Misja i statut

Wizja

Wizją Fundacji Trans-Fuzja jest absolutne poszanowanie praw człowieka osób transpłciowych w Polsce, zapewnienie im całkowitej równości społecznej oraz brak dyskryminacji w jakichkolwiek obszarach życia, szczególnie w kwestii poszanowania tożsamości i ekspresji płciowej.

Misja

Misją Fundacji Trans-Fuzja jest:

 • poprawienie warunków życia osób transpłciowych w Polsce poprzez prowadzenie działalności wsparciowej,

 • rozszerzenie wiedzy kręgów eksperckich (medycznych, dziennikarskich, psychologicznych, prawniczych itp.) z zakresu tożsamości i ekspresji płciowej oraz problematyki transpłciowości,

 • systematyczne uzupełnianie wiedzy z zakresu transpłciowości poprzez prowadzenie badań społecznych, dostosowanie procedur uzgodnienia płci do tzw. modelu argentyńskiego zapewniającego autonomię w zakresie decyzji o medycznych aspektach tranzycji,

 • aktywizacja osób transpłciowych w różnych dziedzinach życia, szczególnie zaś w ramach działań związanych z kulturą i rekreacją.

Statut

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą „Trans-Fuzja, fundacja na rzecz osób transpłciowych”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona aktem notarialnym w kancelarii notarialnej w Warszawie w dniu 26.02.2008, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu i jego postanowień.

 2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.

 2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Fundacja może tworzyć przedstawicielstwa, oddziały i placówki w Polsce i za jej granicami.

 4. Fundacja może działać poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 5. Czas działania Fundacji jest nieograniczony.

 6. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach.

 7. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę oraz pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

II. CELE I REALIZACJA DZIAŁAŃ FUNDACJI

§ 3

Fundacja realizuje następujące cele:

 1. upublicznienie dyskusji na temat problemów osób transpłciowych, w tym transseksualnych, transwestytycznych, transgenderycznych, płciowo nienormatywnych, queer i interseksualnych, a także bi-, homo- i aseksualnych, oraz zwiększenie ich reprezentacji społecznej,

 2. kształtowanie postaw tolerancji i przełamywanie uprzedzeń i stereotypów wobec osób transpłciowych, w tym transseksualnych, transwestytycznych, transgenderycznych, płciowo nienormatywnych, queer i interseksualnych, a także bi-, homo- i aseksualnych,

 3. kształtowanie pozytywnej tożsamości osób transpłciowych, w tym transseksualnych, transwestytycznych, transgenderycznych, płciowo nienormatywnych, queer i interseksualnych, a także bi-, homo- i aseksualnych,

 4. zniesienie w polskim systemie prawnym zapisów dyskryminujących ze względu na orientację seksualną, tożsamość płciową i ekspresję płciową, zgodnie z wymogami dostosowawczymi Unii Europejskiej i rekomendacjami Rady Europy, oraz wprowadzenie regulacji prawnych dotyczących sytuacji osób transpłciowych, w tym transseksualnych, transwestytycznych, transgenderycznych, osób płciowo nienormatywnych, queer i interseksualnych,

 5. wprowadzenie do polskiego ustawodawstwa instytucji legalnego partnerstwa osób tej samej płci prawnej, niedyskryminującej osób transpłciowych, w tym transseksualnych, transwestytycznych, transgenderycznych, płciowo nienormatywnych, queer i interseksualnych,

 6. przeciwdziałanie dyskryminacji osób transpłciowych, w tym transseksualnych, transwestytycznych, transgenderycznych, płciowo nienormatywnych, queer i interseksualnych, a także bi-, homo- i aseksualnych oraz przeciwdziałanie objawom trans-, homofobii w społeczeństwie, oraz innym uprzedzeniom, skierowanym przeciwko osobom płciowo nienormatywnym, queer i interseksualnym,

 7. promowanie wiedzy na temat orientacji seksualnych, tożsamości i ekspresji płciowych, w tym działalność wydawnicza, informatyczna, działalność związana z kulturą, sportem i rekreacją, prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,

 8. wypracowanie i wprowadzenie do obiegu publicznego dyskursu antytrans- i antyhomofobicznego, wrażliwego na procedury wykluczenia i stygmatyzacji, w tym wykluczenia i stygmatyzacji osób płciowo nienormatywnych, queer i interseksualnych,

 9. działalność prozdrowotna, w tym propagowanie wiedzy o chorobach i problemach zdrowotnych dotykających osoby transpłciowe, w tym transseksualne, transwestytyczne, transgenderyczne, płciowo nienormatywne, queer i interseksualne, oraz profilaktyka uzależnień,

 10. propagowanie wiedzy o prawnych i medycznych aspektach procesu korekty płci metrykalnej oraz fizycznej zarówno w Polsce, jak i na świecie, działanie na rzecz praw człowieka i propagowanie wiedzy na ich temat, szczególnie praw człowieka osób transpłciowych, w tym transseksualnych, transwestytycznych transgenderycznych, płciowo nienormatywnych, queer i interseksualnych,

 11. promowanie wyrównywania szans, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, integracja społeczna, działania na rzecz kobiet i równości płciowej, działania na rzecz osób starszych oraz młodzieży, rozwój kształcenia zawodowego,

 12. organizacja pomocy psychologicznej i społecznej dla osób zagrożonych dyskryminacją,

 13. organizacja pomocy prawnej dla osób zagrożonych dyskryminacją oraz przemocą,

 14. budowanie otwartego społeczeństwa obywatelskiego i wspieranie idei demokratycznych,

 15. wypracowanie standardów opieki zdrowotnej nad osobami chcącymi poddać się procesowi korekty płci metrykalnej oraz fizycznej.

§ 4

Fundacja realizuje cele statutowe poprzez:

 1. tworzenie i wspieranie projektów legislacyjnych przeciwdziałających dyskryminacji ze względu na tożsamość i ekspresję płciową oraz orientację seksualną

 2. oddziaływanie metodą lobbingu na partie, organizacje i grupy polityczne, środki masowego przekazu oraz opinię publiczną (petycje, listy otwarte do organów władzy, osób publicznych itp.),

 3. działalność edukacyjną:

 4. wspieranie i współudział w pracach naukowych dotyczących zagadnień tożsamości i ekspresji płciowej oraz seksualności,

 5. organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i innych form zajęć edukacyjnych

 6. starania na rzecz wprowadzenia zmian do programów nauczania wychowania seksualnego w szkołach, zmierzające do usunięcia z nich treści trans- i homofobicznych, oraz innych uprzedzeń, skierowanych przeciwko osobom płciowo nienormatywnym, queer i interseksualnym,

 7. tworzenie własnych projektów edukacyjnych kształtujących postawy tolerancji wobec osób transpłciowych, w tym transseksualnych, transwestytycznych, transgenderycznych, płciowo nienormatywnych, queer i interseksualnych, a także bi-, homo- i aseksualnych, oraz pozytywne wzorce identyfikacji płciowej i tożsamości seksualnej,

 8. propagowanie inicjatyw i działań publicznych przyczyniających się do wzrostu społecznej akceptacji osób transpłciowych w tym transseksualnych, transwestytycznych, transgenderycznych, płciowo nienormatywnych, queer i interseksualnych, a także bi-, homo- i aseksualnych,

 9. publikacja raportów dotyczących sytuacji osób transpłciowych, w tym transseksualnych, transwestytycznych, transgenderycznych, płciowo nienormatywnych, queer i interseksualnych,

 10. prowadzenie działalności wydawniczej oraz informatycznej i internetowej, a także produkcji i dystrybucji filmowej, telewizyjnej i radiowej oraz materiałów reklamowych,

 11. organizowanie akcji promujących rozwój kultury (wystaw, festiwali sztuki filmowej i teatralnej i innych imprez kulturalnych), happeningów, spotkań dyskusyjnych i innych form artystycznego wyrazu,

 12. współpraca z organizacjami krajowymi i zagranicznymi, zgodna z celami statutowymi,

 13. prowadzenie badań, opracowywanie procedur prawnych i medycznych oraz rozpowszechnianie ich wyników,

 14. współpraca z mediami, samorządami oraz innymi instytucjami i organami państwowymi, a także osobami fizycznymi,

 15. organizowanie grup wsparcia i organizacji pomocy bezpośredniej dla osób transpłciowych, w tym transseksualnych, transwestytycznych, transgenderycznych, płciowo nienormatywnych, queer i interseksualnych.

§ 5

 1. Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi dla osiągnięcia celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wspierania organizacyjnego oraz częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia, a także pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy.

 2. Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastępowanie instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków.

III. MAJĄTEK FUNDACJI

§ 6

 1. Na majątek fundacji składać się będzie kwota w wysokości 1000 złotych - która stanowić będzie fundusz założycielski, oraz mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

 2. Środki na realizację celów fundacji i pokrycie kosztów działalności pochodzą z:

  1. darowizn, spadków, zapisów,

  2. dotacji i subwencji oraz konkursów grantowych,

  3. programów Unii Europejskiej innych organizacji międzynarodowych,

  4. dochodów z nieruchomości i praw majątkowych,

  5. zbiórek i innych imprez publicznych,

  6. odsetek i depozytów bankowych.

 3. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

 4. Darowizny rzeczowe, mogą podlegać spieniężeniu.

§ 7

 1. O ile ofiarodawcy nie określili celu, wpływy pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację każdego z celów statutowych Fundacji.

 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Prezes Fundacji.

IV. ORGANY FUNDACJI

§ 8

Organami Fundacji są Zarząd Fundacji i Rada Fundacji.

A. ZARZĄD FUNDACJI

§ 9

 1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 11 członków powoływanych i odwoływanych przez Fundatorów na dwuletnią kadencję.

 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez dowolną liczbę kadencji.

 3. Zarząd spośród swoich członków powołuje Prezesa Fundacji.

 4. Zarząd fundacji w całości może być odwołany przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady Fundacji.

 5. Zarząd może powołać spośród swoich członków także Wiceprezesa, Sekretarza oraz Skarbnika.

§ 10

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 11

 1. Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:

  1. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;

  2. uchwalanie regulaminów,

  3. zarządzanie majątkiem Fundacji,

  4. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

  5. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów Fundacji,

  6. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

 2. Zarząd Fundacji podejmuje decyzję na posiedzeniach w formie uchwały zwykłą większością głosów jego członków obecnych. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

 3. O posiedzeniu muszą być skutecznie powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

 4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną strefą spraw należących do zadań Fundacji.

 5. Zarząd co roku do dnia 30 marca zobowiązany jest przedłożyć Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji Radzie Fundacji.

§ 12

Zarząd Fundacji zbiera się co najmniej raz na trzy miesiące.

§ 13

Zmian w Statucie dokonuje Zarząd Fundacji.

Zmiany Statutu nie mogą dotyczyć celów, dla których realizacji Fundacja została ustanowiona.

B. RADA FUNDACJI

§ 14

 1. Rada Fundacji składa się z 5 - 19 osób.

 2. Rada spośród swoich członków wybiera Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 15

 1. Rada Fundacji sprawuje funkcje doradcze i kontrolne w Fundacji.

 2. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada Fundacji.

 3. W uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, pozbawiając go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.

 4. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje także w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.

 5. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.

 6. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji, lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją - członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.

§ 16

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu zgłoszony na piśmie.

 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

 4. Przewodniczący Rady lub osoba przez niego upoważniona, może brać udział w spotkaniach Zarządu bez prawa głosu.

§ 17

Członkowie Rady Fundacji nie mogą:

 1. Pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu.

 2. Być skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

 3. Otrzymywać wynagrodzenia z tytułu członkostwa w Radzie Fundacji.

§ 18

Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:

 1. Opiniowanie działalności Zarządu Fundacji.

 2. Zatwierdzanie ramowego planu działania.

 3. Podejmowanie, na wniosek Zarządu Fundacji, decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

 4. Kontrolowanie działań zarządu i pracowników Fundacji w zakresie ich zgodności z obowiązującymi przepisami i celami statutowymi Fundacji.

V. SPOSóB REPREZENTACJI

§ 19

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2., składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników, oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych do 1000 złotych (jednego tysiąca złotych), oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji informując o tym niezwłocznie Zarząd.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20

Zabrania się:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku formalnym lub nieformalnym, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi.

 2. Przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

 3. Wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników, oraz osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.

 4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 21

 1. Fundacja może się połączyć z inną Fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.

 3. W sprawach połączenia z inną fundacją właściwy jest Zarząd Fundacji, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 22

 1. Fundacja może być zlikwidowana w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona, lub po wyczerpaniu środków finansowych, bądź na skutek decyzji podjętej przez Zarząd Fundacji.

 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

 3. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przekazane na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej innych Fundacji lub Organizacji Pozarządowych o zbliżonych celach Statutowych.

 4. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymaga ona zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 23

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowania postanowienia ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.