Misja i statut

Wizja

Wizją Fundacji Trans-Fuzja jest absolutne poszanowanie praw człowieka osób transpłciowych w Polsce, zapewnienie im całkowitej równości społecznej oraz brak dyskryminacji w jakichkolwiek obszarach życia, szczególnie w kwestii poszanowania tożsamości i ekspresji płciowej.

Misja

Misją Fundacji Trans-Fuzja jest:

Statut

PREAMBUŁA

Fundacja Trans-Fuzja powstała z myślą o działaniu na rzecz osób transpłciowych, niebinarnych, nienormatywnych płciowo i interpłciowych. W swoich działaniach Fundacja kieruje się ideami Praw Człowieka i dąży do tego, by idee te napędzały zmiany w polskim społeczeństwie. Działając na rzecz praw osób transpłciowych, niebinarnych, nienormatywnych płciowo i interpłciowych, Fundacja przyjmuje intersekcjonalną perspektywę, zgodnie z którą realizacja jej celów wymaga uwzględnienia potrzeb i postulatów różnych grup marginalizowanych i wykluczonych. Fundacja czerpie z dorobku myśli i aktywizmu feministycznego, ruchu na rzecz praw osób LGBTQIAP, ruchów antyrasistowskich i antyfaszystowskich, ruchu na rzecz praw osób pracujących seksualnie. Fundacja przyjmuje, że realizacja celów jej działania możliwa będzie w społeczeństwie ukonstytuowanym na sprawiedliwości społecznej, różnorodności, solidarności i demokratyzmie.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

§ 2

II. CELE I REALIZACJA DZIAŁAŃ FUNDACJI

§ 3

Fundacja realizuje następujące cele:

§ 4

Fundacja realizuje cele statutowe poprzez: 

a.   wspieranie rozwiązań prawnych bądź administracyjnych:

i.        dotyczących prawnego uzgodnienia płci na drodze administracyjnej, opartych o zasadę samostanowienia i uwzględniających możliwość innego oznaczenia płci niż kobieta bądź mężczyzna, a także zapewniających możliwość usunięcia oznaczenia płci z dokumentów;

ii.  przeciwdziałających lub chroniących przed dyskryminacją, mową nienawiści i przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami ze względu na orientację seksualną i romantyczną, tożsamość płciową, ekspresję płciową i cechy płciowe;

iii. dotyczących równości małżeńskiej i innych form legalnego partnerstwa niezależnie od płci prawnej osób formalizujących związek oraz zapewniających poszanowanie prawa do życia rodzinnego osób transpłciowych, niebinarnych, nienormatywnych płciowo i interpłciowych

b.  konsultacje w obszarze transinkluzywności skierowane do organizacji i grup politycznych oraz środków masowego przekazu;

c.  prezentowanie opinii publicznej sytuacji osób transpłciowych, niebinarnych, nienormatywnych płciowo i interpłciowych oraz podnoszenie świadomości dotyczącej problemów dotykających wymienione grupy,


przy zaznaczeniu, że działania propagandowe dotyczące zmian legislacyjnych nie będą stanowić więcej niż nieznaczną część działalności Fundacji

a.   prowadzenie, wspieranie i udział w pracach badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych, humanistycznych i medycznych, dotyczących zagadnień tożsamości i ekspresji płciowej oraz seksualności;

b.  organizowanie konferencji naukowych, seminariów, webinariów, warsztatów i innych form zajęć edukacyjnych, dotyczących zagadnień tożsamości i ekspresji płciowej oraz seksualności;

c.   tworzenie i udział w projektach edukacyjnych kształtujących postawy akceptacji wobec osób transpłciowych, niebinarnych, nienormatywnych płciowo i interpłciowych;

d.  publikacja raportów z badań i analiz dotyczących sytuacji osób transpłciowych, niebinarnych, nienormatywnych płciowo i interpłciowych;

e.   publikacja materiałów edukacyjnych, psychoedukacyjnych o transpłciowości, niebinarności, nienormatywności płciowej;

§ 5

III. MAJĄTEK FUNDACJI

§ 6

a. darowizn, spadków, zapisów,

b. dotacji i subwencji oraz konkursów grantowych,

c. programów Unii Europejskiej innych organizacji międzynarodowych,

d. dochodów z nieruchomości i praw majątkowych,

e. zbiórek i innych imprez publicznych,

f. odsetek i depozytów bankowych. 

§ 7

IV. ORGANY FUNDACJI

§ 8

Organami Fundacji są Fundatorzy, Zarząd Fundacji i Rada Fundacji.

A. FUNDATORZY FUNDACJI

§ 9

B. ZARZĄD FUNDACJI

§ 10

a. Rada Fundacji powołuje nowe Osoby Członkowskie do Zarządu wyłącznie po wcześniejszej rekomendacji przedstawionej przez Zarząd w formie uchwały Zarządu przyjętej w głosowaniu zwykłą większością głosów.

b. Za początek kadencji Zarządu przyjmuje się datę przyjęcia uchwały o powołaniu Zarządu przez Radę Fundacji.

a. niewypełniania obowiązków Osoby Członkowskiej przez okres dłuższy niż pół roku;

b.   istotnego naruszenia postanowień Statutu;

c. działania na szkodę społeczności LGBTQIAP, a także wszelkich działań i wypowiedzi o charakterze dyskryminacyjnym w stosunku do marginalizowanych społeczności.


§ 11

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 12

a. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;

b. uchwalanie regulaminów wewnętrznych, w tym regulaminu prac oraz zakresów obowiązków i odpowiedzialności osób zatrudnionych;

c. zarządzanie majątkiem Fundacji;

d. wyłączne podejmowanie decyzji w sprawach kluczowych dla publicznego wizerunku Fundacji;

e. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów Fundacji na mocy zapisów Statutu;

f. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji.

a. Zarząd Fundacji zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji uchwał Zarządu w formie papierowej oraz w formie elektronicznej, dostępnej dla wszystkich Osób Członkowskich Zarządu.

b. Obowiązek prowadzenia dokumentacji uchwał spoczywa na Osobie Prezesującej Zarządu, bądź na Osobie Sekretarzującej Zarządu w wypadku jej powołania.

§ 13

Do uprawnień Osoby Członkowskiej Zarządu Fundacji należy w szczególności:

1. dostęp do wszystkich kanałów komunikacji wykorzystywanych w procesach podejmowania decyzji przez Zarząd;

2. możliwość zażądania zwołania posiedzenia;

3. wgląd do wszystkich dokumentów Fundacji, włączając dokumenty elektroniczne;

4. dostęp do dokumentów finansowych Fundacji i wiedza na temat sytuacji finansowej Fundacji;

5. reprezentacja Fundacji na zewnątrz, z wyłączeniem podejmowania decyzji w imieniu Fundacji.

§ 14

Do obowiązków Osoby Członkowskiej Zarządu Fundacji należy w szczególności:

1. kierowanie się zapisami Statutu i regulaminów wewnętrznych Fundacji w swojej działalności wynikającej z przynależności do Zarządu Fundacji;

2. udział w posiedzeniach Zarządu i podejmowaniu decyzji przynależnych Zarządowi w okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu;

3. kierowanie się w reprezentowaniu Fundacji na zewnątrz dobrem Fundacji oraz dobrem osób transpłciowych, niebinarnych, nienormatywnych płciowo i interpłciowych, a także całej społeczności LGBTQIAP;

4. realizację zadań i funkcji wyznaczonych przez Zarząd i uzgodnionych z Osobą Członkowską;

5. posiadanie imiennej skrzynki mailowej przeznaczonej do całości wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji mailowej w sprawach Fundacji;

6. aktualizowanie swojej wiedzy na temat bieżącej działalności Fundacji.

C. RADA FUNDACJI

§ 15

1. Rada Fundacji składa się z 5-15 osób.

2. Rada spośród swoich Osób Członkowskich wybiera Osobę Przewodniczącą Rady. Osoba Przewodnicząca Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady.

§ 16

1. Rada Fundacji sprawuje funkcje doradcze i kontrolne w Fundacji.

2. Osoby Członkowskie pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następne Osoby Członkowskie Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada Fundacji.

3. W wypadku równoczesnej rezygnacji wszystkich Osób Członkowskich Rady Fundacji, nowy skład powołują Fundatorzy i/lub Pełnomocnicy Fundatorów.

4. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje także w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci Osoby Członkowskiej Rady.

5. W uzasadnionych przypadkach odwołanie Osoby Członkowskiej Rady może nastąpić w wyniku uchwały podjętej zwykłą większością głosów przez Radę Fundacji.

6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji, ze stosunkiem pracy z Fundacją lub z zatrudnieniem na umowę cywilnoprawną.

7. W razie powołania Osoby Członkowskiej Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji, nawiązania przez Osobę Członkowską Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją lub zatrudnienia Osoby Członkowskiej Rady przez Fundację na umowę cywilnoprawną – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega wygaśnięciu. Po zakończeniu pełnienia funkcji Osoby Członkowskiej Zarządu, ustaniu stosunku pracy z Fundacją bądź ustaniu zatrudnienia na umowę cywilnoprawną, osoba może zostać ponownie powołana w skład Rady Fundacji.

§ 17

1. Osoba Przewodnicząca Rady zwołuje posiedzenia co najmniej raz do roku dla zatwierdzenia sprawozdań Zarządu oraz w innych terminach związanych z wykonywaniem obowiązków Rady, a także na wniosek trzech Osób Członkowskich Rady.

2. Posiedzenie Rady może odbyć się w uprzednio określonym miejscu bądź z wykorzystaniem uprzednio określonych środków komunikacji elektronicznej przy zapewnieniu transmisji obrad w czasie rzeczywistym i umożliwieniu dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym. Zastosowane środki komunikacji elektronicznej muszą umożliwiać Osobom Członkowskim Rady wypowiedź w toku obrad i wykonywanie prawa głosu.

3. Osoba Przewodnicząca Rady jest zobowiązana zwołać posiedzenie Rady na wniosek Zarządu wyrażony w formie uchwały, zgłoszony na piśmie bądź drogą mailową przez Osobę Prezesującą Fundacji, z wszystkimi Osobami Członkowskimi Zarządu dodanymi do listy odbiorców. 

4. Posiedzenia Rady Fundacji, zwołane na wniosek Zarządu wyrażony w formie uchwały w sprawie powołania nowej Osoby Członkowskiej do składu Zarządu, powinno być przeprowadzone w ciągu 3 miesięcy od daty otrzymania uchwały Zarządu, celem akceptacji bądź odrzucenia rekomendacji.

5. W przypadku podjęcia przez Zarząd uchwały rekomendującej odwołanie Osoby Członkowskiej ze składu Zarządu, Rada Fundacji zobowiązana jest do przeprowadzenia posiedzenia celem akceptacji bądź odrzucenia rekomendacji w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania uchwały Zarządu.

6. Osoba Przewodnicząca Rady powiadamia skutecznie wszystkie Osoby Członkowskie Rady oraz Osobę Prezesującą Zarządu o formie, miejscu i czasie posiedzenia Rady, określając zakres przedmiotowy posiedzenia. Osoba Prezesująca Zarządu może brać udział w posiedzeniu Rady bez prawa udziału w głosowaniach.

7. Rada Fundacji podejmuje wiążące decyzje i uchwały zwykłą większością głosów, z wyjątkiem określonych w Statucie sytuacji wymagających większości kwalifikowanej 3/4 głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Osoby Przewodniczącej Rady.

8. Osoba Członkowska Rady może upoważnić na piśmie inną Osobę Członkowską Rady do udziału w posiedzeniu Rady i głosowania w jej imieniu. W tej sytuacji osoba upoważniająca doliczana jest do obowiązującego kworum.

9. Do przeprowadzania posiedzenia Rady wymagana jest obecność co najmniej połowy Osób Członkowskich Rady Fundacji. W wypadku niemożności zebrania kworum, Rada może podejmować wiążące decyzje i uchwały w formie obiegowej z wykorzystaniem uprzednio określonych środków komunikacji elektronicznej.

10. Osoba Przewodnicząca Rady lub upoważniona przez nią inna Osoba Członkowska Rady może brać udział w spotkaniach Zarządu bez prawa głosu.

a. Zarząd zobowiązany jest poinformować Osobę Przewodniczącą Rady o terminie posiedzenia Zarządu z wyprzedzeniem siedmiu dni, z wyjątkiem sytuacji określonych przez pozostałe zapisy Statutu. Obowiązek powiadomienia Osoby Przewodniczącej Rady o terminie posiedzenia Zarządu spoczywa na Osobie Prezesującej Zarządu, a w wypadku obsadzenia funkcji Osoby Sekretarzującej Zarządu – na Osobie Sekretarzującej Zarządu. Osoba powiadamiająca zobowiązana jest do przesłania powiadomienia do Osoby Przewodniczącej Rady drogą mailową, z dodaniem do listy adresatów wszystkich Osób Członkowskich Zarządu.

§ 18

Osoby Członkowskie Rady Fundacji nie mogą:

1. Pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z Osobami Członkowskimi Zarządu.

2. Być skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

3. Otrzymywać wynagrodzenia z tytułu członkostwa w Radzie Fundacji. 

§ 19

Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:

1. Ewaluacja działalności Zarządu Fundacji;

2. Opiniowanie i ewaluacja ramowego planu działania;

3. Podejmowanie, na wniosek Zarządu Fundacji, decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji;

4. Kontrolowanie działań Zarządu i pracowników Fundacji w zakresie ich zgodności z obowiązującymi przepisami i celami statutowymi Fundacji.

V. SPOSÓB REPREZENTACJI

§ 20

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2., składają dwie Osoby Członkowskie Zarządu działające łącznie.

2. W sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych poniżej 500 złotych (pięciuset złotych), oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Osoba Prezesująca Fundacji informując o tym Zarząd niezwłocznie, tj. w ciągu 48 godzin, przesyłając właściwą informację z wykorzystaniem uprzednio określonych środków komunikacji elektronicznej.

3. W sprawach dotyczących zatrudniania i zwalniania osób zatrudnionych przez Fundację, w procesie rekrutacji muszą uczestniczyć minimum dwie Osoby Członkowskie oraz osoba zajmująca stanowisko związane z kierowaniem codzienną pracą Fundacji. 

a. W sprawach dotyczących zwolnienia, osoba zwalniana ma prawo zawnioskować do Zarządu Fundacji o rewizję tej decyzji. Zarząd zobowiązany jest przeprowadzić posiedzenie w celu rozpatrzenia wniosku, bez konieczności informowania Osoby Przewodniczącej Rady o terminie posiedzenia. Procedurę rewizji decyzji określa szczegółowo regulamin wewnętrzny Zarządu.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21

1. Zmian w Statucie dokonuje Zarząd Fundacji, podejmując uchwałę o przyjęciu zmian większością co najmniej 3/4 głosów.

2. Zmiany Statutu nie mogą dotyczyć głównych celów, dla których realizacji Fundacja została ustanowiona.

§ 22

Zabrania się:

1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Osób Członkowskich organów Fundacji lub osób zatrudnionych przez Fundację oraz osób, z którymi Osoby Członkowskie organów Fundacji bądź osoby zatrudnione przez Fundację pozostają w związku formalnym lub nieformalnym, w stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, kurateli, rodzin z wyboru, zwanych dalej osobami bliskimi;

2. Przekazywania majątku Fundacji na rzecz Osób Członkowskich jej organów lub pracowników oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

3. Wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz Osób Członkowskich jej organów lub pracowników, oraz osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji;

4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Osoby Członkowskie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskie. 

§ 23

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.

3. Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Rada Fundacji uchwałą przyjętą większością co najmniej 3/4 głosów na wniosek Zarządu Fundacji przyjęty w drodze uchwały większością 3/4 głosów.

§ 24

1. Fundacja może być zlikwidowana w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona, lub po wyczerpaniu środków finansowych.

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje jednogłośnie Rada Fundacji uchwałą przyjętą większością co najmniej 3/4 głosów na wniosek Zarządu Fundacji przyjęty w drodze uchwały większością 3/4 głosów. 

3. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przekazane na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej innych fundacji lub organizacji pozarządowych o zbliżonych celach statutowych.

§ 25

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie postanowienia odpowiednich przepisów prawa polskiego i międzynarodowego.

2. W nieuregulowanych niniejszym Statutem sprawach spornych między organami Fundacji oraz między jej organami a pracownikami i osobami funkcyjnymi Fundacji rozstrzyga Sąd arbitrażowy.