku z cyklem „Africa Remix” i prezentacją filmu „Pearl of Africa”,

 • 27 października – Aleksander Pietrzak w związku z projektem scenariusza filmu fabularnego poświęconego osobie transpłciowej,

 • 15 grudnia – Aleksandra Knot w związku z cyklem wykładów „LGBT Medicine” na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

 • 16 grudnia – Marta Jeziorna w związku z projektem filmu dokumentalnego poświęconego tematowi aktywizmu na rzecz osób transpłciowych.

Z konsultacji merytorycznych na temat transpłciowości i pracy z indywidualnymi osobami transpłciowymi korzystały w ciągu roku różne podmioty w tym między innymi:

 • Amnesty International

 • Fundacja LGBT Business Forum

 • Helsińska Fundacja Praw Człowieka

 • ILGA-Europe

 • Miłość Nie Wyklucza

 • Stowarzyszenie „Stacja”

 • Transgender Europe

Dodatkowo Fundacja konsultowała liczne prace licencjackie, magisterskie oraz doktorskie, a jej kadra i/lub Zarząd brały udział w spotkaniach różnorodnych grup fokusowych do badań zarówno nad kwestiami transpłciowości, jak i funkcjonowania organizacji pozarządowych.

Działania związane z kulturą

Wybory Miss Trans

Ogólnopolskie Wybory Miss Trans odbyły się w 2015 roku już po raz piąty. Nowością w stosunku do poprzednich konkursów było wyjście do szerszej publiczności – konkurs odbył się po raz pierwszy nie w nocnym klubie przeznaczonym dla społeczności LGBT, a w profesjonalnym teatrze (Druga Strefa). Konkurs zyskał także wymiar międzynarodowy – po raz pierwszy w jego historii, jednym z jego patronów medialnych został prestiżowy brytyjski magazyn lifestyle'owy dla społeczności osób transpłciowych „TransLiving”, którego wydawca ufundował także nagrody dla laureatek wyborów. Zapowiedź konkursu i relacja z niego oraz rozmowa ze zwyciężczynią ukazały się w kolejnych numerach magazynu. Sukces tej edycji konkursu zaowocował zapowiedzią zorganizowania w kolejnym roku obok konkursu Miss Trans – adresowanego do transpłciowych kobiet, także konkursu Mister Trans – adresowanej do transpłciowych mężczyzn.

Konkurs odbył się 4 lipca i został całościowo sfinansowany z funduszy zebranych podczas akcji crowdfundingowej w wysokości 3243,60 zł. Na potrzeby promocji wydarzenia stworzono również stronę na portalu facebook.

Inne wydarzenia

W 2015 roku fundacja organizowała także inne wydarzenia o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i integracyjnym, związane z różnymi okolicznościami. Wydarzeniem takim było spotkanie kadry i wolontariatu fundacji z przebywającym w Polsce Nicolasem Prusinskim, zorganizowane 16 stycznia. Nicolas Prusinski jest znanym w Niemczech trenerem osobistym. Jest jednocześnie osobą transpłciową polskiego pochodzenia.

Z okazji przypadającej na 16 maja Nocy Muzeów, zorganizowano wspólne wyjście do muzeów Warszawy. W imprezie uczestniczyli podopieczni fundacji i osoby zakwaterowane w hostelu interwencyjnym dla osób LGBT, współprowadzonym w 2015 r. przez Fundację Trans-Fuzja. W trakcie Nocy Muzeów zwiedzono Muzeum Narodowe, ekspozycję zewnętrzną Muzeum Wojska Polskiego, a wydarzenie zakończyło się spacerem Traktem Królewskim na Starówkę.

Osoby reprezentujące Fundację wzięły także udział w projekcji filmu „Pearl of Africa” i pofilmowej dyskusji (z udziałem reżysera Johnny'ego Wallstroema ze Szwecji). Film opowiadający o transpłciowej mieszkance Kampali, stolicy Ugandy i prześladowaniach, jakie spotykają ją w jej własnym kraju, został pokazany 14 lutego w ramach cyklu „Africa Remix” organizowanego przez Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita.

Rzecznictwo

Ustawa o uzgodnieniu płci

Niemal cały 2015 rok upłynął Fundacji na pracy rzeczniczej poświęconej ustawie, dla której najważniejszy okazał się okres między lipcem a wrześniem. 23 lipca Sejm uchwalił ustawę o uzgodnieniu płci. Za procedorowanym ponad trzy lata projektem opowiedziało się 252 posłów i posłanek, 158 było przeciw, 11 zaś wstrzymało się od głosu. 7 sierpnia Senat opowiedział się za ustawą, zmieniając jej nazwę na „Ustawa o zmianie oznaczenia płci” oraz wprowadzając poprawki, które następnie zostały w większości wykreślone podczas kolejnego głosowania parlamentarnego. 2 października ustawa została zawetowana przez prezydenta Andrzeja Dudę, tydzień później, podczas kontynuacji wspólnego posiedzenia Komisji Zdrowia oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka, które miało przedstawić dla Sejmu sprawozdanie w sprawie ponownego uchwalenia ustawy o uzgodnieniu płci (czyli zaakceptowania lub odrzucenia prezydenckiego weta) nie zakończono prac, ponieważ nie wybrano posła sprawozdawcy. Z tego powodu nie odbyło się głosowanie w tej sprawie, co oznaczało ostateczny koniec prac sejmu VII kadencji nad ustawą o uzgodnieniu płci.

Badania

W 2015 roku fundacja przeprowadziła badanie sytuacji tranzycjującej młodzieży w środowisku szkolnym, którego wyniki zostaną opublikowane w 2016 roku.

Fundacja objęła również patronatem badanie rynku i środowiska pracy realizowanego przez Fundację LGBT Business Forum.

Dodatkowo organizacja zaproponowała tematy badań dla Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, obejmujące różnorodne zagadnienia dot. trans- i interpłciowości. W 2015 roku jeden z zaproponowanych wcześniej tematów – sytuacja osób transpłciowych na rynku pracy – został wybrany przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich do realizacji. Fundacja Trans-Fuzja pomagała w tworzeniu metodologii badania, promowała badanie, a także pomagała firmie realizującej kontaktować się z osobami do wywiadów. 19 listopada w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się również spotkanie podsumowujące przebieg badania oraz prezentujące wstępne wyniki.

Manifestacje, spotkania i inne wydarzenia

 • „Płomień Nadziei – powstrzymajmy samobójstwa osób LGBTQIA” w Warszawie, 15 kwietnia

 • Gala Tęczowej Pszczoły, 10 czerwca

 • Parada Równości w Warszawie, 13 czerwca

 • „Ramię w ramię” - gala sojusznicza Kampanii Przeciw Homofobii, 10 września

 • Marsz Równości w Poznaniu, 26 września

 • Happening pod Sejmem z transparentem „Tak dla ustawy o uzgodnieniu płci”, 9 października

 • Dzień Pamięci Osób Transpłciowych zorganizowany w siedzibie Trans-Fuzji w Warszawie, 20 listopada

Udział w koalicjach i komisjach

 • Kontynuacja współpracy z organizacjami antydyskryminacyjnymi w Koalicji na rzecz Równych Szans.

 • Kontynuacja udziału w koalicji Partnerstwo dla Związków powołanej w celu pracy nad wprowadzeniem związków partnerskich w Polsce.

 • Kontynuacja udziału w koalicji na Rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej.

 • Kontynuacja udziału w koalicji KARAT oraz dołączenie do specjalnie powołanej koalicji na rzecz CEDAW

 • Kontynuacja udział w policyjnej Platformie Przeciw Nienawiści

 • Udział w Komitecie Organizacyjnym Parady Równości.

Spotkania polityczne

 • 19 lutego – spotkanie w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zmian w projekcie oraz strategii dzialania przy refundacji,

 • 23 lutego – spotkanie z Joanną Muchą, przewodniczącą Specjalnej Podkomisji do rozpatrzenia poselskiego projektu o uzgodnieniu płci,

 • 24 lutego – spotkanie z przedstawicielami i przedstawicielkami Sojuszu Lewicy Demokratycznej w sprawie prac nad ustawą o związkach partnerskich

 • kwiecień – spotkanie z przedstawicielką Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie odmowy świadczeń dla osób TS z numerem PESEL niezgodnym z potrzebą zdrowotną,

 • 23 kwietnia – spotkanie „okrągłego stołu” w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich poświęcone zaleceniom Komitetu ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet w sprawie zdrowia kobiet i dziewcząt. Fundacja poruszyła temat dyskryminacji osób transpłciowych w dostępie do ginekologa, mammografii i innych procedur związanych z płcią oraz sprawę refundacji leków hormonalnych,

 • 5 maja – spotkanie zespołu edukacyjno-świadomościowego LGBT w Biurze Pełnomocniczki Rządu ds Równego Traktowania. Fundacja zgłosiła problem z dostępem do adopcji małżeństwa, w którym jedna z osób jest transpłciowa. Na podstawie skargi BPRRT przygotowało interwencję w tej sprawie,

 • 6 maja – spotkanie w Biurze Pełnomocniczki Rządu ds Równego Traktowania poświęcone trudnościom osób LGBT w realizacji ich praw obywatelskich w życiu codziennym, wynikającym z braku ustawowych uregulowań prawnych dotyczących związków partnerskich osób tej samej płci oraz procedury uzgodnienia płci,

 • 20 maja – robocze spotkanie w Biurze Legislacyjnym Sejmu w sprawie ustawy o uzgodnieniu płci, nawiązanie współpracy z przedstawicielkami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,

 • 11 września – spotkanie w z Ingą Rutecką w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie poparcia Pełnomocniczki Rządu ds Równego Traktowania w sprawie ustawy o uzgodnieniu płci

Prace Komisji i Podkomisji w Sejmie i Senacie

 • 18 lutego – posiedzenie Komisji Zdrowia i Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w sprawie uzupełnienie składu specjalnej podkomisji do rozpatrzenia poselskiego projektu o uzgodnieniu płci – przewodnicząca: Joanna Mucha oraz Anna Grodzka i Damian Raczkowski,

 • 3 marca i 13 maja – posiedzenia specjalnej podkomisji do rozpatrzenia poselskiego projektu o uzgodnieniu płci,

 • 11 czerwca – udział we wspólnym posiedzeniu Komisji Zdrowia oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka w sprawie sprawozdania Podkomisji dotyczącego prac nad projektem ustawy o uzgodnieniu płci,

 • 30 lipca – udział w pracach Senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz w pracach Senackiej Komisji Zdrowia w sprawie rozpatrzenia ustawy o uzgodnieniu płci.

 • 4 sierpnia – kontynuacja prac Senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w sprawie rozpatrzenia ustawy o uzgodnieniu płci

 • 8 września – udział we wspólnym posiedzeniu Komisji Zdrowia oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka w sprawie rozpatrzenia uchwały Senatu nt ustawy o uzgodnieniu płci

 • 8 października – udział we wspólnym posiedzeniu Komisji Zdrowia oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka w sprawie odrzucenia weta prezydenta

 • 9 października – udział we wspólnym posiedzeniu Komisji Zdrowia oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka w sprawie odrzucenia weta prezydenta

Korespondencja z przedstawicielami instytucji państwowych, komentarze i oświadczenia

 • 10 stycznia – pismo do Rzecznika Praw Dziecka w indywidualnej sprawie transpłciowego dziecka i jego funkcjonowania w szkole zgodnie z tożsamością płciową,

 • 13 stycznia - pismo do marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego w sprawie uzupełnienia składu podkomisji pracującej nad projektem ustawy o uzgodnieniu płci,

 • 14 stycznia – pismo do Komisji Zdrowia z tekstem ustawy o uzgodnieniu płci po zmianach skonsultowanych z Biurem Legislacyjnym,

 • luty – apel do prezydenta Gdańska i radnych tego miasta w sprawie Stowarzyszenia Współpracy Kobiet NEWW Polska,

 • 20 czerwca – wyrażenie poparcie dla kandydatury dra Adama Bodnara na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich

 • 1 września – list do prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego zwracający uwagę na konieczność wsparcia wszystkich rodzin, nie tylko tych cispłciowych,

 • 23 października - list do prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego w związku z transfobicznymi wypowiedziami podczas spotkania z mieszkańcami Siedlec,

Kampanie i spoty

Opowiedz nam swoją historię

W 2015 roku Fundacja zorganizowała tygodniową internetową akcję „Opowiedz nam swoją historię. Przekonajmy razem Senat!”, podczas której proszono osoby transpłciowe o przesyłanie zarówno swoich wspomnień, jak i nawoływań do Senatu Rzeczpospolitej Polskie, aby zaakceptował ustawę o uzgodnieniu płci w takich kształce, w jakim przyjął ją Sejm. W ciągu tygodnia organizacja otrzymała ponad dwadzieścia historii, które posłużyły do stworzenia specjalnego krótkometrażowego filmu udostępnionego senatorom i senatorkom w formie osobistego listu przesłanego na dzień przed terminem głosowania. Film można znaleźć na kanale YouTube Fundacji jako „Opowiedz nam swoją historię”.

#No2TransVeto

W ramach reakcji na zawetowanie przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy o uzgodnieniu płci, Fundacja Trans-Fuzja wraz z niezależną transinicjatywą zorganzowała internetową kampanię „Nie dla weto / No2TransVeto”, której celem było zwrócenie międzynarodowej uwagi na gest prezydenta oraz wpłynięcia na decyzję Sejmu w tej sprawie. Akcja nawoływała do udostępniania informacji o ostatnich wydarzeniach pod specjalnym hasztagiem #No2TransVeto, podpisania petycji skierowanej do koalicji rządzącej oraz przekonywania posłów i posłanek do wsparcia praw osób trans poprzez wysyłanie wiadomości mailowych na adresy klubów poselskich. Petycja zebrała ponad dwa tysiące podpisów w ciągu pierwszych 40 godzin. Zmasowana akcja nie okazała się jednak wystarczająca, aby zmienić zdanie parlamentarzystek i parlamentarzystów.

Co to znaczy być trans?

W październiku, z okazji Międzynarodowego Dnia Akci na rzecz Depatologizacji Transpłciowości Fundacja stworzyła specjalne krótki film nawołujący osoby transpłciowe do opowiadania o tym, jak przeżywają swoją tożsamość płciową, która – choć nadal klasyfikowana przez Światową Organizację Zdrowia jako zaburzenie osobowości – nie jest niczym innym jak głębokie przeżywanie siebie w kontekście płci. Film towarzyszył specjalnemu oświadczeniu z okazji tego dnia i jest dostępny na kanale YouTube organizacji.

Współpraca z innymi organizacjami w Polsce

W 2015 roku Fundacja wzięła dodatkowo udział w następujących projektach i inicjatywach prowadzonych przez inne organizacje:

 • „Razem Przeciw Nienawiści” – projekt mający wzmocnić współpracę organizacji zajmujących się podejmowaniem działań przeciwko przestępstwom i wykroczeniom motywowanym nienawiścią, działalnością antydyskryminacyjną, działaniami na rzecz ochrony praw człowieka zainicjowany i prowadzony przez fundację Klamra,

 • „Zdrowie osób LGBT” – projekt, którego celem było stworzenie kompleksowego podręcznika dla kadry medycznej i studentów kierunków medycznych z zakresu problematyki związanej z orientacją seksualną a także tożsamością i ekspresją płciową. Zainicjowany przez stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii,

 • „HejtStop” - udział Fundacji w jednym z nagrań do projektu przeciwstawiającego się nienawiści w ramach akcji #RyjKuźniara

Fundacja wsparła ponadto merytorycznie Stowarzyszenie „Pracownia Różnorodności” w związku ze sprawą o zniesławienie wytoczoną organizacji przez Paula Camerona

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

Konferencje i seminaria

W 2015 roku zarówno zarząd, jak i kadra oraz osoby związane z wolontariatem w Fundacji wzięły udział w następujących wydarzeniach (bądź jako osoby uczestniczące czynnie, bądź biernie).

 • „Advancing Equality in Poland” panel zorganizowany Open Society Foundations Human Rights Initiative w Warszawie, 11 marca,

 • „Peer 2 Share” - tygodniowy warsztat zorganizowany przez Saplinq dla młodzieży zainteresowanej aktywizmem oraz młodych dorosłych dzielących się dotychczasowymi doświadczeniami w tym sektorze, Kysak 23–27 sierpnia,

 • „Democracy for All: Political Participation of LGBTI Persons in the Western Balkans” - konferencja poświęcona zaangażowaniu politycznym osób LGBTI, udział w panelu, 15–17 września,

 • „Down & Out: Social Exclusion of Young LGBTQ People” – seminarium w Budapeszcie poświęcone bezdomności młodych osób LGBT oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu i bezdomności, prezentacja na temat hostelu interwencyjnego dla osób LGBT, 25–31 października,

 • „Transgender issues in social and medical context” konferencja poświęcona problematyce transpłciowości w ujęciu społecznym i medycznym, prezentacja „One Man to Spoil it All” na temat prezydenckiego weta ustawy o uzgodnieniu płci, Kijów 22-24 października,

 • Coroczna konferencja sieci organizacji LGBTI, ILGA-Europe, Ateny 28-31 października.

Reprezentacja w organizacjach międzynarodowych

Kontynuacja pracy w ramach koalicji na rzecz osób transpłciowych w regionie wyszehradzkim razem ze słowacką TransFúzią, czeskimi TransFusion i Transparent Prague oraz węgierską TransVanillą. Współorganizacja i przeprowadzenie dwóch spotkań projektowych w Bratysławie.

Raporty

Sporządzenie opinii w sprawie realizacji zaleceń Komitetu CEDAW z perspektywy sytuacji osób transpłciowych

WEWNĘTRZNE FUNKCJONOWANIE ORGANIZACJI

Zmiany w funkcjonowaniu kadrowym i wolontariackim organizacji

W 2015 roku kontynuowano działania mające na celu sprofesjonalizowanie kadry fundacji. W sierpniu zorganizowano dwudniowe spotkanie szkoleniowe z zakresu kompetencji pracy w grupie i integracji. Od września co 4-6 tygodni odbywaja się regularne spotkania superwizyjne.

Wprowadzono również cykliczne spotkania wolontariatu, aby zintensyfikować działania związane z różnorodnymi wydarzeniami organizowanymi zarówno w Warszawie, jak i w Polsce.

Kadra spotykała się cyklicznie co dwa tygodnie w celach raportowania kolejnych działań i aktywności. W ramach wprowadzania przejrzystych zasad funkcjonowania wprowadzono ponadto co kilkutygodniowy wewnętrzny audyt dokumentacji przeprowadzany przez Dyrektora Wykonawczego we współpracy z wolontariatem, wprowadzono ponadto częstszą i bardziej przejrzystą komunikację z biurem księgowym fundacji.

Pod koniec roku zorganizowano również trzydniowe spotkanie ewaluacyjno-planujące, aby uporządkować plany i wizje na kolejny rok działalności organizacji. Spotkanie odbyło się między 11 a 13 grudnia.

Strategia działalności

W drugiej połowie roku zakończone prace nad całościową strategią organizacji, porządkującą strategiczne obszary zarówno w kontekście pracy z grupą docelową działań Fundacji, jak i na jej rzecz, a także w kwestii dalszego rozwoju organizacyjnego.

Budowanie marki organizacji

W 2015 roku kontynuowano działania na rzecz profesjonalizacji wizerunku Fundacji, których zwieńczeniem było wprowadzenie strategii komunikacji w mediach społecznościowych. Kontynuowano pracę nad nową stroną internetową, które ze względu na obciążenie związane z pracą na rzecz ustawy o uzgodnieniu płci postanowiono przesunąć na kolejny rok.

Siedziba

W 2015 roku wolontariat Fundacji pracował nad zmodernizowaniem pewnych aspektów siedziby, kontynuowano ponadto prace nad czytelnią Fundacji. Udostępnienie zbiorów przewidziano na pierwszą połowę 2016 roku.

Przedłużono również umowę lokalu, który nadal wynajmowany jest na warunkach preferencyjnych m.st. Warszawy dla organizacji pozarządowych, na kolejne 3 lata.

Konsultacje środowiskowe

W ramach planów dostosowywania działalności Fundacji do potrzeb osób transpłciowych 28 marca zorganizowano w biurze Fundacji spotkanie grupy fokusowej, w której wzięło udział 6 osób transpłciowych z różnorodnych zakątków Polski, wyłonionych w ramach otwartego ogłoszenia o chęci zorganizowania wydarzenia. Podczas kilkugodzinnego spotkania przedstawiono plany Fundacji na kolejne lata, włącznie z celami strategicznymi, sposób pracy organizacji wraz z jej priorytetami oraz zaproszono osoby uczestniczące do dzielenia się wrażeniami, komentarzami oraz krytyką dotyczącą działalności Fundacji.

Szkolenia zespołu

W 2015 roku kadra Fundacji uczestniczyła kursach:

 • „Akademia testów dyskryminacyjnych” - dziewięciomiesięczny kurs prowadzony przez Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, którego celem było przybliżyć niestosowaną dotąd szeroko w Polsce technikę wykrywania dyskryminacji poprzez testy kontrolowane.

 • „Mechanizmy ONZ dla transaktywistów” - trzydniowe szkolenie zorganizowanie przez Transgender Europe w Genewie wraz z wizytą w szwajcarskiej siedzibie ONZ w celu uczestnictwa w wydarzeniu poświęconym transpłciowej rzeczywistości w kontekście globalnym, 22-24 września

 • „Szkolenie z przygotowywania raportów alternatywnych” - czterodniowy warsztat zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego pozwalający rozwinąć kompetencje z zakresu argumentowania i opisywania przypadków łamania praw człowieka

Granty

W 2015 r. Trans-Fuzja otrzymała środki finansowe na swoją działalność z następujących grantów:

 • 21 213,45 zł pochodzących z Documentation and Advocacy Fund ILGA-Europe na projekt finansujący badanie sytuacji transpłciowej młodzieży w szkole,

 • 39 375,45 zł na zorganizowanie konferencji #TransAktywni2015 podchodzących z środków organizacji Transgender Equality Network Ireland

 • 64 320,00 zł pierwszej transzy części projektu na roczną działalność hostelu interwencyjnego dla osób LGBT współprowadzonego ze stowarzyszeniem Lambda Warszawa

 • 81 460,00 zł drugiej transzy na dwuletni projekt finansujący działalność warsztatową, psychologiczną, część działalności instytucjonalnej oraz dział „Trans-akcje” czasopisma replika. Środki pochodzą z fundacji Mama Cash.

 • 139 957,81 zł na roczne finansowanie działalności instytucjonalnej organizacji, w tym siedziby. Środki pochodzą z Open Society Foundations.

Alternatywny fundraising

W 2015 roku Fundacja zorganizowała akcję crowdfundingową (zbieranie pieniędzy za pomocą specjalnego portalu, w zamian za różne upominki) poprzez portal polakportafi.pl w celu zebrania pieniędzy na konkurs MissTrans. W ramach akcji zebrano 3 243,60 zł.

Inne wpływy

W ramach akcji 1 proc. w 2015 r. Fundacja Trans-Fuzja pozyskiwała fundusze zarówno na działalność statutową, jak i na pomoc inicjatywie Miłość Nie Wyklucza. W sumie zebrano 13 070,68 zł.

W 2015 r. odnotowano poza tym darowizny od osób prywatnych w wysokości 7 366,29 zł oraz pozostałe przychody operacyjne w wysokości 6 782,75 zł.

2014 Sprawozdanie merytoryczne i finansowe zgodne z formatem NIW, raporty z działalności

Poniżej prezentujemy sprawozdanie finansowe i merytoryczne Fundacji Trans-Fuzja za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. zgodne z formatem Narodowego Instytutu Wolności.

Raport z działalności Fundacji

https://drive.google.com/file/d/1_Dcs9pModyImC4gcWfI7Y7rXwQM5T25M/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1YxoypGPNNo2PTEGy2oehIn10Hd2QBOxt/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ZB4ARxnHHBWxsuCZ11DFNz0NKeYvuKfl/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1xyajQU-9-pnQn70OUrrHaQV3thT_e-E6/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Ss-tPjalrY4PKmn5jQslrru-g48Q7HC2/view?usp=sharing

Ze strony sprawozdaniaopp.niw.gov.pl

Bilans

Informacje ogólne

Informacje uzupełniające do bilansu

Rachunek zysków i strat (dla nieprowadzących działalności gospodarczej)

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie z działalności Fundacji Trans-Fuzja – Fundacja na rzecz osób transpłciowych

§ 2 pkt 1 - Dane rejestrowe:

Trans-Fuzja Fundacja na rzecz osób transpłciowych

Fundacja ma status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) i rozpoczęła działalność uzyskując wpis do KRS 8 lipca 2008 roku.

KRS: 0000309669

REGON: 020790802

NIP: 8942951248

Siedziba biura fundacji: ul. Noakowskiego 10 lok. 66, 00-666 Warszawa

Adres rejestrowy: ul. Noakowskiego 10 lok. 66, 00-666 Warszawa

Do czerwca 2014 roku zarząd działał w następującym składzie:

 • Stanisława Lalla Fedorowicz-Podobińska - prezeska

 • Wiktor Andrzej Dynarski - wiceprezes

 • Greta Marianna Puchała - wiceprezeska

 • Andrzej Stefan Rodys - członek zarządu

W 2014 r. nastąpiły następujące zmiany w zarządzie:

 • Wiktor Dynarski objął funkcję prezesa zarządu,

 • Stanisława Lalla Fedorowicz-Podobińska objęła funkcję wiceprezeski zarządu,

 • Greta Marianna Puchała została została zastąpiona przez Piotra Huberta Pawlikowskiego na funkcji członka zarządu.

§ 2 pkt 2 Zasady, formy i zakres działalności statutowej Fundacji:

 • upublicznienie dyskusji na temat problemów osób transseksualnych, transpłciowych, bi- i homoseksualnych, oraz zwiększenie ich reprezentacji społecznej;

 • kształtowanie postaw tolerancji i przełamywanie uprzedzeń i stereotypów wobec osób transseksualnych, transpłciowych, bi- i homoseksualnych;

 • kształtowanie pozytywnej tożsamości osób transseksualnych, transpłciowych, bi- i homoseksualnych;

 • zniesienie w polskim systemie prawnym zapisów dyskryminujących ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową, zgodnie z wymogami dostosowawczymi Unii Europejskiej, oraz wprowadzenie regulacji prawnych dotyczących sytuacji osób transseksualnych i transpłciowych;

 • wprowadzenie do polskiego ustawodawstwa zapisu o instytucji legalnego partnerstwa osób tej samej płci;

 • przeciwdziałanie dyskryminacji osób transseksualnych, transpłciowych, bi- i homoseksualnych oraz przeciwdziałanie objawom transfobii i homofobii w społeczeństwie;

 • promowanie wiedzy na temat tożsamości seksualnych i identyfikacji płciowych, w tym działalność wydawnicza, informatyczna, działalność związana z kulturą, sportem i rekreacją, prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;

 • wypracowanie i wprowadzenie do obiegu publicznego dyskursu antytransfobicznego i antyhomofobicznego, wrażliwego na procedury wykluczenia i stygmatyzacji;

 • działalność prozdrowotna, w tym propagowanie wiedzy o chorobach i terapii związanych z poczuciem tożsamości płciowej, profilaktyka uzależnień;

 • działanie na rzecz praw człowieka i propagowanie wiedzy na ich temat;

 • promowanie wyrównywania szans, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, integracja społeczna, działania na rzecz kobiet, rozwój kształcenia zawodowego;

 • organizacja pomocy psychologicznej dla osób zagrożonych dyskryminacją;

 • organizacja pomocy prawnej dla osób zagrożonych dyskryminacją;

 • budowanie otwartego społeczeństwa obywatelskiego i wspieranie idei demokratycznych;

 • wypracowanie standardu dotyczącego terapii transseksualizmu oraz sytuacji osób z odmiennym poczuciem tożsamości płciowej.

Fundacja realizowała cele statutowe w formie:

 • warsztatów dla aktywistów organizacji pozarządowych, policjantów, nauczycieli, studentów;

 • spotkań dyskusyjnych;

 • comiesięcznych spotkań integracyjno-towarzyskich;

 • grup wsparcia dla osób transpłciowych;

 • druku i rozpowszechniania materiałów informacyjnych;

 • udziału w audycjach radiowych i telewizyjnych;

 • udziału w debatach i konferencjach naukowych;

 • prowadzenia strony internetowej (www.transfuzja.org);

 • organizacji pomocy psychologicznej i prawnej dla osób transpłciowych zagrożonych dyskryminacją;

 • udziału w pracach koalicji polskich organizacji LGBTQ występujących o zmiany w prawie karnym;

 • udziału w pracach koalicji polskich organizacji NGO na rzecz stworzenia ustawy dotyczącej równego traktowania;

 • udziału w pracach koalicji polskich organizacji LGBTQ na rzecz stworzenia ustawy o związkach partnerskich;

 • współpracy z Policją w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na tożsamość płciową;

 • współpracy z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Ministerstwem Zdrowia i Ministerstwem Sprawiedliwości w zakresie wprowadzenia zmian w przepisach prawnych, dotyczących uzgodniania płci metrykalnej.

§ 2 pkt 3 - Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.

§ 2 pkt 4 - W 2014 roku zarząd fundacji podjął następujące uchwały:

 • o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego za rok 2013;

 • o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2013;

 • o zmianach w składzie zarządu;

 • o zmianie Statutu Fundacji;

 • w sprawie preferowanych imion i nazwisk;

 • o rzeczniku prasowym

 • o zmianach w składzie zarządu;

§ 2 pkt 5 - Fundacja uzyskała w 2014 r. następujące przychody:

 • z grantów - 210.020,54 zł

 • z darowizn od osób fizycznych - 6.117,77 zł

 • z 1% przekazanego podatku - 14.770,10 zł

Zarząd dysponuje również kapitałem założycielskim złożonym przez Fundatorów w wysokości 1.000,00 zł.

§ 2 pkt 6 - Fundacja poniosła następujące koszty:

 • realizacja celów statutowych - 184.883,24 zł

 • administracja (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe, itp.) - 0,00 zł

 • pozostałe koszty operacyjne - 15,00 zł

 • koszty finansowe - 25,36 zł

§ 2 pkt 7b - W roku 2014 fundacja nie wypłacała wynagrodzeń tytułem umowy o pracę.

§ 2 pkt 7c - Członkom zarządu na podstawie umowy o pracę nie wypłacono wynagrodzenia.

§ 2 pkt 7d - W roku 2014 fundacja poniosła wydatki tytułem umów zleceń i umów o dzieło w wysokości 125.582,89 zł brutto.

§ 2 pkt 7e - Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek.

§ 2 pkt 7f - Fundacja posiada konto w BRE banku. Na koniec roku 2014 kwota na koncie wynosiła 91.287,25 zł.

§ 2 pkt 7g - Fundacja nie nabyła żadnych obligacji, udziałów i akcji spółek.

§ 2 pkt 7h - Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości.

§ 2 pkt 7i - Fundacja nie nabyła żadnych środków trwałych.

§ 2 pkt 7j - Na koniec 2014 aktywa fundacji wynosiły 97.264,46 zł.

§ 2 pkt 8 - Fundacja nie otrzymała zleceń od podmiotów państwowych i samorządowych.

§ 2 pkt 9 - Informację o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych CIT-8 i CIT-8/0 fundacja składała do III Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, ul. Lindleya 14,

01-844 Warszawa. Nie składano innych deklaracji podatkowych.

§ 3 - W okresie sprawozdawczym fundacja nie miała żadnej kontroli.

Szczegółowe działania fundacji podjęte w 2014 roku
DZIAŁALNOŚĆ KRAJOWA

Inicjatywy wspierające

W ramach swojej misji oraz postanowień statutu Fundacja Trans-Fuzja inicjuje bądź promuje działalność mającą na celu wsparcie osób transpłciowych (transseksualnych, transwestytycznych, transgenderowych) oraz innych mieszczących się w kategorii nienormatywności płciowej ze względu na swoją tożsamość, ekspresję lub doświadczenie.

Niektóre z podejmowanych działań skierowane są do ścisłej grupy docelowej, np. osób transseksualnych. Nie oznacza to jednak, że istnieją jakiekolwiek ograniczenia w dostępie do spotkań. Są one otwarte dla wszystkich.

Działania grupy warszawskiej oraz krakowskiej, a także pracę całego zespołu psychologicznego współfinansowano dzięki wsparciu Fundacji Mama Cash.

W ramach planu rozszerzania oferowanego wsparcia, Fundacja zamierza w 2015 roku skupić się na tworzeniu przestrzeni odpowiednich dla osób interpłciowych.

Skierowane do grup

Grupy wsparcia

W 2014 r. Fundacja organizowała cykliczne spotkania grup wsparcia dla osób transpłciowych w następujących miastach:

 • Warszawa

 • Kraków

 • Szczecin

 • Gdańsk

 • Lublin

Dodatkowo Fundacja promowała również spotkania organizowane w Katowicach przez Stowarzyszenie Tęczówka (zgodnie z wyznaczonymi ramami współpracy pomiędzy obydwiema organizacjami), a także wrocławskie spotkania odbywające się z inicjatywy osób prywatnych oraz grupę wsparcia dla osób transpłciowych Stowarzyszenia Lambda Warszawa.

W ramach rozszerzania działalności Fundacja podjęła również rozmowy z osobami zainteresowanymi prowadzeniem podobnych grup w Łodzi i Bielsku-Białej.

Inne formy spotkań

W Warszawie kontynuowano comiesięczne spotkania towarzyskie (Trans Wieczorki) organizowane we współpracy najpierw z klubem Le Garage, potem zaś z klubem Toro oraz spotkania filmowo-dyskusyjne w siedzibie Fundacji.

19 grudnia zorganizowano w siedzibie Fundacji wieczorek lumpeksowy – darmową wymianę odzieży przeznaczoną dla osób transpłciowych i ich bliskich.

Organizacja pomogła również w promocji Plenerowego Trans Party oraz Wiosennego Plenerowego Trans Party – dwóch ważnych inicjatyw transpłciowych prowadzonych od lat z inicjatywy osób prywatnych, a także objęła patronatem Feministyczną Akcję Letnią.

Skierowane do osób indywidualnych

Spotkania

W 2014 r. odbyło się kilkanaście spotkań indywidualnych z osobami transpłciowymi zainteresowanymi tematem tranzycji oraz innych kwestii związanych z uzgodnieniem płci, coming outem, opieką zdrowotną, a także sprawami rodzinnymi.

Pomoc psychologiczna

W 2014 roku Fundacja pozyskała Fundusze na częściowe finansowanie zespołu psychologicznego, w związku z czym praca grupy mogła się zintensyfikować. Zespół psychologiczny został rozszerzony, a jego praca usystematyzowana. Oprócz kontynuacji prowadzenia konsultacji psychologicznych w siedzibie Fundacji i użyczanym przez Biuro Poselskie Anny Grodzkiej lokalu biura poselskiego w Krakowie, a także pomocy internetowej ustanowiono standardy prowadzenia grup wsparcia w ramach działalności organizacji, jasną komunikację pomiędzy członkiniami zespołu oraz koordynatorką. Z całościowo oferowanej przez grupę psychologiczną pomocy skorzystało w 2014 roku około stu osób – zarówno osób transpłciowych, jak i ich bliskich.

Pomoc prawna

W kwietniu Zarząd rozpoczął pracę nad wznowieniem prac zespołu prawnego. Wspólnie z nowymi członkiniami – Pauliną Pilch, Karoliną Więckiewicz oraz Karoliną Brzezińską – ustalono zakres tematyczny prac grup, zmiany w regulaminie oraz strategię rozwoju pracy zespołu. Pomoc prawna została oficjalnie wznowiona w Fundacji w grudniu 2014 roku.

Coaching

Od kwietnia do końca roku w Fundacji odbywał się darmowy coaching zawodowy prowadzony przez firmę Angel Coach. Celem coachingu jest pomoc w zmianie swojej sytuacji na rynku pracy, odkrycie potencjału i uzmysłowienie posiadanych umiejętności. Z oferty coachingowej (dla każdej osoby 3 cotygodniowe spotkania) skorzystało ok. dziesięciu osób.

TransKARTA

Pod koniec roku wznowiono wydawanie dokumentów tymczasowych dla osób transpłciowych. Dokumenty te wydaje się za darmo, a Fundacja nie przechowuje danych osobowych osób wnioskujących o karty.

Wsparcie młodzieży

W 2014 w obszarze zainteresowań fundacji znalazła się sytuacja transpłciowej młodzieży, szczególnie problem społecznej tranzycji oraz funkcjonowania w szkole. W ramach poszukiwania wsparcia do organizacji zaczęły zgłaszać się osoby młode, poszukujące odpowiedzi na to, w jaki sposób rozmawiać ze swoimi rodzicami oraz pedagogami i rówieśnikami w szkołach. W okresie raportującym Fundacja udzieliła również pomocy rodzinom, dyrektorom szkół i nauczycielom pięciu transpłciowych uczniów i uczennic.

Wsparcie osób przebywających w zakładach karnych

W ostatnim roku Fundacja zintensyfikowała pomoc psychologiczną oraz prawną dla osób transpłciowych przebywających w zakładach karnych. Oferowane jest zarówno wsparcie listowne, jak i możliwość wizyty w zakładzie karnym, w tym także rozmowa z kierownictwem placówki szczególnie w sprawie bezpieczeństwa oraz specjalnych potrzeb więźniów transpłciowych.

Działalność edukacyjna

W ramach działalności edukacyjnej Fundacja Trans-Fuzja wydawała publikacje i prowadziła warsztaty z zakresu wielu aspektów transpłciowości. Warsztaty dotyczyły zarówno podstawowych wiadomości o tej tematyce, jak i wiedzy specjalistycznej. Projekt warsztatowy jest wspierany finansowo przez Fundację Mama Cash.

Dodatkowo Fundacja uczestniczyła w spotkaniach, promowała wydarzenia, a także wydawała publikacje na temat różnych aspektów transpłciowości.

Publikacje

Angielskojęzyczny raport o prawnym uzgodnieniu płci w Polsce – „Gender Recognition in Poland”, dostępny na stronie Fundacji,

W ramach dotacji Mama Cash Fundacja wspierała dział transAkcje czasopisma „Replika”. Zgodnie z ustaleniami pomiędzy Fundacją Replika a Fundacją Trans-Fuzja, wsparcie to będzie kontynuowane przynajmniej do 30 czerwca 2016 roku.

Warsztaty

W 2014 roku Fundacja kontynuowała prowadzenie warsztatów edukacyjnych, skierowanych do różnych grup. Najczęściej odbywającym się warsztatem był zaprojektowany w 2010 r. (na bieżąco aktualizowany) warsztat „Oswajanie transpłciowości”, mający na celu przybliżyć tematykę transpłciowości osobom, które nigdy wcześniej nie spotkały się z tą tematyką lub wciąż wiedzą o niej niewiele. Warsztaty były również dostosowywane do potrzeb grup, dla których były przeprowadzane.

Warsztaty zorganizowane w 2014 r.:

 • Podstawy transpłciowości oraz kontakt z osobami transpłciowymi w pracy policji – warsztaty dla Centrum Szkolenia Policji w Legionowie – 18 marca, 10 i 11 czerwca, 27 sierpnia,

 • Warsztaty o transpłciowości dla trudnej młodzieży w Fundacji „Stacja” – 9 lipca,

 • Warsztaty „Oswoić transpłciowość” w ramach spotkania organizowanego przez Amnesty International – 13 grudnia.

Wykłady i spotkania

W ramach działalności edukacyjnej Fundacja spotykała się z różnorodnymi grupami – zarówno osobami studiującymi, jak i tymi po prostu zainteresowanymi tematyką transpłciowości. Wśród przeprowadzonych spotkań warto wymienić:

 • Wykład dla studentów i studentek Akademii Pedagogiki Specjalnej – 6 marca,

 • Spotkanie z Fundacją Inna Przestrzeń w Krakowie – 7 marca,

 • Udział w wykładzie o transseksualnośći dla studentów studiów podyplomowych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym – 15 marca,

 • Udział w debacie „Transseksualizm po polsku” – 9 maja,

 • Spotkanie z grupą studencką Stowarzyszenia Lambda Warszawa na temat transpłciowości – 17 czerwca,

 • Spotkanie w sprawie transpłciowości dla trudnej młodzieży w Warszawie – 4 lipca,

 • Spotkanie z polskimi aktywistami LGBT działającymi lokalnie w różnych miastach Polski w sprawie włączania osób transpłciowych do ich działań oraz funkcjonowania fundacji – 5 września

 • Prezentacja o transpłciowości na spotkaniu miłośników czasopisma „Fakty i Mity” – 13 września,

 • Szkolenie wolontariuszy i kadry organizującej Trans*Festiwal w Krakowie – 17–19 października,

 • Wykład w Fundacji „Feminoteka” – „Kobiecość w transpłciowych tożsamościach i doświadczeniach. Jak nie wykluczać w działaniach przeciwko wykluczeniu” – 22 października,

 • Udział w debacie Wiary i Tęczy „Transpłciowość w Kościele Katolickim” – 4 grudnia,

 • Prowadzenie i udział w debacie dot. transpłciowości podczas maratonu pisania listów Amnesty International – 13 grudnia.

Wystąpienia medialne

W 2014 roku Fundacja miała za sobą również kilka ważnych wystąpień medialnych w tym m.in.

 • Udział w programie Pytanie na Śniadanie, w którym jeden z segmentów poświęcono zagadnieniu potrzeb transpłciowych dzieci i tranzycji przed osiemnastym rokiem życia,

 • Kilka wystąpień w programie „Lepiej późno niż wcale”. Ze względu na przyjazny charakter rozgłośni TOK FM, postanowiono zawęzić współpracę oraz zapewnić widzialność/słyszalność transpłciowej tematyki w audycjach niebędących jedynie specyficznymi dla tematyki LGBT,

 • Nagranie dla stacji TVP2 podejmujące tematykę agresji wobec osób transpłciowych w polskim społeczeństwie.

Konferencje

 • Udział w konferencji studenckiej poświęconej ciału i panelu dotyczącym modyfikacji ciała w Krakowie – 7 marca,

 • Udział w konferencji „Inność Tolerancja Uprzedzenia” w Warszawie – 12 kwietnia,

 • Udział w II Ogólnopolskiej Konferencji Transgender Transdyscyplinarnie w Katowicach – 15–16 kwietnia,

 • Prezentacja na międzynarodowym seminarium naukowym „Trans-kulturowo. Osoby transpłciowe we współczesnej Europie” – 24 kwietnia,

 • Prezentacja na Konferencji „Sytuacja prawna pracownika transseksualnego” w Warszawie – 19 maja,

 • Udział w konferencji #sex #health #education z referatem o transpłciowości, edukacji seksualnej i prewencji infekcji przenoszonych drogą płciową – 22 maja,

 • Udział w konferencji projektu „Rodziny z Wyboru” – 30 września.

Konsultacje

W ostatnim roku Fundacja kilkakrotnie udzieliła konsultacji różnym organizacjom, instytucjom oraz osobom prywatnym, które dotyczyły praw człowieka osób transpłciowych, interpłciowych oraz ogólnie w kategorii praw człowieka związanych z płciową różnorodnością. Wśród podmiotów, które skorzystały z konsultacji wymienić można przede wszystkim:

 • Helsińską Fundacją Praw Człowieka,

 • Kampanię Przeciw Homofobii,

 • Stowarzyszenie „Akceptacja”.

Dodatkowo Fundacja konsultowała liczne prace licencjackie, magisterskie oraz doktorskie, a jej kadra i/lub Zarząd brały udział w spotkaniach różnorodnych grup fokusowych.

Działania związane z kulturą

Wybory Miss Trans

14 czerwca w warszawskim klubie Galeria odbyła się kolejna edycja konkursu mającego na celu wyłonienie najpiękniejszej trans-Polki. W związku z coraz większym zainteresowaniem konkursem, Fundacja zamierza w kolejnym roku otworzyć go na różne osoby o ekspresji kobiecej, nie tylko transkobiety, a także zorganizować przedsięwzięcie w innej przestrzeni niż klub nocny.

Inne wydarzenia

 • Udział i prowadzenie stoiska Fundacji podczas festiwalu EroTrends w Warszawie – 17–18 maja,

 • Udział w Memorial AIDS Day w Warszawie – 18 maja,

 • Udział w Queer Biwaku – 17–19 lipca,

 • Udział w Gali Kampanii Przeciw Homofobii „Ramię w ramię po równość” – 11 września,

 • Współorganizacja (wraz z Kampanią Przeciw Homofobi i Fundacją na Rzecz Różnorodności Społecznej) i udział w debacie o języku aktywizmu, działalności non-violence i aktywizmie zrównoważonym – 23 października,

 • Udział w panelu „Kobiety Nieheteronormatywne” organizowanego w Fundacji Feminoteka – 18 października,

 • Spotkanie z okazji Dnia Pamięci Osób Transpłciowych organizowane w siedzibie Fundacji – 20 listopada,

 • Udział w Maratonie Pisania Listów Amnesty International – 13 grudnia.

Rzecznictwo

Ustawa o uzgodnieniu płci

W 2014 roku Fundacja brała udział w pracach specjalnej podkomisji sejmowej powołanej w celu ustalenia spójnej wersji ustawy o uzgodnieniu płci. Prace podkomisji trwały cały rok, a Fundacja uczestniczyła w jej spotkaniach jako organizacja ekspercka, współpracowała z posłanką Anną Grodzką, inicjowała kolejne opinie prawne, a także równolegle prowadziła rozmowy z Ministerstwem Sprawiedliwości oraz Ministerstwem Zdrowia.

Badania

W 2014 roku Fundacja przeprowadziła badanie dotyczące doświadczeń osób transpłciowych w dostępie do usług związanych z opieką zdrowotna oraz zainicjowała projekt badania sytuacji tranzycjującej młodzieży w środowisku szkolnym, które zostanie zrealizowane w 2015 roku.

W styczniu Zarządowi przedstawiono wyniki krótkiego badania mającego określić potrzeby osób transpłciowych w zakresie świadczonej pomocy oraz edukacji. Wyniki sugerowały konieczność organizacji warsztatów z zakresu świadomości własnych praw oraz pracy nad sobą. Choć nie udało się zrealizować specjalnego programu warsztatowego, zaznaczone potrzeby stały się wyznacznikiem tworzenia planu pracy zespołu psychologicznego oraz prawnego.

W 2014 roku Fundacja objęła również patronatem badanie rynku i środowiska pracy realizowanego przez Fundację LGBT Business Forum. Publikację wyników przewiduje się na połowę 2015 roku.

Dodatkowo organizacja zaproponowała tematy badań dla Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, obejmujące różnorodne zagadnienia dot. trans- i interpłciowości, między innymi kwestię sytuacji osób transpłciowych na rynku pracy, transpłciowej młodzieży w szkole oraz interpłciowych dzieci i kwestii ich integralności cielesnej.

Manifestacje

 • Udział w „Paradzie Równości” wraz z bannerem „Refundacja Teraz! Korekta płci po ludzku”

 • Udział w demonstracji pod Sejmem w sprawie związków partnerskich – 24 lipca,

 • Udział w akcji „napisz list do Jarosława Kaczyńskiego” zorganizowanej przez stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza – 7 września.

Konferencje i seminaria

 • Udział w konferencji „Gender, czyli ile diabłów mieści się na łebku szpilki” – 14 stycznia

 • Udział w wideokonferencji „Budowanie sojuszy i koalicji na rzecz praw mniejszości LGBT” zorganizowanej przez Ambasadę USA – 10 lutego,

 • Udział w konferencji „Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia w regionach” zorganizowanej przez Kacelarię Prezesa Rady Ministrów – 10 kwietnia,

 • Udział w konferencji LGBT Business Forum „Równe prawa – równy związek” – 13 czerwca,

 • Udział w spotkaniu zorganizowanym przez ambasadę USA w Polsce – Coming Out in Professional Sports: Building LGBT Acceptance in the „Final Frontier” – 23 czerwca,

 • Udział w specjalnym spotkaniu dot. spraw LGBT zorganizowanym przez ambasadę USA w Polsce – 27 czerwca,

 • Udział w debacie w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich „O dyskryminacji” – 2 października,

 • Udział w konferencji Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka „Podnoszenie wrażliwości sędziów i prokuratorów w zakresie równego traktowania” – 28 października,

 • Udział w debacie Polskiego Towarzystwa Antydyskryminacyjnego „Czy w rodzinie jest miejsce na równość?” – 28 października,

 • Udział w konferencji „Razem czy osobno? Współpraca, interakcja, komunikacja wymiaru sprawiedliwości i organizacji pozarządowych” współorganizowana przez INPRIS i Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury – 28-29 października,

 • Udział w seminarium „Pełny dostęp – edukacja dla sektora ochrony zdrowia” – 30 października,

 • Udział w debacie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka „Kto jest strażnikiem praw człowieka? Prawa człowieka w działalności organizacji międzynarodowych” – 6 listopada,

 • Udział w Forum Antydyskryminacyjnym Rzecznika Praw Obywatelskich – 9 grudnia,

 • Udział w debacie „CEDAW i co dalej? Rola rządu, parlamentu i RPO w realizacji zaleceń Komitetu ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet” – 17 grudnia,

Udział w koalicjach i komisjach

 • Kontynuacja współpracy z organizacjami antydyskryminacyjnymi w Koalicji na rzecz Równych Szans.

 • Kontynuacja udziału w koalicji Partnerstwo dla Związków powołanej w celu pracy nad wprowadzeniem związków partnerskich w Polsce.

 • Kontynuacja udziału w koalicji na Rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej.

 • Kontynuacja udziału w koalicji KARAT oraz dołączenie do specjalnie powołanej koalicji na rzecz CEDAW

 • Rozpoczęcie współpracy z polską Policją oraz innymi organizacjami pozarządowymi w kwestii przestępstw motywowanych nienawiścią poprzez wstąpienie do Platformy Przeciw Nienawiści

 • Udział w Komitecie Organizacyjnym Parady Równości.

Spotkania polityczne

 • Spotkanie prezeski Lalki Podobińskiej z przedstawicielem Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie strategii działania przy projekcie ustawy o uzgodnieniu płci – 21 stycznia,

 • Udział w spotkaniu zorganizowanym przez Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania podsumowującym rok 2013 w obszarze równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji – 29 stycznia

 • Udział w spotkaniu aktywistów i aktywistek LGBT z Ambasadorem USA w Polsce, Stephenem Mullem – 10 lutego

 • Spotkanie z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia – Igorem Radziewiczem-Winnickim, Pełnomocniczką Rządu ds. Rownego Traktowania – Agnieszką Kozłowską-Rajewicz i posłanką Anną Grodzką w sprawie ustawy o uzgodnieniu płci oraz możliwości refundacji zabiegów adaptacyjnych dla osób transpłciowych – 12 lutego,

 • Zorganizowanie spotkania otwartego z przedstawicielem Ministerstwa Sprawiedliwości, Jerzym Ferenzem, w celu zapoznania szerszej publiczności z planami rządu dot. ustawy o uzgodnieniu płci – 11 marca,

 • Spotkanie z Ministrem Sprawiedliwości Mirosławem Królikowskim oraz przedstawicielem ministerstwa Jerzym Ferencem w celu ustalenia granic możliwego kompromisu w sprawie ustawy o uzgodnieniu płci – 24 marca,

 • Spotkanie z posłanką Elżbietą Radziszewską i Jerzym Ferenzem w sprawie ustaleń przy pracy nad projektem ustawy o uzgodnieniu płci – 7 kwietnia,

 • Konsultacje z Helsińską Fundacją Praw Człowieka kolejnych uwag do założeń do rządowego projektu ustawy regulującej uzgodnienie płci – 14 kwietnia,

 • Spotkanie z przewodniczącym Komisji Sprawiedliwości, Stanisławą Prządką, w sprawie powołania wspólnej podkomisji ds. ustawy o uzgodnieniu płci – 20 maja,

 • Spotkanie otwarte z posłem Robertem Biedroniem w Sejmie w sprawie ustawy o związkach partnerskich – 11 czerwca,

 • Spotkanie z przedstawicielem Ministerstwa Sptawiedliwości, Jerzym Ferenzem w sprawie poprawek Ministerstwa Sprawiedliwości do projektu poselskiego ustawy o uzgodnieniu płci – 30 czerwca,

 • Spotkanie z przewodniczącym klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej Rafałem Grupińskim w sprawie pracy nad projektem ustawy o uzgodnieniu płci – 22 lipca,

 • Spotkanie z Elżbietą Radziszewską w sprawie składu podkomisji specjalnej ds. ustawy o uzgodnieniu płci – 23 lipca,

 • Spotkanie z Ministrem Sprawiedliwości Michałem Królikowskim oraz przedstawicielem ministerstwa, Jerzym Ferenzem oraz posłanką Anną Grodzką w celu ustalenia planu działań przy procedowaniu projektu ustawy o uzgodnieniu płci – 24 lipca,

 • Spotkanie z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia – Igorem Radziewiczem-Winnickim w sprawie ustawy o uzgodnieniu płci – 3 listopada,

 • Spotkanie z dr Szarras-Czapnik w sprawie interpłciowości i zmian prawnych służących osobom z zaburzeniem różnicowania płci – 5 listopada,

 • Spotkanie z posłanką Anną Grodzką w celu ustalenia spójnej strategii dalszej pracy nad ustawą o uzgodnieniu płci – 14 listopada,

 • Spotkanie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dotyczące tematyki potrzeb osób nieheteroseksualnych – 20 listopada,

 • Spotkanie z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie planowanego badania sytuacji osób transpłciowych na rynku pracy – 19 grudnia,

 • Spotkanie w Biurze Legislacyjnym Sejmu w sprawie ustawy o uzgodnieniu płci – 29 grudnia.

Prace Komisji Sejmowych

 • Udział we wspólnym posiedzeniu Komisji Zdrowia oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, podczas którego powołano Podkomisję nadzwyczajną ds. poselskiego projektu ustawy o uzgodnieniu płci,

 • Udział w posiedzeniu Podkomisji Specjalnej ds. Ustawy o Uzgodnieniu Płci – 5 listopada.

Korespondencja z przedstawicielami władz, komentarze i oświadczenia

 • Przesłanie uwag Fundacji do rządowych założeń ustawy o uzgodnieniu płci ze szczególnym uwzględnieniem problematyki praw człowieka – 17 marca,

 • Opublikowanie oświadczenia z okazji Dnia Widzialności Osób Transpłciowych – 31 marca,

 • Przesłanie kolejnych uwag Fundacji do rządowych założeń ustawy o uzgodnieniu płci ze szczególnym uwzględnieniem problematyki praw człowieka – 2 kwietnia,

 • Przesłanie pisma do marszałkini Ewy Kopacz w sprawie przyśpieszenia procesu legislacyjnego ustawy o uzgodnieniu płci – 30 maja,

 • Wystosowanie listu do przewodniczącego partii Prawo i Sprawiedliwość Jarosława Kaczyńskiego listu w zapoznającego z podstawowymi pojęciami dot. transpłciowości oraz publikacjami podejmującymi tematykę,

 • Opublikowanie oświadczenia w związku z Miedzynarodowym Dniem na rzecz Depatologizacji Transpłciowości – 18 października.

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

Konferencje i seminaria

 • Uczestnictwo w tygodniowych warsztatach artystycznych space/ID w Bolonii – 21–28 kwietnia,

 • Udział w szkoleniu z zakresu finansów, administrowania funduszami i prowadzenia dokumentacji organizowanym przez ILGA-Europe w Budapeszcie – 28–29 kwietnia,

 • Udział w V Europejskiej Transpłciowej Radzie – największym międzynarodowym zlocie transpłciowych organizacji krajów członkowskich Rady Europy – 1–3 maja,

 • Udział w seminarium Rady Europy dot. przeciwdziałania zbrodni z nienawiści i mowy nienawiści oraz współprowadzony warsztatów o dostępnych narzędziach pracy i walki z mową nienawiści w internecie – 15–17 maja,

 • Udział w konferencji „Transgender Bodies of Law” w Pradze oraz prezentacja wyników badania dot. sytuacji prawnej osób transpłciowych w Polsce – 30 maja,

 • Udział w dorocznej konferencji Trans* Health Conference w Filadelfii i prowadzenie warsztatów (wraz ze słowacką TransFúzią) o wpływie zmian kasyfikacji transseksualności na tożsamości osób transpłciowych – 12–14 czerwca,

 • Udział w spotkaniu projektu QUPiD, skupionego na problematyce różnorodności w ruchu LGBTQI – 2–5 lipca,

 • Udział w spotkaniu koalicji równościowych z regiony Europy Wschodniej „United for Equality. Advancing a Rights-based Approach to Policy Making” – 2–4 października

 • Udział w corocznej konferencji organizacji członkowskich ILGA-Europe w Rydze – 8–12 października,

 • Uczestnictwo w 59. sesji Komitetu CEDAW w Genewie – 18–22 października,

 • Prezentacja sytuacji prawnej osób transpłciowych w Polsce podczas festiwalu „Tous les genres” w Brukseli – 20 listopada,

 • Udział w seminarium dot. zbrodni z nienawiści, jej przeciwdziałaniu oraz współpracy z organami ścigania w Brukseli – 10–11 grudnia,

 • Udział w pierwszym spotkaniu Koalicji V4 zrzeszającej transorganizacje z Czech, Polski, Słowacji i Węgier – 12 grudnia.

Reprezentacja w organizacjach międzynarodowych

 • Wiktor Dynarski kontynuował kadencję współprzewodniczącego organizacji Transgender Europe do maja 2014 roku, kiedy to wygasł jego mandat,

 • Zawiązanie wraz ze słowacką TransFúzią, czeską TransFusion oraz węgierską TransVanillą koalicji na rzecz osób transpłciowych w regionie wyszehradzkim oraz zainicjowanie cokwartalnych spotkań projektowych,

 • Udział w delegacji International Gay and Lesbian Human Rights Commission do ambasadorów państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych – 5–10 grudnia.

Raporty

 • W 2014 r. w ramach współpracy z Koalicją KARAT Fundacja stworzyła nową wersję raportu dotyczącego sytuacji osób trans- i interpłciowych w odniesieniu do Konwencji ONZ w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (CEDAW),

 • sporządzenie raportu z sytuacji osób transpłciowych w Polsce dla Europejskiej Komisji przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI).

Korespondencja

Wystosowanie do Okrągłego Stołu Międzynarodowej Organizacji na rzecz Młodzieży LGBTI IGLYO ws. płci opinii na temat istotności wspólnego działania organizacji feministycznych i transpłciowych

WEWNĘTRZNE FUNKCJONOWANIE ORGANIZACJI

Zmiany w strukturze Zarządu i Rady Fundacji

W 2014 roku zmienił się skład Zarządu organizacji – na miejsce urlopowanej dotychczas Grety Puchały powołany został Piotr Pawlikowski, Wiktor Dynarski objął stanowisko osoby prezesującej, a Stanisława Fedorowicz-Podobińska – stanowisko wiceprezeski.

Zmiany w funkcjonowaniu kadrowym organizacji

W 2014 roku przeprowadzono audyt wewnętrzny mający na celu ustalenie, w jaki sposób usprawnić działania Fundacji w kontekście komunikacji, wspólnej pracy zmiany dotyczyły przede wszystkim stworzeniem odpowiedniej struktury organizacyjnej wraz z opisem stanowisk oraz dokładnym określeniem obowiązków z nimi związanych. Wprowadzono również cykliczne spotkania kadry (co 2 tygodnie), Zarządu (raz w miesiącu), a także system raportowania, pomagający śledzić przesyłanie informacji w ramach pracy organizacji.

Budowanie marki organizacji

W 2014 roku rozpoczęły się również prace nad wizerunkiem Fundacji. Zintensyfikowano działania na portalach społecznościowych, szczególnie na Facebooku. Podjęto decyzję o konieczności wprowadzenia specjalnych zasad komunikacji i aktywności online, a także o stworzeniu nowej strony internetowej, nad którą prace powinny zakończyć się w ostatnim kwartale 2015 roku.

Postanowiono również o budowanie tożsamości wewnątrzorganizacyjnej, szczególnie w przypadku wolontariuszy. Hasło „Każdy ma prawo być sobą” postanowiono uczynić głównym mottem i wyszczególnić je na każdym gadżecie organizacji oraz w produkowanych materiałach.

Zorganizowano również jedno spotkanie integracyjne dla wolontariuszy oraz postanowiono organizować więcej podobnych wydarzeń w przyszłości, szczególnie takich mających na celu promować poczucie przynależności, wspólne działania oraz spotkań podnoszących kompetencje wolontariuszy w różnych obszarach.

Dodatkowo postanowiono o organizowaniu cyklicznych spotkań wolontariatu w siedzibie Fundacji, aby pracować nad współpracą oraz informować wolontariat o kolejnych działaniach Fundacji oraz jej potrzebach.

Siedziba

W 2014 roku rozpoczęły się prace nad stworzeniem czytelni w Fundacji Trans-Fuzja. Sfinalizowanie prac nad katalogiem bibliotecznym oraz uruchomienie dyżurów bibliotecznych przewiduje się na ostatni kwartał 2015 roku.

Szkolenia wewnętrzne

W 2014 roku kadra Fundacji uczestniczyła w dwóch ważnych kursach:

 • szkoleniu z zakresu finansów, administrowania funduszami i prowadzenia dokumentacji organizowanym przez ILGA-Europe w Budapeszcie – 28–29 kwietnia,

 • „Akademii Testów Dyskryminacyjnych” organizowanej przez Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, dzięki czemu organizacja zyskała kompetencje w zakresie alternatywnego do poszukiwania case studies sposobu dokumentacji problemów uprzedzeń i wynikającego z nich braku dostępu do dóbr i usług – kurs rozpoczął się w listopadzie 2014, przewidywana data zakończenia to kwiecień 2015 roku.

Granty

W 2014 r. Trans-Fuzja otrzymała środki finansowe na swoją działalność w wysokości 210 020,54 zł z następujących grantów:

 • 22 083,83 zł stanowiących 90% środków pochodzących z Documentation and Advocacy Fund ILGA-Europe na projekt finansujący badanie doświadczeń osób transpłciowych w dostępie do opieki zdrowotnej,

 • 172,46 zł stanowiące resztę z zorganizowanej w 2013 roku konferencji wspólnie z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich i Radą Europy,

 • 80 316,00 zł pierwszej transzy na dwuletni projekt finansujący działalność warsztatową, psychologiczną, część działalności insytucjonalnej oraz dział trans-akcje czasopisma replika. Środki pochodzą z fundacji Mama Cash.

 • 107 448,25 zł na roczne finansowanie działalności instytucjonalnej organizacji, w tym siedziby. Środki pochodzą z Open Society Foundations.

Alternatywny fundraising

W 2014 roku Fundacja po raz pierwszy zorganizowała akcję crowdfundingową (zbieranie pieniędzy za pomocą specjalnego portalu, w zamian za różne upominki) poprzez portal indiegogo w celu zebrania pieniędzy na spot promujący Fundację w ramach akcji 1%. Z zakładanych 1000€ zebrano 345€ (1 207,56 zł), co pomogło sfinansować wynagrodzenie głównego realizatora filmu. Spot jest dostępny na kanale YouTube Fundacji pod nazwą „Czym jest płeć?”.

W ramach poszukiwania nowych sposób pozyskiwania funduszy, organizacja będzie próbować dalszych sił w crowdfundingu, a także skupi się na pozyskiwaniu indywidualnych darowizn, aby rozszerzyć katalog możliwości finansowania i nie polegać li i jedynie na funduszach pozyskiwanych z grantów.

Inne wpływy

W ramach akcji 1 proc. w 2014 r. Fundacja Trans-Fuzja pozyskiwała fundusze zarówno na działalność statutową, jak i na pomoc inicjatywie Miłość Nie Wyklucza oraz pomoc Koalicji KARAT w pracy nad wsparciem ruchów feministycznych w Kirgistanie.

W 2014 r. odnotowano poza tym 2 821 zł darowizny od osób prywatnych oraz jedną wpłatę 20,00 zł na transKARTĘ.

2013 Sprawozdanie merytoryczne i finansowe zgodne z formatem NIW, raporty z działalności

Poniżej prezentujemy sprawozdanie finansowe i merytoryczne Fundacji Trans-Fuzja za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. zgodne z formatem Narodowego Instytutu Wolności.

Raport z działalności Fundacji

https://drive.google.com/file/d/1QiDNCI_yocb1xE1wvCQDwU-TYw5TuZSK/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1HflCofNBsenRzc3eHHTSEa9luic-H38a/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1yDs7igewtEx8VOt64-G_jAbch1Sz_e1i/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1rUKNf-rBE3petXDCTluLKykzJwbN6wNQ/view?usp=sharing

Ze strony sprawozdaniaopp.niw.gov.pl

Bilans uproszczony

Informacja dodatkowa

Rachunek wyników

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne

Dane rejestrowe:

Trans-Fuzja Fundacja na rzecz osób transpłciowych

Fundacja ma status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) i rozpoczęła działalność uzyskując wpis do KRS 8 lipca 2008 r.

KRS: 0000309669

REGON: 020790802

NIP: 8942951248

Siedziba biura fundacji: ul. Noakowskiego 10 lok. 66, 00-666 Warszawa

Adres rejestrowy: ul. Noakowskiego 10 lok. 66, 00-666 Warszawa

W roku 2013 zarząd działał w następującym składzie:

 • Stanisława Lalla Fedorowicz-Podobińska - prezeska

 • Wiktor Dynarski - wiceprezes

 • Greta Puchała - wiceprezeska

 • Jan Puchała - członek zarządu

W lipcu 2013 r. członek zarządu Jan Puchała został zastąpiony przez Andrzeja Rodysa, a wiceprezeska Greta Puchała została urlopowana na czas urlopu wychowawczego.

Zasady, formy i zakres działalności statutowej Fundacji:

 • upublicznienie dyskusji na temat problemów osób transseksualnych, transpłciowych, bi- i homoseksualnych, oraz zwiększenie ich reprezentacji społecznej;

 • kształtowanie postaw tolerancji i przełamywanie uprzedzeń i stereotypów wobec osób transseksualnych, transpłciowych, bi- i homoseksualnych;

 • kształtowanie pozytywnej tożsamości osób transseksualnych, transpłciowych, bi- i homoseksualnych;

 • zniesienie w polskim systemie prawnym zapisów dyskryminujących ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową, zgodnie z wymogami dostosowawczymi Unii Europejskiej, oraz wprowadzenie regulacji prawnych dotyczących sytuacji osób transseksualnych i transpłciowych;

 • wprowadzenie do polskiego ustawodawstwa zapisu o instytucji legalnego partnerstwa osób tej samej płci;

 • przeciwdziałanie dyskryminacji osób transseksualnych, transpłciowych, bi- i homoseksualnych oraz przeciwdziałanie objawom transfobii i homofobii w społeczeństwie;

 • promowanie wiedzy na temat tożsamości seksualnych i identyfikacji płciowych, w tym działalność wydawnicza, informatyczna, działalność związana z kulturą, sportem i rekreacją, prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;

 • wypracowanie i wprowadzenie do obiegu publicznego dyskursu antytransfobicznego i antyhomofobicznego, wrażliwego na procedury wykluczenia i stygmatyzacji;

 • działalność prozdrowotna, w tym propagowanie wiedzy o chorobach i terapii związanych z poczuciem tożsamości płciowej, profilaktyka uzależnień;

 • działanie na rzecz praw człowieka i propagowanie wiedzy na ich temat;

 • promowanie wyrównywania szans, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, integracja społeczna, działania na rzecz kobiet, rozwój kształcenia zawodowego;

 • organizacja pomocy psychologicznej dla osób zagrożonych dyskryminacją;

 • organizacja pomocy prawnej dla osób zagrożonych dyskryminacją;

 • budowanie otwartego społeczeństwa obywatelskiego i wspieranie idei demokratycznych;

 • wypracowanie standardu dotyczącego terapii transseksualizmu oraz sytuacji osób z odmiennym poczuciem tożsamości płciowej.

Fundacja realizowała cele statutowe w formie:

 • warsztatów dla aktywistów organizacji pozarządowych, policjantów, nauczycieli, studentów;

 • spotkań dyskusyjnych;

 • comiesięcznych spotkań integracyjno-towarzyskich;

 • grup wsparcia dla osób transpłciowych;

 • druku i rozpowszechniania materiałów informacyjnych;

 • udziału w audycjach radiowych i telewizyjnych;

 • udziału w debatach i konferencjach naukowych;

 • prowadzenia strony internetowej (www.transfuzja.org);

 • organizacji pomocy psychologicznej i prawnej dla osób transpłciowych zagrożonych dyskryminacją;

 • udziału w pracach koalicji polskich organizacji LGBTQ występujących o zmiany w prawie karnym;

 • udziału w pracach koalicji polskich organizacji NGO na rzecz stworzenia ustawy dotyczącej równego traktowania;

 • udziału w pracach koalicji polskich organizacji LGBTQ na rzecz stworzenia ustawy o związkach partnerskich;

 • współpracy z Policją w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na tożsamość płciową;

 • współpracy z Helsińską Fundacją Praw Człowieka oraz Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie wprowadzenia zmian w przepisach prawnych, dotyczących uzgadniania płci metrykalnej i refundacji korekty operacyjnej płci biologicznej.

W 2013 roku fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.

W 2013 roku zarząd fundacji podjął następujące uchwały:

 • o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego za rok 2012;

 • o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2012.

 • o zastąpieniu członka zarządu, Jana Puchały przez Andrzeja Rodysa.

 • o urlopowaniu wiceprezeski Grety Puchały na czas urlopu wychowawczego.

Fundacja uzyskała w 2013 r. następujące przychody:

 • z grantów 202.833,41 zł

 • z darowizn od osób fizycznych 4.288,35 zł

 • z 1 proc. przekazanego podatku PIT 8.799,90 zł

Zarząd dysponuje również kapitałem założycielskim złożonym przez Fundatorów w wysokości 1.000,00 zł.

Fundacja poniosła następujące koszty:

 • realizacja celów statutowych 201.448,01 zł

 • administracja (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe, itp.) 27.802,12 zł

W roku 2013 fundacja nie wypłaciła wynagrodzeń tytułem umowy o pracę, a członkom zarządu na podstawie umowy o pracę nie wypłacono wynagrodzenia.

W roku 2013 fundacja poniosła wydatki tytułem umów zleceń i umów o dzieło w wysokości 143.161,80 zł brutto.

Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek.

Fundacja posiada konto w BRE Banku. Na koniec 2013 r. kwota na koncie wynosiła 45.723,18 zł.

Fundacja nie nabyła żadnych obligacji, udziałów i akcji spółek.

Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości.

Fundacja nie nabyła żadnych środków trwałych.

Na koniec 2013 r. aktywa fundacji wynosiły 49.766,26 zł.

Fundacja nie otrzymała zleceń od podmiotów państwowych i samorządowych.

Informację o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych CIT-8 i CIT-8/0 fundacja składała do Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany, ul. Skalbmierska 5, 01-844 Warszawa. Nie składano innych deklaracji podatkowych.

W okresie sprawozdawczym fundacja nie miała żadnej kontroli.